CZĘSTOCHOWA / Plan przestrzenny pod inwestycje


Częstochowscy radni zgodzili się podczas ostatniej sesji na przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszary położone w rejonie ulic: Bór i Równoległej. Powodem są planowane inwestycje. 

 
Z wnioskiem o zmianę obowiązującego planu na tym terenie wystąpiła w lutym spółka JAWO, a we wrześniu 2019 roku spółka Hegelmann Transporte, które planują w tym miejscu swoje inwestycje.
Zmiana ma dotyczyć przyjętego w 2016 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w dzielnicach Ostatni Grosz i Wrzosowiak, w rejonie ulicy Jagiellońskiej i Alei Niepodległości.
JAWO sp. z o.o. wnioskuje o zmianę funkcji terenu w granicach działek o nr ewid.: 8/3, 8/4 i 8/5 na zabudowę produkcyjno-usługową. W tym miejscu planuje bowiem budowę zakładu produkcji spożywczej opartej na nowoczesnych i ekologicznych technologiach wykorzystania energii i wody, w którym przewiduje zatrudnienie około 200 pracowników.
Hegelmann Transporte Sp. z o. o. zwróciła się z kolei z wnioskiem dotyczącym zmiany wysokości zabudowy w granicach działek o nr ewid.: 1/57, 1/58 i 1/59 – z 15 na 28 metrów. Na tym terenie planuje zrealizować wysokiej klasy budynek biurowy, w ramach prowadzonych przez spółkę usług logistycznych.
Powyższe zmiany – funkcji obszaru przy ul. Bór oraz zwiększenie wysokości zabudowy przy ul. Równoległej – pozwolą obu inwestorom na efektywne wykorzystanie potencjału tych terenów oraz na większą swobodę w kształtowaniu projektowanej zabudowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, co doprowadzi w konsekwencji do powstania nowych miejsc pracy.
Kierunkiem przeznaczenia obu terenów objętych wnioskami – zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy – są obszary zabudowy mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej. Jak wynika z przeprowadzonych analiz, projektowany plan jest zgodny ze Studium.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostanie opracowany siłami własnymi Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej.
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *