Materiał siewny – pomoc związana z kryzysem wojennym


Do 14.08.2023 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych w plonie głównym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany dla producenta rolnego, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

 

Nabór potrwa do 14 sierpnia 2023 r.

Pomoc jest udzielana na podstawie § 13zza rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187, z późn. zm.).

O pomoc może ubiegać się producent rolny:

 1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 2. któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy;
 3. który zakupił od dnia 15 lipca 2022 r. do dnia 15 czerwca 2023 r. materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w załączniku nr 6 rozporządzenia;
 4. który złożył w 2023 r. wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027;
 5. który posiada gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
 6. który nie złożył w 2023 r. wniosku o dopłatę, o której mowa w art. 40d ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 287 i 412).

UWAGA:

Producent rolny, który złożył wniosek o dopłatę do materiału siewnego w formule pomocy “de minimis” na podstawie przepisów art. 40d ust. 1 ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (nabór prowadzony był od dnia 25.05 do 10.07.2023 r.) może złożyć do Kierownika Biura Powiatowego ARiMR oświadczenie o wycofaniu takiego wniosku i w takim przypadku Kierownik BP będzie mógł uznać, że warunek nie ubiegania się o dopłatę na podstawie ww. przepisów został spełniony.

Pomoc polega na stosowaniu dopłat do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych w plonie głównym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych:

 • Zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz), pszenżyto, żyto;
 • Rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
 • Ziemniak

określonych w załączniku nr 6 do ww. rozporządzenia, jeżeli ilość zakupionego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych jest nie mniejsza niż minimalna ilość tego materiału określona w załączniku nr 7 do ww. rozporządzenia.

Do wniosku należy dołączyć kopie faktur VAT lub ich duplikaty potwierdzające zakup od dnia 15 lipca 2022 r. do dnia 15 czerwca 2023 r. materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, które zawierają:

1)  datę sprzedaży lub wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany;

2)  nazwę gatunku i odmiany rośliny uprawnej;

3)  kategorię lub stopień kwalifikacji materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany;

4)  numer partii materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Informacje, o których mowa w pkt 2) i 3), nie są wymagane w przypadku kopii faktur VAT lub ich duplikatów wystawionych dla mieszanek materiału siewnego.

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać do Kierownika BP ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego.

Pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego, na wniosek tego producenta rolnego złożony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Wniosek można złożyć do dnia 14 sierpnia 2023 r.

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn stawki pomocy i deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku, powierzchni gruntów ornych nie większej niż 50 ha obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia, z wyłączeniem upraw przeznaczonych na przedplon lub poplon.

Zgodnie z postanowieniem § 13zza ust. 10 stawki dopłat wynoszą:

 • 200 zł na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych zbożami i mieszankami zbożowymi lub mieszankami pastewnymi;
 • 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych roślinami strączkowymi z wyłączeniem soi;
 • 500 zł na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych soją;
 • 1200 zł na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsadzonych ziemniakami.

Budżet programu wynosi 210 mln zł.

W przypadku, gdy ze złożonych wniosków będzie wynikało, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 210 mln zł do obliczenia wysokości tej pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący. Współczynnik korygujący stanowi iloraz kwoty 210 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającej ze złożonych wniosków.

Pomoc będzie wypłacana na rachunek producenta rolnego wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Dodatkowe informacje

Instrukcja składania wniosków do ARiMR przez platformę ePUAP dostępna jest na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/uslugi-arimr-na-e-puap

Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku wraz z instrukcją jego wypełniania został udostępniony na stronie Agencji pod adresem: https://www.gov.pl/web/arimr/material-siewny-2023-kryzys-wojenny

Wszelkie pytania dotyczące naboru wniosków należy kierować do właściwych miejscowo Oddziałów Regionalnych ARiMR (dane kontaktowe: https://www.gov.pl/web/arimr/oddzialy-regionalne-i-biura-powiatowe) lub na adres: info@arimr.gov.pl

Pytania można także zadawać, dzwoniąc pod bezpłatny numer infolinii, która jest czynna w dni robocze w godz. 7.00 – 19.00 oraz w sobotę 10.00 – 16.00. Zapraszamy do kontaktu pod numerami telefonu: 800 38 00 84 i 22 595 06 11.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *