OBYWATELSKA INICJATYWA UCHWAŁODAWCZA – NOWE ZASADY


Rada Miasta Częstochowy przyjęła uchwałę w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz wymogów formalnych projektu uchwały składanej w ramach takiej inicjatywy. Teraz wniesienie projektu uchwały będzie możliwe po zawiązaniu minimum 7-osobowego komitetu i zebraniu co najmniej 300 podpisów.

 

Procedura obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej była wcześniej uregulowana w Statucie Miasta Częstochowy. Po jego zmianie przepisy te zostały formalnie uchylone, dlatego Rada Miasta postanowiła uregulować możliwość wnoszenia projektów uchwał przez grupy mieszkańców Częstochowy osobną uchwałą, która uwzględnia uwagi organu nadzoru sformułowane w ubiegłym roku.

Celem regulacji jest zapewnienie istotnego elementu partycypacji społecznej w samorządzie, bez stawiania wygórowanych progów i wymagań dla grup mieszkańców pragnących mieć udział w stanowieniu prawa lokalnego.

Obywatelski projekt uchwały może dotyczyć wszystkich spraw, z wyjątkiem takich, dla których ustawy zastrzegają wyłączną właściwość innych podmiotów do rozstrzygania lub wnoszenia projektu uchwały. W szczególności nie może dotyczyć projektu i zmian w budżecie Miasta.

W celu przygotowania i złożenia obywatelskiego projektu uchwały grupa mieszkańców Częstochowy, w liczbie co najmniej 7 osób, posiadających czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego, zawiązuje komitet inicjatywy uchwałodawczej. Komitet występuje pod nazwą uzupełnioną o tytuł projektu uchwały. Członkowie komitetu składają pisemne oświadczenia o utworzeniu komitetu, ze wskazaniem imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz z własnoręcznym podpisem.

Procedurę złożenia obywatelskiego projektu uchwały komitet inicjatywy uchwałodawczej rozpoczyna przygotowując projekt uchwały oraz listę osób popierających ten projekt (potrzebne jest zebranie co najmniej 300 podpisów).

Obywatelski projekt uchwały zostaje skierowany do właściwych komisji Rady Miasta oraz do Prezydenta  Miasta w celu weryfikacji formalno-prawnej i oceny w zakresie finansowych skutków proponowanych rozwiązań dla budżetu Miasta. Brak wymaganej liczby podpisów oznacza pozostawienie obywatelskiego projektu bez dalszego rozpatrzenia.

Komitet inicjatywy uchwałodawczej może prowadzić promocję swojego projektu uchwały zgodnie z przepisami prawa, zbierając podpisy mieszkańców popierających projekt, organizując spotkania, udostępniając treść projektu oraz materiały promocyjne w środkach masowego przekazu, w tym na stronach internetowych i w mediach społecznościowych, a także rozpowszechniając materiały promocyjne w formie ulotek, plakatów lub banerów. Promocja taka nie może być jednak finansowana ze środków publicznych Miasta Częstochowy, gminnych jednostek oraz spółek z udziałem kapitału miejskiego.

Uchwała przyjęta na ostatniej sesji Rady Miasta wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

fot. UMCz

W załączeniu treść uchwały wraz z załącznikami: wzorem oświadczenia komitetu oraz wzorem listy osób popierających.

Link do projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w BIP:
https://bip.czestochowa.pl/artykul/33031/1168046/projekt-uchwaly-na-druku-br-1-xxxviii-21-w-sprawie-obywatelskiej-inicjatywy-uchwalodawczej

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *