Związek Zawodowy MZZ “KADRA” wszedł w spór zbiorowy z MPK. Kierowcy są gotowi podjąć strajk


Związek Zawodowy MZZ “KADRA” przy Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Częstochowie wszedł w spór zbiorowy ze spółką w związku z brakiem skutków negocjacji, podjętych w celu podwyższenia wynagrodzeń kierowców. Listy poparcia za żądaniem podwyżek dla pracowników MPK podpisało ponad 300 kierowców (ok. 3/4 ogółu kierowców, pracujących w spółce).

O powodach, dla których Związek Zawodowy MZZ “KADRA” wszedł w spór zbiorowy, mówi jego przewodnicząca, Małgorzata Stankiewicz.

– Spór zbiorowy został wszczęty z trzech powodów – płacowego, dyskryminacji pracowników, należących do Związku Zawodowego „KADRA” oraz tolerowania mobbingu ze strony pracodawcy – wyjaśnia Małgorzata Stankiewicz. – Nie jest tajemnicą, że toczy się postępowanie w Prokuratorze Rejonowej z uwagi na dyskryminowanie pracowników do tego stopnia, że mają oni status pokrzywdzonych. Już w 2020 roku sygnalizowani oni chociażby, że są gorzej traktowani w związku z przynależnością do „KADRY”. Już wówczas zrozumieliśmy, że nie możemy tego ignorować i musimy podjąć jakieś działanie. Sytuację przedstawialiśmy na piśmie nawet panu prezydentowi, ale w odpowiedzi otrzymaliśmy jedynie informację, że prezydent nie może ingerować w kwestie, leżące w gestii Rady Nadzorczej i przesyła całą sprawę do przewodniczącego rady, pana Marcina Kozaka. Odpowiedzi od Rady Nadzorczej po dziś dzień nie otrzymaliśmy. Drugim postulatem była kwestia zwiększenia wynagrodzeń. Zwracaliśmy się z oficjalnym żądaniem o podwyżki w kwocie 500 zł od 1 września, ponieważ na chwilę obecną początkujący kierowca zarabia jedynie 2700 zł brutto, z kolei kierowca po roku umowy o pracę zarabia niewiele ponad 3000 zł. Większość kierowców musi sobie dorabiać, a niektórzy nie byliby się w stanie utrzymać, gdyby nie pomoc ich najbliższych – zaznacza przewodnicząca MZZ “KADRA”.

Przewodnicząca Małgorzata Stankiewicz opisuje również postępowanie zarządu spółki i jej stosunek do przedstawicieli MZZ “KADRA”.

– Muszę tutaj dodać, że w wyniku porozumienia, zawartego między zarządem spółki, a przedstawicielami dwóch związków zawodowych, zasiadających w Radzie Nadzorczej, pracownicy dostaną nagrody po 300 zł. Rzecz w tym, że podwyżka ta wynika jedynie z ustawowej płacy minimalnej, zatem jest to wyłącznie wypełnienie nakazu narzuconego przez ustawę, a nie realna podwyżka – objaśnia Małgorzata Stankiewicz. – My natomiast żądamy właśnie takiej podwyżki, ponieważ uważamy, że takowa zaczyna się dopiero przy kwocie 500 zł. W dniu 9 września mieliśmy spotkanie z wiceprezesem spółki w sprawie przeprowadzenia negocjacji płacowych. Negocjacje niczego nie wniosły, a w dniu 16 września zaproszono przedstawicieli związków zawodowych w celu podpisania tzw. protokołu rozbieżności, który w niemałej części zawierał insynuacje i nieprawdziwe stwierdzenia. W związku z tym widzimy konieczność powołania mediatora do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego w tej sprawie.

Przewodnicząca Małgorzata Stankiewicz mówi także, jakie będą dalsze działania MZZ “KADRA”, jeśli negocjacje nadal nie będą przynosiły pożądanego efektu.

– Jesteśmy oburzeni tym, jak nas potraktowano na sali konferencyjnej. Nasza organizacja nie dostrzega żadnej woli ze strony zarządu względem rozwiązania sporu zbiorowego. W przypadku przedłużania się negocjacji, związanych z podwyżkami, kierowcy wyrażają gotowość do podjęcia strajku.

Wystosowaliśmy do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie pismo, zawierające szereg pytań na temat sporu zbiorowego oraz samej działalności spółki. Szczegółowy wykaz pytań wraz z odpowiedziami od MPK poniżej. Odpowiedzi udzielił Maciej Hasik, rzecznik MPK w Częstochowie.

1. Dlaczego nie chcecie Państwo przyznać definitywnych podwyżek wszystkim kierowcom MPK, należącym do wszystkich związków zawodowych związanych z MPK, zamiast jedynie ZZ KA i MT oraz ZZ PZT?  

– Teza o braku chęci zwiększenia uposażenia kierowców jest nieprawdziwa. Na przełomie roku podwyżkę w wysokości 200 zł otrzymali wszyscy pracownicy MPK, od 1 października to kolejne 300 zł dla każdego z członków załogi. Ponadto wszystkie dotychczasowe spotkania i negocjacje ze związkami zawodowymi także służą wypracowaniu optymalnych założeń na przyszłość w tym względzie. Kierownictwo MPK traktuje tę kwestię jako jeden z priorytetów.

2. Dlaczego nowi kierowcy pracują za o wiele mniejszą stawkę, niż pracownicy starsi stażem?

– Nowi kierowcy zazwyczaj zarabiają mniej od tych z większym doświadczeniem właśnie dlatego, że staż pracy ma wpływ na obliczenie pensji, a wraz z nabywaniem doświadczenia i zwiększania się stażu pracy zwiększa się ich uposażenie. Dlatego dla wskazania realnego poziomu zarobków warto posługiwać się średnią. Sumując wszystkich kierowców i motorniczych bez względu na staż pracy i wyciągając wartość uśrednioną, wynagrodzenie wynosi średnio 5,5 tys. zł brutto wśród tej grupy załogi częstochowskiego MPK.

3. W ostatnim czasie w MPK miała miejsce podwyżka dla tzw. pracowników biurowych, w tym Działu Kadr, Działu Reklamy, Działu Infrastruktury i Sekretariatu. Skąd wynika podwyżka dla tych właśnie pracowników, przy jednoczesnym braku realnej podwyżki dla kierowców?

– Jest to kolejna nieprawdziwa teza, dlatego, że tak jak wskazane zostało w punkcie 1., podwyżki otrzymali wszyscy pracownicy – w tym kierowcy – na przełomie roku po 200 zł dla każdego, a od 1 października kolejne 300 zł dla każdego. Kierownictwo MPK nie różnicuje grup zawodowych wewnątrz firmy, dlatego, że praca każdej z osób jest tak samo ważna dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.

4. Dlaczego w spotkaniu na temat porozumienia płacowego, przeprowadzonym w dniu 8 września 2022 roku, brali udział jedynie przedstawiciele dwóch związków zawodowych (tj. ZZ KA i MT oraz ZZ PZT), a nie wszystkich, w tym MZZ „KADRA”? 

– Proponowane terminy spotkań ze Związkiem Zawodowym “KADRA” były przesuwane na prośbę szefostwa związku. Ostatecznie doszło do jednego spotkania ze Związkiem Zawodowym “KADRA”, a kolejne mają się odbyć po powrocie przewodniczącej związku ze zwolnienia chorobowego, zgodnie z wolą przedstawicieli związku.

5. Proszę podać kwotę, jaką w 2021 roku oraz w obecnym uzyskali Państwo z tzw. Tarczy Antykryzysowej (jeśli takowe dofinansowania były).

– W 2021 roku były to niewielkie kwoty rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych, co stanowiło pozostałość głównego wsparcia, które MPK otrzymało jedynie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 2020 roku, które wówczas wyniosło ok. 6 mln zł. Były to środki na utrzymanie miejsc pracy i jednocześnie jedyne środki, które można zakwalifikować pod tę kategorię. Nie stanowiły jednak pomocy standardowej dla wsparcia przedsiębiorstw licznych branż w ramach tzw. “tarcz”. Warte podkreślenia jest, że żadna z tarcz rządowych nie obejmowała wsparcia dla publicznych przewoźników, mimo że publiczny transport zbiorowy był jedną z najbardziej dotkniętych COVID-owymi obostrzeniami gałęzi gospodarki, a co za tym idzie, branżą generującą ogromne straty z tego powodu.

6. Czy zamierzacie Państwo podjąć działania, mające na celu ugodę z kierowcami MPK? Jeśli tak, to jakie?

– Pytanie jest sformułowane nieprecyzyjnie, bo ugoda to słowo, które ma wskazać na rozwiązanie sporu, a MPK nie jest w sporze ze swoimi pracownikami. Wypracowywane są różne rozwiązania, mające na celu poprawę sytuacji pracowniczej całej załogi przedsiębiorstwa – o części z nich była już mowa w punktach powyżej – i dalej kierownictwo MPK takie starania będzie prowadzić. Związek Zawodowy „KADRA”, który wszedł w spór zbiorowy z zarządem MPK, został zaproszony do rokowań w najszybszym możliwym trybie, z uwagi na podnoszone kwestie i próby negocjacji ze strony MPK będą podejmowane nadal. Ponadto w MPK prowadzone są rozmowy z przedstawicielami wszystkich zainteresowanych związków zawodowych w tematach pracowniczych, także płacowych – o części efektów również zostało już wspomniane. Co warte podkreślenia, rozmowy z pozostałymi związkami zawodowymi nie pozostającymi z MPK w sporze, odbywają się zawsze w atmosferze wzajemnego zrozumienia, co pozwala na wypracowanie porozumienia.

Należy podkreślić, że nieprawdziwe informacje czy niedomówienia, których część wskazana została w powyższych odpowiedziach, pojawiają się w dyskusji na ten temat, mimo braku jakiegokolwiek potwierdzenia w rzeczywistości. Zastanawiające jest, kto i w jakim celu rozpowszechnia w opinii publicznej informacje, które jawnie szkodzą interesom firmy, samym pracownikom i wizerunkowi MPK. Bez względu na to, kto próbuje stosować taką dezinformację, są to godne pożałowania intencje – dodaje Maciej Hasik.

MS

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *