Waloryzacja emerytur i rent od 1 marca 2016 r.


Zakład Ubezpieczeń Społecznych od dnia 1 marca 2016 r. przeprowadzi waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Świadczenia zostaną zwaloryzowane przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji wynoszącego 100,24%.

Waloryzacją objęte zostaną świadczenia przyznane przed 1 marca 2016 r., do których prawo powstało do dnia 29 lutego 2016 r.
W przypadku świadczenia, którego wypłata została wstrzymana (np. w związku z osiąganiem przychodu w kwocie przekraczającej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia albo z powodu kontynuowania zatrudnienia bez rozwiązania stosunku pracy), waloryzacja zostanie przeprowadzona z chwilą podjęcia jego wypłaty.

Podstawa prawna waloryzacji świadczeń

Waloryzacja emerytur, rent i innych świadczeń w 2016 r. jest realizowana na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 748 ze zm.) oraz innych ustaw, na podstawie których zostały przyznane świadczenia objęte waloryzacją.

Zasady waloryzacji świadczeń

Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru, w wysokości przysługującej w dniu 29 lutego 2016 r., przez wskaźnik waloryzacji wynoszący 100,24%.

Nowa kwota bazowa

Od 1 marca 2016 r. kwota bazowa wynosi 3 408,62 zł i ma zastosowanie przy obliczaniu emerytur i rent przyznawanych według dotychczasowych zasad na wniosek zgłoszony:
· po dniu 29 lutego 2016 r. lub
· przed dniem 1 marca 2016 r., jeżeli prawo do świadczenia powstało po dniu
29 lutego 2016 r.

Nowe kwoty świadczeń najniższych

Od 1 marca 2016 r. będą obowiązywały również nowe kwoty najniższych emerytur
i rent oraz kwoty dodatków, a także maksymalne kwoty zmniejszenia emerytur i rent w przypadku osiągania przychodu z działalności zarobkowej.
Od 1 marca 2016 r. kwoty najniższych świadczeń wynoszą:
· emerytury, renty rodzinne, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – 882,56 zł,
· renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 676,75 zł,
· renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową oraz renta rodzinna wypadkowa- 1059,07 zł,
· renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 812,10 zł ,
· renta socjalna – 741,35 zł,
· renta socjalna dla osoby tymczasowo aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia wolności – 370,68 zł.
Po waloryzacji łączna kwota renty socjalnej w zbiegu z rentą rodzinną nie może przekraczać kwoty – 1 765,12 zł.
· świadczenie dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych – 741,35 zł,
· świadczenie dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych, dla osób pobierających inne świadczenia – 370,68 zł,
· świadczenie przedemerytalne – 1029,86 zł.
Nowe kwoty dodatków wynoszą:
· dodatek dla sieroty zupełnej – 392,20 zł ,
· dodatek pielęgnacyjny i dodatek za tajne nauczanie – 208,67 zł,
· dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i niezdolnego do samodzielnej egzystencji – 313,01 zł ,
· dodatek kombatancki – 208,67 zł,
· dodatek kompensacyjny – 31,30 zł .

Jednorazowy dodatek dla świadczeniobiorców w 2016 r.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych od dnia 1 marca 2016 r. rozpocznie realizację wypłaty jednorazowego dodatku pieniężnego.

Jednorazowy dodatek pieniężny przysługuje świadczeniobiorcom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
· na dzień 29 lutego 2016 r. mają ustalone prawo do jednego z niżej wymienionych świadczeń, tj. do:
– renty inwalidy wojennego/wojskowego lub renty rodzinnej po inwalidzie wojennym/ wojskowym,
– renty z tytułu niezdolności do pracy przysługującej w związku z pobytem w miejscach odosobnienia określonych w ustawie kombatanckiej, renty rodzinnej po osobach pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku
z pobytem w miejscach odosobnienia określonych w ustawie kombatanckiej,
– emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy albo renty rodzinnej przyznanej w drodze wyjątku na podstawie ustawy o kombatantach,
– emerytury, emerytury częściowej, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub renty rodzinnej, określonych w ustawie emerytalnej,
– renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem (przy pracy,
w drodze do pracy lub z pracy) albo spowodowanej chorobą zawodową, w tym renty szkoleniowej lub do renty rodzinnej wypadkowej,
– renty z tytułu niezdolności do pracy wskutek wypadku w szczególnych okolicznościach oraz wskutek choroby zawodowej lub renty rodzinnej po osobie, która zmarła wskutek wypadku w szczególnych okolicznościach lub wskutek choroby zawodowej,
– renty socjalnej,
– świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego,
– świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
– okresowej emerytury kapitałowej,
– emerytury pomostowej,
– nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
· łącznie wysokość osiąganych świadczeń ustalonych na dzień 29 lutego 2016 r. nie przekracza kwoty 2 000,00 zł miesięcznie.

Podstawa prawna wypłaty jednorazowego dodatku pieniężnego
Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. (Dz. U z 2016 r., poz. 188)
Jaka jest wysokość jednorazowego dodatku pieniężnego
Wysokość jednorazowego dodatku pieniężnego jest zróżnicowana, w zależności od wysokości świadczeń przysługujących na dzień 29 lutego 2016 r.
Jednorazowy dodatek pieniężny przysługuje odpowiednio w wysokości:
1) 400,00 zł – jeżeli świadczenie lub suma świadczeń przysługujących osobie uprawnionej nie przekracza kwoty 900,00 zł,
2) 300,00 zł – jeżeli świadczenie lub suma świadczeń przysługujących osobie uprawnionej wynosi powyżej 900,00 zł, nie więcej jednak niż 1 100,00 zł,
3) 200,00 zł – jeżeli świadczenie lub suma świadczeń przysługujących osobie uprawnionej wynosi powyżej 1 100,00 zł, nie więcej jednak niż 1 500,00 zł,
4) 50 zł – jeżeli świadczenie lub suma świadczeń przysługujących osobie uprawnionej wynosi powyżej 1 500,00 zł, nie więcej jednak niż 2 000,00 zł.
Przy ustalaniu wysokości świadczenia uwzględnia się miesięczną kwotę świadczenia, łącznie ze wszystkimi dodatkami, ekwiwalentami i innymi świadczeniami pieniężnymi, przysługującymi na podstawie odrębnych przepisów.
Prawo do jednorazowego dodatku pieniężnego lub jego wysokość może zostać ponownie ustalone, jeżeli na dzień 29 lutego 2016 r. :
· zmianie uległa wysokość wypłacanych świadczeń, lub
· prawo do świadczeń podlegało zawieszeniu, albo
· przysługiwała wypłata świadczenia.

Uwaga:
Jeżeli osoba pobiera więcej niż jedno świadczenie – przy ustalaniu kwoty jednorazowego dodatku pieniężnego – przyjmuje się sumę wszystkich wypłacanych na dzień 29 lutego 2016 r. świadczeń.
Kwota jednorazowego dodatku pieniężnego jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nie stanowi podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także nie dokonuje się z niej potrąceń i egzekucji.
Zasady wypłaty jednorazowego dodatku pieniężnego
Dodatek pieniężny zostanie wypłacony z urzędu wraz ze świadczeniem za marzec 2016 r. – co oznacza, że świadczeniobiorcy nie muszą zgłaszać w tej sprawie wniosku.
Osoby uprawnione do świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego otrzymają wypłatę jednorazowego dodatku pieniężnego w kwietniu 2016 r. – wraz ze świadczeniem za marzec 2016 r.
Jeżeli wypłata świadczenia jest wstrzymana (np. w związku z osiąganiem przychodu ponad 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lub w związku z kontynuowaniem zatrudnienia bez rozwiązania stosunku pracy), jednorazowy dodatek pieniężny zostanie wypłacony z chwilą podjęcia wypłaty świadczenia.
W sprawie jednorazowego dodatku pieniężnego zostanie wydana odrębna decyzja i dodatek będzie wypłacony przez tę jednostkę ZUS, która wypłaca świadczenie emerytalno – rentowe.
Od decyzji w sprawie jednorazowego dodatku pieniężnego przysługuje prawo złożenia odwołania do Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem ZUS w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia.

Na podstawie regulacji zawartych w ustawie o jednorazowym dodatku pieniężnym decyzja wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie zamiast podpisu zawierać nadruk z imieniem i nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania (podpis mechaniczny). Decyzja w sprawie jednorazowego dodatku pieniężnego zostanie wysłana wraz z decyzją w sprawie waloryzacji świadczenia.

Ewa Jęczmyk
Rzecznik Prasowy Oddziału ZUS w Częstochowie

r

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *