Absolutorium dla wójta Jerzego Żurka- Gmina Konopiska


 

Radni w trakcie obrad poszczególnych Komisji Rady Gminy szczegółowo zapoznali się i przeanalizowali sprawozdanie z wykonania budżetu, sprawozdanie finansowe gminy za rok 2022 oraz informację o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2022 r.

 

Podczas sesji w dniu 13 czerwca br., po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ubiegły rok, wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Konopiska w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Konopiska oraz opinią RIO w Katowicach do tego wniosku, Radni Gminy Konopiska pozytywnie ocenili działalność Wójta, udzielając mu za 2022 rok absolutorium.

 

Procedura absolutoryjna służy ocenie wykonania budżetu samorządu i jest dokonywana na podstawie analizy sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego.

 

W 2022 r. dochody gminy wyniosły 66 204 836,12 zł, co stanowi 97,19% założonego planu, przy realizacji wydatków na poziomie 92,18% w kwocie 66 297 876,89 zł. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 91,13%, a wydatki bieżące w 92,33%. Pozwoliło to na uzyskanie minimalnego deficytu w kwocie 93 040,77 zł.

 

Z budżetu gminy Konopiska w 2022 r. zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

 

Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Rększowice, dz. nr ewid. 1347, 1348, 1421/1 w kwocie 170 128,76 zł.

Budowa sieci wodociągowej w Aleksandrii Drugiej, ul. Dworska na dz. ewid. 276/14 w kwocie 100 449,69 zł.

Budowa wodociągu pomiędzy szkołą w Kopalni, a budynkiem przy ul. Klonowej w Kopalni w kwocie 20 000,00 zł.

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 904 w miejscowości Aleksandria – etap IV w kwocie 10 000,00 zł, w tym pomoc finansowa 5 000,00 zł.

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 907 w miejscowości Korzonek – etap II w kwocie 10 000,00 zł, w tym pomoc finansowa 5 000,00 zł.

Przebudowa drogi ulicy Słonecznej w istniejącym pasie drogowym w Aleksandrii Drugiej w kwocie 123,00 zł.

Przebudowa drogi nr 628020S w Jamkach polegająca na budowie chodnika – etap I w kwocie 472 950,06 zł.

Przebudowa ul. Szmaragdowej w Konopiskach w kwocie 1 579 678,50 zł.

Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Przyrodnicza nad rzeką Rększowiczanka w miejscowości Rększowice w kwocie 57 195,00 zł.

Budowa łącznika na ul. Małej i Sadowej wraz z nakładką w kwocie 158 055,00 zł.

Odbudowa nawierzchni drogi gminnej nr 628 020 S w miejscowości Rększowice w km 0 + 000 – 0 + 450 m w kwocie 159 900,00 zł.

Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach w kwocie 23 069,54 zł.

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej) w kwocie 1 658 978,06 zł.

Wykup gruntów KOWR w kwocie 332 000,00 zł.

Wykup gruntów w centrum Konopisk w kwocie 80 000,00 zł.

Budowa Domu Sołeckiego w Hutkach w kwocie 18 450,00 zł.

Rewitalizacje centrum Konopisk w kwocie 163 155,13 zł.

Rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej) w kwocie 24 000,00 zł.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 16B w kwocie 432 976,57 zł.

Budowa budynku gospodarczego – komórki lokatorskie ul. Przemysłowa 16B w Konopiskach w kwocie 168 257,19 zł.

Cyfrowa Gmina w kwocie 71 299,00 zł.

Monitoring w budynku Urzędu Gminy w kwocie 11 000,00 zł.

Zakup samochodu ratownicz-gaśniczego dla OSP Hutki w kwocie 218 940,00 zł.

Zakup samochodu ratownicz-gaśniczego dla OSP Rększowice w kwocie 218 940,00 zł.

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Aleksandria w kwocie 679 929,00 zł.

Modernizacja wozowni w budynku OSP Wąsosz-Łaziec w kwocie 76 866,75 zł.

Modernizacja instalacji CO w budynku OSP Jamki w kwocie 32 000,00 zł.

Termomodernizacja budynku OSP Wąsosz-Łaziec w miejscowości Wąsosz w kwocie 49 150,94 zł.

Zakup kamery termowizyjnej z wyposażeniem dla OSP Aleksandria w kwocie 10 282,79 zł.

Modernizacja placu zabaw przy OSP Hutki w kwocie 35 779,15 zł.

Dobudowa ogrodzenia wokół placu szkolnego przy SP w Łaźcu w kwocie 14 900,00 zł.

Budowa dojazdu do stołówki przy ZSP w Aleksandrii w kwocie 32 194,76 zł.

Wykonanie monitoringu wewnętrznego nowego obiektu ZSP Aleksandria ZSP Al. w kwocie 24 167,87 zł.

Wymiana lamp oświetleniowych na LED-y przy ZSP Rększowice w kwocie 25 000,00 zł.

Budowa ogrodzenia przy ZSP w Kopalni w kwocie 34 802,56 zł.

Projekt rozbudowy Sali gimnastycznej w Rększowicach w kwocie 22 878,00 zł.

Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w SP w Łaźcu w kwocie 208 442,32 zł.

Modernizacja boiska sportowego w sołectwie Aleksandria Pierwsza w kwocie 111 476,17 zł.

Dobudowa ogrodzenia przy SP Łaziec w kwocie 10 000,00 zł.

Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego z wyodrębnionym oddziałem żłobkowym z zespołem żywieniowym w miejscowości Konopiska przy ul. Lipowej w kwocie 30 047,46 zł.

Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii w kwocie 1 608,82 zł.

Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska – etap III w kwocie 75 220,00 zł.

Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska – etap IV w kwocie 125 043,53 zł.

Projekt budowy oświetlenia ulicy Gościnnej w Aleksandrii w kwocie 8 000,00 zł.

Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Łaziec-Piła Konopiska w kwocie 20 910,00 zł.

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Konopiska w kwocie 145 284,40 zł.

Budowa / rozbudowa oświetlenia ulicznego w Konopiskach w kwocie 3 000,00 zł.

Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w kwocie 36 285,00 zł.

Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy w Korzonku w kwocie 19 592,06 zł.

Budowa tarasu przy budynku sołeckim w Walaszczykach w kwocie 10 999,89 zł.

Urządzenie placu zabaw oraz zakup urządzeń na teren sołectwa Wąsosz w kwocie 18 000,00 zł.

Utwardzenie terenu za świetlicą Dom pod Lipą w Aleksandrii w kwocie 24 500,00 zł.

Modernizacja boiska oraz instalacja oświetlenia przy Stadionie LA w kwocie 327 853,81 zł.

Prace modernizacyjne dotyczące boiska, ul. Zielona w kwocie 14 000,00 zł.

Modernizacja oświetlenia boiska LOT w kwocie 14 800,00 zł.

Przebudowa stadionu LA im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach przy ul. Sportowej 60 w kwocie 55 608,00 zł.

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 907 w miejscowości Aleksandria – etap IV – pomoc finansowa w kwocie 5 000 zł.

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 907 w miejscowości Korzonek – etap II w kwocie 5 000 zł.

Dofinansowanie zakupu symulatora szkoleniowego Wirtualne przejście dla pieszych Zebra PDP 3M w kwocie 4 358,50 zł.

RAZEM 8 472 527,28 zł

 

Stan zobowiązań finansowych długoterminowych ogółem czyli zadłużenia na koniec 2022 roku wyniósł 7 303 017,06 zł, co stanowi 11,03% dochodów wykonanych.

Źródło: Gmina Konopiska

Foto: GK

DG

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *