CZYSTE POWIETRZE – krótszy czas rozpatrywania wniosków


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpocznie dziś (15.05.2020 r.) o godz. 12:00 przyjmowanie wniosków w nowej odsłonie programu „Czyste Powietrze”. Wprowadzone w wersji 2.0 Programu zmiany, m.in. znacznie upraszczają i skracają proces przyznawania dotacji, zmieniają ich wysokość oraz kryteria dochodowe wniosku. Skracają też czas rozpatrywania wniosku o dofinansowanie z 90 do 30 dni.

Nowa odsłona programu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza, że od dnia 15.05.2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w oparciu o:

zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Program),
nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie,
nowy regulamin naboru wniosków.

Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 15.05.2020 r., będą rozpatrywane i realizowane na warunkach dotychczasowego Programu, a także z zastosowaniem wzorów formularzy w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 15.05.2020 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na zmienionych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w zmienionej wersji Programu.
Dla kogo i od kiedy dofinansowanie?

W dniu 15.05.2020 r. zostanie uruchomiony nabór wniosków dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 1 Programu (podstawowy poziom dofinansowania).

Nabór dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 2 Programu (podwyższony poziom dofinansowania) będzie się odbywał na podstawie odrębnego ogłoszenia. Do uruchomienia Części 2 Programu niezbędne są zmiany legislacyjne umożliwiające gminom wydawanie zaświadczeń o dochodach.
Gdzie składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie należy składać do:

WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie,
lub za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji Programu z WFOŚiGW.

Wnioski o dofinansowanie można składać:

poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw lub
poprzez serwis gov.pl (usługa ta będzie aktywowana na przełomie maja i czerwca 2020 r.)

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.
Rozpoczęte i zakończone przedsięwzięcia

Od dnia 15.05.2020 r. wprowadzona zostaje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

Zmieniona wersja Programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

Obecna zmiana Programu jest efektem prowadzonych od kilku miesięcy konsultacji, ustaleń i analiz dotychczasowego wdrażania Programu. Wprowadzana zmiana wynika z potrzeby przyspieszenia tempa realizacji Programu pozwalającego na wymianę trzech milionów nieefektywnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w okresie jego obowiązywania.
Najważniejsze zmiany w Programie:

uproszczenie i skrócenie procesu aplikacyjnego w ramach Programu;
zmiana i uproszczenie kryteriów dochodowych, rezygnacja z powiązania intensywności dofinansowania z siedmioma grupami dochodowymi;
wprowadzenie dwóch grup dochodowych:
dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania,
dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania;
uproszczony wniosek o dotację, bazujący tam gdzie to możliwe na oświadczeniach Wnioskodawcy;
możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl;
skrócony czas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie – z 90 do 30 dni;
integracja z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków;
poziom dotacji powiązany z efektem ekologicznym – bonus za niskoemisyjność i odnawialność;
dotacje na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła;
włączenie w kolejnym etapie w realizację Programu sektora bankowego, który będzie źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego;
wzmocnienie współpracy z gminami;
wyłączenie z dofinansowania przedsięwzięć w nowo budowanych budynkach;
docelowo stworzenie platformy internetowej z informacjami na temat kwalifikujących się urządzeń, materiałów i usług (w tym charakterystyk technicznych), które będą finansowane w ramach Programu.

Nowa wersja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze wraz z załącznikami do pobrania TUTAJ

Program priorytetowy CZYSTE POWIETRZE znajduje się na stronie Funduszu: https://www.wfosigw.katowice.pl/ogloszenie-o-zmianie-programu-priorytetowego-czyste-powietrze-15-5-2020.html

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *