PRZEGLĄD GMIN /STARCZA / „BEZ­PIECZ­NIE NA WSI MAMY, BO O ZDRO­WIE DBAMY”


Gmina Starcza na swojej stronie zaprasza dzieci do udzia­łu w kon­kur­sie na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym, organizowanym przez KRUS.  W konkursie mogą uczestniczyć  dzie­ci uro­dzo­ne w la­tach 2009-2013, któ­rych prz­yn­ajmniej jeden ro­dzic/opie­kun praw­ny pod­le­ga ubez­pie­cze­niu spo­łecz­ne­mu rol­ni­ków w okre­sie przyj­mo­wa­nia zgło­szeń.

Za­da­nie kon­kur­so­we po­le­ga na uło­że­niu ry­mo­wan­ki (min. 4 wersy, max. 30), po­pu­la­ry­zu­ją­cej za­sa­dy ochro­ny zdro­wia i życia w go­spo­dar­stwie rol­nym oraz wie­dzę o za­gro­że­niach wy­pad­ko­wych przy wy­ko­rzy­sta­niu tre­ści i prze­ka­zu kam­pa­nii pre­wen­cyj­nych KRUS:
1.     „Rola rol­ni­ka, by upad­ku uni­kał”;
2.    „Mą­drze po­stę­pu­jesz, wy­pad­ku nie spo­wo­du­jesz”;
3.    „Nie ry­zy­ku­jesz, gdy znasz i sza­nu­jesz”;
4.    „Rol­ni­ku, nie daj się klesz­czom!”;
5.    „Kości i stawy też rol­ni­ka spra­wy”;
6.    „Bez­piecz­nie z nie­bez­piecz­ny­mi sub­stan­cja­mi”,
od­by­wa­ją­cych się w ra­mach pro­jek­tu „Bez­piecz­ny Rol­nik, Bez­piecz­na Wieś”.

Przy two­rze­niu kon­kur­so­wych ry­mo­wa­nek dzie­ci po­win­ny pa­mię­tać o wy­ko­rzy­sta­niu prz­yn­ajmniej sze­ściu słów, spo­śród: zdro­wie, życie, pro­jekt, wieś, rol­nik, wy­pa­dek, cho­ro­ba, pro­fi­lak­ty­ka, przy­czy­na, ma­szy­na, bez­pie­czeń­stwo, ro­dzi­na.

Kom­plet­ne zgło­sze­nie (ry­mo­wan­kę oraz wy­peł­nio­ny for­mu­larz zgło­sze­nio­wy) na­le­ży prze­słać w ter­mi­nie do dnia 22.03.2024 r. pocz­tą tra­dy­cyj­ną na adres:

Od­dział Re­gio­nal­ny KRUS w Czę­sto­cho­wie, ul. Kor­cza­ka 5, 42-200 Czę­sto­cho­wa  (liczy się data stem­pla pocz­to­we­go)

Au­to­rzy 3 naj­lep­szych prac etapu wo­je­wódz­kie­go otrzy­ma­ją na­gro­dy rze­czo­we o war­to­ści ok. 500 zł brut­to, a ich ry­mo­wan­ki zo­sta­ną pod­da­ne oce­nie na eta­pie cen­tral­nym.

Z 48 ry­mo­wa­nek, które wejdą do fi­na­łu Kon­kur­su, Cen­tral­na Ko­mi­sja Kon­kur­so­wa wy­bie­rze 20 naj­lep­szych. Dla au­to­rów tych prac prze­wi­dzia­no na­gro­dy rze­czo­we o war­to­ści ok. 1 000 zł brut­to.

Szcze­gó­ły kon­kur­su na stro­nie: https://​www.​gov.​pl/​web/​krus/​oglaszamy-​konkurs-​dla-​dzieci-​na-​rymowanke

oraz  w Re­gu­la­mi­nie Kon­kur­su.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *