OFERTA ARR W CZĘSTOCHOWIE


Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. realizuje projekty i świadczy usługi wspierające bezrobotnych, zatrudnionych i przedsiębiorców.

I. JURAJSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego

Celem działania JOWES jest stworzenie przyjaznego klimatu dla rozwoju ekonomii społecznej w północnym subregionie woj. śląskiego poprzez utworzenie 5 spółdzielni socjalnych oraz efektywne wsparcie już istniejących podmiotów ekonomii społecznej.

Działalność Ośrodka jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

JOWES swoim działaniem obejmuje obszar Miasta Częstochowy, powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego.

Wsparciem w ramach JOWES objęte zostaną:

– podmioty ekonomii społecznej takie jak: spółdzielnie socjalne, pracy, inwalidów, niewidomych, Warsztaty Terapii Zajęciowych, Zakłady Aktywności Zawodowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, organizacje pozarządowe i inne;

– instytucje rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw i mediów w zakresie promocji ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej oraz rozwoju partnerstwa

– osoby fizyczne zainteresowane zakładaniem lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej, w tym głównie zainteresowane utworzeniem spółdzielni socjalnej.

W ramach JOWES przewidziano realizację następujących zadań:

– komplementarny i łączny wachlarz wsparcia obejmujący działania informacyjno-promocyjne, animacyjne, wsparcie szkoleniowo-doradcze, usługi prawne, księgowe, marketingowe dla podmiotów ekonomii społecznej i otoczenia,

– wsparcie na założenie spółdzielni socjalnej, przystąpienie do lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej obejmujące:

– szkolenie i doradztwo umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia spółdzielni socjalnej;

– przyznanie środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej, przystąpienie do lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej – do wysokości 20 tys. zł na założyciela maksymalnie 200 000zł na spółdzielnie.;

– wsparcie pomostowe, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu przyznanych środków.

Poszukiwanie długookresowych źródeł finansowania dla Spółdzielni Socjalnych.

II. REGIONALNY OŚRODEK EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Głównym celem Ośrodka jest aktywizacja społeczno-zawodowa środowiska północnej części województwa śląskiego poprzez inteligentny rozwój i wzmocnienie kapitału społecznego w myśl gospodarki opartej na wiedzy.

Bezpłatnym wsparciem w ramach Ośrodka objęte są:

wszystkie instytucje realizujące projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) bądź zamierzające przygotować projekty współfinansowane ze środków EFS;

osoby fizyczne zainteresowane uzyskaniem informacji nt. możliwości skorzystania z projektów współfinansowanych ze środków EFS.

Działania Ośrodka realizowane są poprzez bezpłatne:

konsultacje nt. możliwości korzystania z oferty Ośrodka i zapoznanie z możliwościami współfinansowania projektów ze środków EFS świadczone w Punkcie Informacyjnym Regionalnego Ośrodka EFS w Częstochowie,

seminaria, spotkania informacyjne i konferencje nt. możliwości przygotowania projektów oraz realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS,

szkolenia dotyczące kwestii procedur przygotowywania, zasad kwalifikowania wydatków, realizacji i rozliczeń projektów EFS, w tym zwłaszcza udzielania zamówień publicznych, zatrudniania personelu i księgowości w projektach,

doradztwo indywidualne i grupowe obejmujące pomoc w zakresie przygotowania projektu i wniosku aplikacyjnego oraz realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFS,

wizyty wspierające w instytucjach realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mających na celu weryfikację prawidłowości realizacji projektów i ewentualną pomoc w powstałych przy realizacji trudnościach,

animację mającą na celu zachęcanie do zawiązywania partnerstw lokalnych, w celu wspólnego rozwiązywania zdiagnozowanych problemów społecznych.

W roku 2013 Ośrodek planuje:

zorganizować 30 dni szkoleniowych,

przeprowadzić 1 konferencję, 10 seminariów oraz 10 spotkań informacyjnych,

realizację doradztwa ogólnego, specjalistycznego zgodnie z potrzebami zgłaszających się osób,

utworzyć 2 partnerstwa na rzecz rozwoju.

Działalność sieci ROEFS jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

III. INFORMACJA I DORADZTWO

„Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU” realizowane w ramach projektu systemowego PARP „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops” w ramach Poddziałania 2.2.1 PO KL

15 marca 2012 r. Agencja podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o udzielenie wsparcia na świadczenie usług informacyjnych i doradczych w ramach prowadzonego Punktu Konsultacyjnego KSU (PK KSU) dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na obszarze podregionu częstochowskiego województwa śląskiego w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2013 r.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1.017.900 zł (100% wsparcia).

Formy świadczenia usług:

bezpłatne usługi informacyjne odpowiadające na potrzeby zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,

częściowo odpłatne usługi doradcze (dzięki dofinansowaniu w 90% ze środków Unii Europejskiej):

dla osób, które zdecydowały o założeniu własnej firmy (maksymalnie 160 zł netto za całą usługę, trwającą do 16 godzin),

dla przedsiębiorców bez względu na wielkość firmy (maksymalnie 240 zł netto za całą usługę, trwającą do 24 godzin).

Zakres usługi informacyjnej:

procedury dot. rejestracji działalności gospodarczej,

administracyjno-prawne aspekty prowadzenia, zawieszania i zamykania działalności gospodarczej,

zatrudnianie cudzoziemców,

możliwości pozyskania kapitału zewnętrznego na etapie zakładania i prowadzenia firmy,

zakres korzystania z bazy CEIDG, platformy ePUAP, podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP,

podstawowe informacje nt. usług specjalistycznych KSU,

wymogi ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw,

wymagania dot. działalności koncesjonowanej i regulowanej,

inne zagadnienia dot. działalności gospodarczej.

Zakres usługi doradczej – asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej:

konsultacje nt. profilu planowanej działalności,

pomoc w przygotowaniu biznes planu przedsięwzięcia,

analiza SWOT planowanego przedsięwzięcia,

analiza form i źródeł finansowania działalności gospodarczej,

wybór formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej i optymalnej formy opodatkowania,

pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do rejestracji działalności gospodarczej,

pomoc w rejestracji działalności gospodarczej w bazie CEIDG oraz dokonywania zamian w dalszym etapie jej prowadzenia.

Zakres usługi doradczej – asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej:

wsparcie w zakresie spełniania wymogów formalno-prawnych dot. prowadzenia działalności gospodarczej, w tym pomoc w przygotowaniu dokumentów do ZUS i urzędu skarbowego,

marketing przedsiębiorstwa: przygotowanie strategii marketingowej, budowanie relacji z klientami, wykorzystywanie nowoczesnych technologii,

organizacja przedsiębiorstwa: organizacja pracy przedsiębiorcy, zarządzanie czasem, dobór personelu, zmiany formy i zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,

finanse przedsiębiorstwa: wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania, przygotowanie analizy finansowej, pomoc w przygotowaniu wniosków pożyczkowych i kredytowych.

Sposób korzystania z usług PK KSU:

osobista wizyta w PK KSU działającym od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30,

drogą telefoniczną, dzwoniąc pod numer 34 324-50-75, 360-56-88,

drogą elektroniczną, wysyłając formularz zapytania, znajdujący się na stronie PK KSU

oraz w trakcie comiesięcznych bezpłatnych dyżurów konsultantów, odbywających się w godz. 9.00-13.00 w następujących lokalizacjach:

w Urzędzie Gminy Konopiska (pierwszy wtorek miesiąca),

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku (drugi wtorek miesiąca),

w Urzędzie Miasta Myszków (trzeci wtorek miesiąca),

w Urzędzie Gminy Mykanów (czwarty wtorek miesiąca).

IV. SZKOLENIA SZANSĄ NA ROZWÓJ

Cele główny projektu to podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności zawodowych przez 80 osób, w tym 45 Kobiet pracujących w województwie śląskim do potrzeb rynku pracy do 31.07.2014 roku, poprzez następujące cele szczegółowe:

nabycie i/lub poszerzenie kwalifikacji i umiejętności samodzielnej pracy
i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC przez 30 osób (w tym 10 Kobiet);

nabycie i/lub poszerzenie kwalifikacji i umiejętności tworzenia i programowania Baz Danych przez 20 osób (w tym 10 Kobiet);

nabycie umiejętności interpersonalnych przez 80 osób (w tym 45 Kobiet).

Kto może zostać uczestnikiem projektu?

Kobiety i mężczyźni – osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia) pracujące (na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno+prawnej) na terenie województwa śląskiego, które z własnej inicjatywy uczestniczą w szkoleniu poza godzinami pracy,
z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą.

Projekt skierowany jest do 45 Kobiet i 35 Mężczyzn.

Udział w projekcie szkoleniowym jest całkowicie bezpłatny!

Szkolenia organizowane w ramach projektu odbywać się będą w systemie weekendowym i/lub popołudniowym. Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:

3 edycje szkolenia z zakresu obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, w skład którego wchodzą następujące bloki tematyczne:

szkolenie „Operator obrabiarek CNC”

szkolenie podstawowe „Programista obrabiarek CNC”

szkolenie zaawansowane „ Programista obrabiarek CNC”

2 edycje szkolenia z zakresu tworzenia i programowania Baz Danych, obejmujące dwa bloki tematyczne:

„Administrator Baz Danych”

„Programista Baz Danych”

8 warsztatów interpersonalnych.

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie na terenie województwa śląskiego.

TERMINY I ZASIĘG

Projekt realizowany jest na terenie województwa śląskiego od 1 października 2012r. do 31 lipca 2014 r.

V. „FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do zewnętrznych źródeł kapitału mikro, małym i średnim przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie województwa śląskiego, który posłuży wzmocnieniu gospodarki regionu.

Fundusz oferuje niskooprocentowane pożyczki przedsiębiorcom prowadzącym działalność w dowolnej formie organizacyjno-prawnej. Z pożyczki skorzystać mogą przedsiębiorcy znajdujący się we wczesnej fazie rozwoju lub ekspansji, posiadający zdolność kredytową. Osoby, które zdecydowały się założyć własną działalność mogą ubiegać się o pożyczkę z naszego Funduszu bez względu na czas prowadzenia działalności. Nasza oferta jest skierowana również do przedsiębiorców, którzy skorzystali z dotacji na otwarcie własnej firmy.

– Minimalna kwota pożyczki 10 000 zł, maksymalna 250 000 zł

– Okres spłaty zobowiązania do 60 miesięcy

– Karencja spłaty kapitału do 6 miesięcy

– Waluta pożyczki PLN

– Wymagany wkład własny na poziomie min. 15% wartości finansowanego przedsięwzięcia.

Warunkiem ubiegania się o pożyczkę jest złożenie kompletnego wniosku wraz z dokumentacją.

Ze środków pożyczki mogą być finansowane zakupy wyposażenia, w tym maszyn i urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatury, środków transportu, wyposażenia biurowego, infrastruktury technicznej bezpośrednio związane z celem realizowanego przedsięwzięcia, zakup nieruchomości bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia, rozbudowa, adaptacja, modernizacja obiektów produkcyjno – usługowych, zakupy materiałów, surowców oraz towarów handlowych niezbędnych do realizacji założonego przedsięwzięcia gospodarczego, a także inne przedsięwzięcia w zakresie wspierania działalności gospodarczej przedsiębiorców, zgodne ze statutem ARR i zaakceptowane przez Fundusz.

Pożyczka nie może być przeznaczona na finansowanie celów konsumpcyjnych.

Jednocześnie zachęcamy do korzystania ze strony internetowej ARR w Częstochowie S.A., zakładki dotyczącej Funduszu Pożyczkowego, gdzie dostępna jest kompletna informacja i dokumentacja dla pożyczkobiorców: www.arr.czestochowa.pl

Pracownicy Funduszu Pożyczkowego są dostępni w godzinach od 8.00 do 15.00 lub pod nr telefonu 34/360 56 88, tel. kom: 609 980 444. Informacja nt. oferty Funduszu udzielana jest w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. stale, również przez pracowników innych projektów, m.in. w ramach prowadzonego przez ARR w Częstochowie S.A. Punktu Konsultacyjnego KSU, czynnego od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30 lub pod nr telefonu 34/324 50 75.

r

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *