Dlaczego warto ubiegać się o Znak Bezpieczeństwa KRUS?


Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym zależy od wielu czynników, m.in. od stanu technicznego i rozwiązań konstrukcyjnych zastosowanych przez rolników w użytkowanych maszynach i urządzeniach rolniczych, a także odzieży ochronnej.

 

 

W ramach działań na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolników Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podejmuje starania o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych środków stosowanych w rolnictwie oraz sprzętu i odzieży ochronnej dla rolników. Prezes KRUS nadaje maszynom i urządzeniom oraz odzieży ochronnej o wysokim poziomie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym Znak Bezpieczeństwa KRUS.

Czym jest Znak Bezpieczeństwa KRUS?

Znak Bezpieczeństwa KRUS to wyróżnienie ustanowione 1 stycznia 1995 r. przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w formie zezwolenia, które uprawnia producenta, importera do oznaczenia konkretnego wyrobu znakiem graficznym KRUS w sposób trwały oraz używania go w działalności marketingowej. Dzięki temu nabywca (rolnik) wie, że wyrób oznaczony Znakiem Bezpieczeństwa KRUS zapewnia ponadstandardowe bezpieczeństwo użytkowania.

Korzyści wynikające z oznaczenia wyrobu Znakiem Bezpieczeństwa KRUS:

 • potwierdzenie wysokiej jakości wyrobu
 • promocja wyrobu w środowisku wiejskim za pośrednictwem plakatów, ulotek, strony internetowej oraz podczas spotkań i pogadanek z rolnikami na szkoleniach i dużych imprezach rolniczych
 • zwiększenie sprzedaży wyrobów o wysokim standardzie bezpieczeństwa
 • nieodpłatna atestacja wyrobu.

 

Jak ubiegać się o Znak Bezpieczeństwa KRUS?

 1. Wniosek o przyznanie Znaku Bezpieczeństwa KRUS skierowany do Prezesa Kasy może złożyć:
 • producent wyrobu lub jego upoważniony przedstawiciel
 • importer wyrobu
 • dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS – z własnej inicjatywy lub z inicjatywy rolników, ich organizacji lub związków.
 1. Wniosek powinien zawierać:
 • nazwę i adres wnioskującego
 • nazwę i adres producenta (jeśli nie jest wnioskującym)
 • charakterystykę techniczną, zakres stosowania wyrobu oraz wielkość sprzedaży
 • ocenę zgodności z wymaganiami WE (UE)
 • kopię deklaracji zgodności WE, wystawionej przez producenta wyrobu (lub jego upoważnionego przedstawiciela)
 • kopię certyfikatu zgodności wydanego przez akredytowaną/notyfikowaną jednostkę certyfikującą (jeśli go posiada i jeśli jest wymagany)
 • analizę oceny ryzyka zagrożeń związanych z użytkowaniem wyrobu zgodnie z PN-EN ISO 12100:2012 (ze zmianami)
 • wyniki badań przeprowadzonych przez akredytowane/notyfikowane laboratorium badawcze oraz innych badań w zakresie bezpieczeństwa i ergonomii, którym wyrób był poddany (o ile takie badania są wymagane)
 • instrukcję obsługi (użytkowania)
 • kopie posiadanych przez producenta certyfikatów systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem, nagrody i wyróżnienia targowe wyrobu, opinie użytkowników o wyrobie, dane o reklamacjach, itp.
 • zobowiązanie producenta wyrobu (lub jego upoważnionego przedstawiciela) do przeprowadzenia na własny koszt dodatkowych badań wskazanych podczas procedowania wniosku o przyznanie Znaku Bezpieczeństwa KRUS
 • zobowiązanie producenta wyrobu (lub jego upoważnionego przedstawiciela) do trwałego oznaczania wyrobu Znakiem Bezpieczeństwa KRUS z dniem przyznania zezwolenia i zaprzestania używania przyznanego Znaku Bezpieczeństwa KRUS w przypadku cofnięcia zezwolenia.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code