ZMIANY W REKRUTACJI DO SZKÓŁ ŚREDNICH


W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje o zmianach w zasadach rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Zmiany odnoszą się do postępowania uzupełniającego, zasad i terminów składania zaświadczeń i orzeczeń do szkół prowadzących kształcenie zawodowe, terminów potwierdzenia okoliczności wskazanych w oświadczeniach dołączonych do wniosku o przyjęcie do szkoły oraz terminów przewidzianych na czynności w postępowaniu odwoławczym.

Postępowanie uzupełniające
Na rok szkolny 2020/2021 nie przeprowadza się postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych.

Zasady i terminy dotyczące składania zaświadczeń i orzeczeń do szkół prowadzących kształcenie zawodowe
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych w przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lub orzeczenia do szkół prowadzących kształcenie zawodowe w terminie określonym przez Ministra Edukacji Narodowej (dotyczy techników oraz szkół branżowych I stopnia)  lub Kuratora Oświaty (dotyczy szkół branżowych II stopnia oraz szkół policealnych), rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację tę składa się w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie określonym odpowiednio przez Ministra lub Kuratora.

W opisanej sytuacji  zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której kandydat został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 r.

Niezłożenie zaświadczenia lub orzeczenia w terminie do dnia 25 września 2020 r., jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

Termin potwierdzenia okoliczności wskazanych w oświadczeniach dołączonych do wniosku o przyjęcie do szkoły
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych termin dla przewodniczącego komisji rekrutacyjnej i dla prezydenta miasta na potwierdzenie okoliczności wskazanych w oświadczeniach dołączonych do wniosku o przyjęcie do szkoły wynosi 5 dni.

Terminy przewidziane na czynności w postępowaniu odwoławczym
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych termin na wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia, wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej i rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wynosi 3 dni.

Zmian opisanych powyżej nie stosuje się do publicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2021 r.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.