GMINA ŻARKI / Sąsiedzi w Przybynowie


Pierw­szą na­gro­dę za naj­lep­szy słod­ki wy­piek zdo­by­ła Ze­no­na Kukla, dru­gie miej­sce za­ję­ła Te­re­sa Sła­bosz, trze­cie Kry­sty­na Re­siak. Na­gro­dzo­no rów­nież: Jo­lan­tę Bu­rzyń­ską, Kry­sty­nę Su­mo­row­ską, Ewę Chej­duk, Lidię Zasik, Bar­ba­rę Urbań­czyk i KGW Wy­so­ka Le­low­ska.  Kon­kurs na naj­lep­sze wy­pie­ki zor­ga­ni­zo­wa­no w  ra­mach Świę­ta Są­sia­dów w Przy­by­no­wie (9.07.) Wy­da­rze­nia re­ali­zo­wa­ne w ra­mach pro­jek­tu unij­ne­go ,,Nowe Szan­se dla miesz­kań­ców Gminy Żarki”.

 

Po­dob­nie jak w in­nych so­łec­twach tak i tutaj miesz­kań­cy wy­ka­za­li się ogrom­nym za­an­ga­żo­wa­niem w przy­go­to­wa­nie i pro­wa­dze­nie. Panie z Koła Go­spo­dyń Wiej­skich za­dba­ły o sma­ko­wi­te cia­sta, smal­czyk, gril­lo­wa­nie na­le­ża­ło do stra­ża­ków, czas umi­la­ła mu­zy­ka i śpie­wy Ze­spo­łu Car­men z Przy­by­no­wa i Wy­so­cza­nek z Wy­so­ki Le­low­skiej. Praw­dzi­wą  atrak­cją były prze­wo­zy dzie­ci wozem stra­żac­kim przez dru­hów z OSP Przy­by­nów.

Na­stęp­ne Świę­ta Są­sia­dów:

Ostrów – 30.07.2022r.

Za­bo­rze – 27.08.2022r.

FOT. UG ŻARKI

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *