LASY NASZEGO REGIONU. Nadleśnictwo Gidle


Nadleśnictwo Gidle to obszar prawie 20 tys. ha lasów oraz 306 ha gruntów nieleśnych, znajdujących się w większości na terenie województwa łódzkiego (61,68%) a w pozostałej części w województwie śląskim (38,32%). Sprawuje również pieczę nad ponad 6 tys. ha lasów prywatnych. Na terenie starostwa częstochowskiego w zasięgu działania Nadleśnictwa Gidle znajdują się gminy: Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Koniecpol, Kruszyna, Mykanów i Przyrów.

Na terenie Nadleśnictwa zbiegają się Wyżyna Śląsko-Krakowska, Wyżyna Kielecka i Niecka Nidziańska. Cały obszar Nadleśnictwa położony jest na terenie zlewni rzek Wisły i Odry. Jego krajobraz został ukształtowany w trakcie zlodowacenia środkowopolskiego, które wcześniejsze pokłady geologiczne pokryło grubą warstwą piasków i lekkich glin. Tereny żyźniejsze na glebach gliniastych zostały w większości zagospodarowane rolniczo, natomiast rozległe równiny piaszczyste, po ukształtowaniu przez polodowcowe wiatry w krajobraz wydmowy, stały się siedliskami borów.
W lasach Nadleśnictwa Gidle przeważają siedliska borowe pokryte sośninami, lecz nie brak całych kompleksów i mniejszych fragmentów, wyróżniających się różnorodnością i bogactwem przyrody. Obok dorodnych 140-letnich drzewostanów dębowo-grabowych, znajdziemy wilgotne doliny pokryte naturalnymi olsami właściwymi i jesionowymi, a także połacie lasów łęgowych, szuwarów, ziołorośli i wilgotnych łąk z całym ich przyrodniczym bogactwem. W Nadleśnictwie Gidle spotkać można zwierzęta łowne tj.: jeleń, sarna, daniel, dzik, zając, lis, jenot, borsuk, kuna, a z gatunków chronionych: bocian czarny i orzeł bielik.
Pracownicy nadleśnictwa stale zabiegają o dobrą kondycję lasów m.in. dokonując nasadzeń – w 2015 roku zalesiono 0,32 ha – sadząc 630 brzóz oraz 220 olszy. Niestety, sprawcą wielu zniszczeń jest człowiek. – Po wprowadzeniu ustawy śmieciowej w 2013 roku zauważamy mniejszą ilość śmieci w lasach, lecz nadal mamy do czynienia z dzikimi wysypiskami usytuowanymi na gruntach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Często mamy do czynienia z odpadami związanymi z remontami budynków, oponami samochodowymi i odpadami wielkogabarytowymi. Nadal zdarzają się pojedyncze przypadki wyrzucania śmieci pochodzących z gospodarstw domowych – mówi Żanna Cichoń, specjalista ds. zamówień publicznych, ochrony lasu i ppoż Nadleśnictwa Gidle. – Dla osób nieprzestrzegających prawa przewidziane są kary np.: za zaśmiecanie zgodnie z kodeksem wykroczeń art. 162 paragraf 1 przewidziana jest kara grzywny albo kara nagany – postępowanie mandatowe w tym przypadku może zakończyć się nałożeniem mandatu karnego w wysokości od 20 do 500 zł, za wjazd pojazdem silnikowym zgodnie z kodeksem wykroczeń art. 161 przewidziana jest kara grzywny – postępowanie mandatowe może się zakończyć nałożeniem mandatu karnego w wysokości od 20 do 500 zł, za stwarzanie zagrożenia pożarowego z kodeksem wykroczeń art. 82 paragraf 1 przewidziana jest kara grzywny albo kara nagany – postępowanie mandatowe w tym przypadku może zakończyć się nałożeniem mandatu karnego w wysokości od 20 do 500 zł, za płoszenie zwierząt zgodnie z kodeksem wykroczeń art. 165 przewidziana jest kara grzywny albo kara nagany – postępowanie mandatowe w tym przypadku może zakończyć się nałożeniem mandatu karnego w wysokości od 20 do 500 zł. We wszystkich tych przypadkach w sytuacji odmówienia przyjęcia mandatu sprawa kierowana jest do sądu rejonowego z wnioskiem o ukaranie. Należy pamiętać, że każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie i że strażnik leśny ma prawo odstąpienia od kary grzywny i zastosowania zgodnie z kodeksem wykroczeń art. 41 pouczenia, zwróceniu uwagi lub ostrzeżenia – przypomina Żanna Cichoń z Nadleśnictwa Gidle.

Materiał ukazał na stronie: “Częstochowska Gazeta Ekologiczna” (wydanie papierowe), której publikację współfinansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

KG

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *