STYPENDIA ARTYSTYCZNE 2017


Do 18 kwietnia można składać wnioski o przyznanie stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Częstochowy.

O stypendia mogą ubiegać się osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, które w roku przyznawania stypendium ukończyły nie więcej niż 30 lat i są związane z Częstochową (stale lub czasowo mieszkają w Częstochowie lub uczęszczają do częstochowskich szkół wszystkich szczebli).

Stypendia mają charakter indywidualny i są przyznawane osobom fizycznym w celu stworzenia warunków nauki i pracy, doskonalenia się twórców i artystów oraz inspirowania do podejmowania ważnych społecznie zadań twórczych i artystycznych.

Stypendia przyznawane są w następujących dziedzinach:

1) literatura,

2) muzyka,

3) sztuki plastyczne,

4) teatr,

5) film,

6) taniec,

7) upowszechnianie kultury,

8) ochrona dóbr kultury,

9) opieka nad zabytkami.

Wnioski o stypendia mogą składać:
– osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami,
– artystycznie uzdolniona młodzież,
– działacze i animatorzy kultury.

Do wniosku należy dołączyć:

– potwierdzenie informacji o dorobku twórczym (kopie dyplomów, zaświadczeń itp),

– w przypadku projektów wydawniczych – całość planowanego do wydania drukiem materiału wraz z recenzjami lub jego reprezentatywne fragmenty wraz z recenzjami,

– opinię opiekuna artystycznego – w przypadku uczniów i studentów,
– dokumentację dodatkową w postaci materiału prezentującego dorobek twórczy np. kopie prac z ostatnich 3 lat, wydane publikacje, nośniki ze zrealizowanymi projektami filmowymi, teatralnymi lub muzycznymi.

Dokumentacja dodatkowa jest zwracana wnioskodawcy po rozpatrzeniu wniosków przez Komisje Stypendialne.

Informacje o stypendiach uzyskać można w Referacie Kultury Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy, Al. Najświętszej Maryi Panny 45 a, tel. (034) 370-74-60.

Wnioski należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy p. 3, ul. Śląska 11/13 w terminie do dnia 18 kwietnia 2017 r. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Istnieje także możliwość złożenia dokumentów za pomocą platformy Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej Województwa Śląskiego (SEKAP): https://www.sekap.pl lub Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP): www.epuap.pl.

Szczegóły dot. przyznawania stypendium zawiera Uchwała Nr 519/XXVII/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 listopada 2012 r. w spawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz ustalenia wysokości tych stypendiów (z późniejszymi zmianami).

Druk wniosku dostępny na stronie internetowej miasta pod adresem:

http://www.czestochowa.pl/page/1605,informacja-dot-stypendiow-tworczych-i-artystycznych-prezydenta-miasta-czestochowy-.html

r

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *