OGŁASZAMY KONKURS – „Lasy Państwowe – strażnik polskiej przyrody”. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU


 

 

REGULAMIN KONKURSU REGIONALNEGO

Tygodnik Regionalny „Gazeta Częstochowska” przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach z dniem 2 maja 2023 roku ogłasza konkursy: plastyczny i literacki pt.: „Lasy Państwowe – strażnik polskiej przyrody” dla uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych

Partnerami projektu są:

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie

Cele konkursu

 1. Uwrażliwianie dzieci i młodzieży na problemy związane z ochroną środowiska i przyrody.
 2. Popularyzowanie piękna naszego regionu.
 3. Upowszechnianie idei ochrony przyrody i zachowania w lesie

Zasady konkursu

 1. Konkurs plastyczny adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z Częstochowy i regionu częstochowskiego
  i odbędzie się w dwóch kategoriach:

I – klasy I-III

II – klasy IV-VIII

 

Problematyka poruszana w pracach musi dotyczyć ochrony środowiska ze szczególnym zwróceniem uwagi na: problemy, rolę i piękno lasów oraz pracę leśników na rzecz ochrony lasów.

Prace można wykonać dowolną techniką plastyczną: farbami, pastelami lub mieszaną (kolaż) w formacie A-5 lub A-4

 1. Konkurs literacki adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z Częstochowy i regionu częstochowskiego

Problematyka poruszana w pracach musi dotyczyć ochrony środowiska ze szczególnym zwróceniem uwagi na współczesne problemy, rolę i piękno lasów oraz pracę leśników na rzecz ochrony lasów.

 

W pracach należy użyć formy pisarskiej (do wyboru): opowiadanie, wywiad lub rozprawka.

 1. Termin nadsyłania prac upływa 30 maja 2023 roku. Prace należy nadsyłać do: redakcji „Gazety Częstochowskiej” na adres:
  Równoległa 68, 42-200 Częstochowa, z dopiskiem: Konkurs – Lasy

Informacje pod nr. tel. 504 07 65 35.

 1. Prace należy opisać: imieniem i nazwiskiem, nazwą szkoły
  i dołączyć kartę zgłoszenia udziału w konkursie.

 

 1. Uroczyste podsumowanie konkursu nastąpi: ok. 15 czerwca 2023 rok, w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Nagrody

Jury przyzna wartościowe nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej. Laureaci otrzymają dyplomy, opiekunowie merytoryczni – certyfikaty. Najciekawsze prace zostaną zamieszczone na łamach „Gazety Częstochowskiej”. Sponsorem nagród jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach.

UWAGA! Dodatkowo Szkoły biorące udział w Konkursie zostaną zaproszone do projektu „Sadzimy drzewko na 100-lecie Lasów Państwowych”, w ramach którego, na przełomie września
i października 2023 roku, będą rozdawane przekazane sadzonki drzew dla instytucji oświatowych.

Zapraszamy serdecznie do udziału!

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

KONKURS:

LASY PAŃSTOWOWE – STRAŻNIK POLSKIEJ PRZYRODY

Szkoła:

 

 

 

 

Adres szkoły: Telefon:

e-mail:

Imię i nazwisko ucznia/ów: Nauczyciel przygotowujący ucznia/ów do konkursu: Tytuł pracy lub artykułu

 

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem konkursu, akceptuję go, zobowiązuję się do przestrzegania oraz oświadczam, iż praca konkursowa stworzona została przeze mnie (przez mojego podopiecznego) samodzielnie i nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyrażam zgodę na przeniesienie praw autorskich do pracy zgłoszonej na konkurs na rzecz organizatorów na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności do jego wykorzystywania, komunikowania, powielania, przerabiania, druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera), a także prezentowania prac podczas wystawy. Wyłączone jest natomiast jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie dzieła przez organizatorów.

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upowszechnienia wizerunku na stronie internetowej, Gazety Częstochowskiej. RODN „WOM” w Częstochowie oraz ZO LOP w Częstochowie.
 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 poz. 1000 informuję, że:

 1. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w celu organizacji i realizacji Powiatowego Konkursu na „Szkolną Gazetę z Dodatkiem Ekologicznym”.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
 3. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy.
 4. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych, wnoszenia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 5. Panu/i przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w organizowanym konkursie.

 

 

……………………………

Podpis osoby pełnoletniej lub /rodzica/opiekuna osoby niepełnoletniej

Podziel się:

13 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *