Wójt Gminy Konopiska uzyskał absolutorium


Rada Gminy Konopiska, po debacie nad raportem o stanie gminy, udzieliła wójtowi, Jerzemu Żurkowi wotum zaufania. Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 r. oraz udzielili wójtowi absolutorium.

 

Radni podczas sesji w dniu 21 czerwca br., po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ubiegły rok, wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Konopiska w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Konopiska oraz opinią RIO w Katowicach do tego wniosku, pozytywnie ocenili działalność Wójta, udzielając mu za 2021 rok absolutorium. Czternastu radnych zagłosowało za absolutorium, jedna osoba się wstrzymała od głosu.

– Cieszę się, że radni zauważyli moją pracę na rzecz Gminy i Mieszkańców. Mimo pandemii rok obfitował w inwestycje, ale udało się pokonać trudności i plan zrealizowaliśmy. Pozytywna opinia radnych mobilizuje mnie do jeszcze większego wysiłku dla dobra wspólnego  – komentuje wójt Jerzy Żurek.

Procedura absolutoryjna służy ocenie wykonania budżetu samorządu i jest dokonywana na podstawie analizy sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego.

W 2021 r. dochody gminy wyniosły 61 113 022,56 zł, co stanowi 102,15% założonego planu, przy realizacji wydatków na poziomie 93,67% w kwocie 54 070 933,86 zł. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 82,59%, a wydatki bieżące w 94,60%. Pozwoliło to na uzyskanie nadwyżki w kwocie 7 042 088,70 zł.

Z budżetu gminy Konopiska w 2021 r. zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

 1. Projekt budowy drogi ul. Słonecznej w Aleksandrii – 21 000,00 zł
 2. Przebudowa drogi nr 628020S w Jamkach polegająca na budowie chodnika – etap I – 306 615,00 zł
 3. Budowa drogi gminnej ul. Szmaragdowej w Konopiskach, gmina Konopiska – 1 968,00 zł
 4. Utwardzenie placu w miejscowości Rększowice na dz. nr 345/3 – 232 973,84 zł
 5. Budowa chodnika w Wąsoszu (naprzeciwko terenu po kółku rolniczym) – 36 302,86 zł
 6. Budowa drogi dojazdowej do szkoły w Łaźcu wraz z parkingiem – 99 928,05 zł
 7. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 16B – 1 030 345,43 zł
 8. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej) – 3 600,00 zł
 9. Wykup gruntów KOWR – V rata – 332 000,00
 10. Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach – 1 428,00 zł
 11. Stworzenie nowej strony www w ramach realizacji ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – 22 755,00 zł
 12. Zdrowy pracownik – ksero – 13 960,50 zł
 13. Termomodernizacja budynku OSP w Jamkach – 136 753,38 zł
 14. Zakup pieca konwekcyjno-parowego w OSP Rększowice – 15 988,77 zł
 15. Wykonanie komory chłodniczej w OSP Jamki – 23 247,00 zł
 16. Zakup traktorka na potrzeby szkoły w Rększowicach – 10 000,00 zł
 17. Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły – 656 165,92 zł
 18. Budowa ogrodzenia budynku SP w Konopiskach – 8 498,52 zł
 19. Wykonanie monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w SP Jamki-Korzonek – 14 368,81 zł
 20. Dobudowa ogrodzenia terenu SP Łaziec – 8 999,50 zł
 21. Budowa oświetlenia terenu ZSP Kopalnia – 27 403,93 zł
 22. Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii – 3 865,23 zł
 23. Zakup kosiarki do utrzymania terenów zielonych – 25 707,00 zł
 24. Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska – etap II – 72 240,00 zł
 25. Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska – etap III – 123 080,00 zł
 26. Budowa oświetlenia ulicy Akacjowej w Aleksandrii – 99 210,00 zł
 27. Modernizacja oświetlenia boiska Orlik wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Konopiskach – 30 000,00 zł
 28. Modernizacja oświetlenia boiska Orlik wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Aleksandrii Drugiej – 30 000,00 zł
 29. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych – 29 028,00 zł
 30. Wykonanie instalacji ciepłej wody w budynku świetlicy w Hutkach – 9 990,00 zł
 31. Modernizacja budynku Wygodzianka – 110 000,00 zł
 32. Wykonanie utwardzenia terenu przy DS. Wygodzianka – 34 132,50 zł
 33. Modernizacja budynku świetlicy w Łaźcu – 29 000,00 zł
 34. Zakup namiotów na potrzeby sołectwa Korzonek – 20 500,00 zł
 35. Zakup maszyny czyszczącej na halę – 16 692,00 zł
 36. Budowa ogrodzenia boiska ul. Zielona – 37 244,40 zł

Stan zobowiązań finansowych długoterminowych ogółem, czyli zadłużenia, na koniec 2021 roku wyniósł 11 911 439,34 zł, co stanowi 19,49% dochodów wykonanych.

Należy nadmienić, iż w kwocie zobowiązań długoterminowych są raty kredytów i pożyczek w wysokości 11 579 439,34 zł oraz umowa spłacana wydatkami do 2022 roku na zakup nieruchomości gruntowych w wysokości 332 000,00 zł.

fot. www.konopiska.pl

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.