List otwarty Centrum Życia i Rodziny do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy


Warszawa, 31.10.2018 r.
Szanowny Pan
dr Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, 31.10.2018 r.
Szanowny Pan
dr Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Prezydencie,
w przeddzień 100-rocznicy powstania Związku Harcerstwa Polskiego zwracam się do Pana Prezydenta jako Protektora Ruchu Harcerskiego w Polsce i poza granicami kraju.
W imieniu Centrum Życia i Rodziny, jak również w imieniu setek tysięcy rodziców i wychowawców, przywiązanych do wartości rodzinnych, czuję się w obowiązku poinformować Pana Prezydenta o skandalicznych działaniach władz Związku Harcerstwa Polskiego, objętego Honorowym Protektoratem Pana Prezydenta.
Pragnę odwołać się do słów wypowiedzianych przez Pana jako Głowę Państwa 21 lutego 2016 r., podczas ceremonii objęcia Protektoratem Związku Harcerstwa Polskiego: harcerstwo to trud, wymagania, dyscyplina, zobowiązanie.
Świat będzie potrzebował coraz więcej takiego właśnie wychowania. I takiego właśnie wychowywania potrzebuje Polska oraz do słów, które Pan Prezydent skierował do harcerzy i harcerek podczas Zlotu 100-lecia ZHP na Wyspie Sobieszowskiej 10 sierpnia 2018 r.: Niektórzy z Was wyjdą z harcerstwa jako małżeństwo, na pewno tak będzie – i to jest niezwykła wartość budowania przyjaźni w poczuciu odpowiedzialności za zastęp,
drużynę, za przyjaciół, druhów, druhny i również za Polskę.
Tymczasem władze ZHP propagują wśród dzieci i młodzieży homoseksualizm i inne dewiacje oraz edukację seksualną odrzucającą miłość, wierność, odpowiedzialność, małżeństwo i rodzinę jako kontekst ludzkiej seksualności. Takie działania stoją w jawnej sprzeczności z zasadami zapisanymi
w Prawie Harcerskim, podważając zasady przyzwoitości i moralności, które powinny charakteryzować harcerza.
Działania władz ZHP nie tylko uderzają w wiarygodność tej zasłużonej organizacji, ale także narażają na szwank
autorytet Prezydenta RP jako jej Honorowego Protektora.
Szczegółowe informacje na temat promocji homoseksualizmu i innych form deprawacji dzieci i młodzieży w ZHP można znaleźć na stronie internetowej: www.teczowezhp.pl. Proszę pozwolić, że przytoczę jedynie najbardziej bulwersujące fakty.
• Oficjalna publikacja Głównej Kwarty ZHP nt. edukacji seksualnej pt. „Sytuacje intymne w pracy wychowawczej”,
pozbawiona jakichkolwiek odwołań etycznych i odrzucająca tradycyjne wzorce wychowawcze
jak małżeństwo, rodzina, wierność i miłość na rzecz pojęć „partner” i „zadowolenie”. Publikacja ta przed –
Centrum Życia i Rodziny stawia jako normę podejmowanie aktywności seksualnej przez kilkunastoletnie harcerki i harcerzy (sierpień 2018).
• Oficjalna publikacja Głównej Kwarty ZHP pt. „Tężnia ducha”, dopuszczająca zdeklarowanych homoseksualistów
do funkcji opiekunów dzieci i młodzieży (czerwiec 2018).
• Nadawanie przez władze ZHP zdeklarowanym homoseksualistom stopni instruktorskich i powierzanie
takim osobom funkcji opiekunów i wychowawców dzieci i młodzieży na obozach harcerskich (czerwiec – lipiec 2018).
• Zaangażowanie Chorągwi Łódzkiej ZHP w takie wydarzenia jak „Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii”, gdy tymczasem „Transseksualizm” figuruje na liście chorób Światowej Organizacji Zdrowia „ICD-10” i „ICD-11” (maj 2018).
• Zarejestrowanie przez władze ZHP Ruchu Programowo-Metodycznego „Harcerstwo dla każdego”, jawnie promującego homoseksualizm i inne dewiacje seksualne, m.in. poprzez oficjalne zaangażowanie
instruktorów ZHP w homoseksualne manifestacje „Parady Równości” czy spotkania z aktywistami homoseksualnymi w ramach warsztatów „Żywa Biblioteka” (wrzesień 2017).
Przytoczone działania posiadają akceptację kierownictwa ZHP, dlatego zgodnie z zasadami funkcjonowania Protektoratu Prezydenta RP, ich organizatorzy mogą: posługiwać się informacją o honorowym protektoracie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich drukach i materiałach informacyjnych oraz na stronach internetowych związanych z wydarzeniem, a także wykorzystywać specjalny proporzec, który stanowi oznakę
objęcia honorowym protektoratem przez Prezydenta Andrzeja Dudę.
Oznacza to, że np. instruktorzy ZHP na Paradzie Równości w 2019 r. obok tęczowych flag mogą także wystąpić z biało-czerwonym proporcem: Protektorat Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy nad ruchem harcerskim w Polsce i poza granicami kraju.
Mając w pamięci fakt wieloletniego, osobistego zaangażowania Pana Prezydenta w działalność harcerską w duchu wierności przedwojennym ideałom ZHP, pragnę wyrazić nadzieję, że promocja homoseksualizmu i „seksedukacji” przez obecne władze Związku spotka się ze sprzeciwem Pana Prezydenta. Pragnę jednocześnie podkreślić, że stanowisko Głowy Państwa wobec tej bulwersującej sprawy, może mieć kluczowe znaczenie dla kierunku dalszych działań podejmowanych przez władze ZHP.
Jednocześnie pozwalam sobie zwrócić uwagę, że opisane powyżej działania władz ZHP stanowią rażące naruszenie fundamentalnych zasad określonych w Statucie tej organizacji:
• Depczą ideały założycieli harcerstwa, którzy promowali wśród dzieci i młodzieży czystość seksualną aż do ślubu (§2, ust. 1 Statutu ZHP: ZHP działa zgodnie z zasadami, celami i metodą
wprowadzonymi przez założyciela skautingu Roberta Baden-Powella i rozwiniętymi przez Andrzeja Małkowskiego).
• Odrzucają etykę chrześcijańską, która akty homoseksualne uznaje za głęboko niemoralne oraz wskazuje na małżeństwo kobiety i mężczyzny jako właściwy kontekst ludzkiej seksualności
(§2, ust. 3 Statutu ZHP: Podstawą wychowania w ZHP są normy moralne, wywodzące się z uniwersalnych, kulturowych i etycznych wartości chrześcijaństwa).
2
• Godzą w prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z wyznawanym systemem wartości (§4, ust 1, pkt, 4 Statutu ZHP: ZHP realizuje swoje cele poprzez […] współdziałanie z rodzicami,
w szczególności poprzez koła przyjaciół harcerstwa oraz wspieranie ich w wychowaniu dzieci i młodzieży).
Według danych CBOS (2017) aż 80% Polaków uznaje homoseksualizm za dewiację.
W związku z powyższym, zwracam się z prośbą do Pana Prezydenta o wezwanie najwyższych władz ZHP do natychmiastowego i całkowitego zaprzestania promowania w ZHP homoseksualizmu, biseksualizmu, transseksualizmu i innych dewiacji oraz permisywnej edukacji seksualnej, oderwanej od norm moralnych, a także pozostałych działań sprzecznych z ideałami założycieli harcerstwa w Polsce
i na świecie oraz podważających powszechnie przyjęte w Polsce normy etyczne, wywodzące się z chrześcijaństwa.
A, w szczególności, do:
1. Zaprzestania współpracy z organizacjami społecznymi, podmiotami i osobami, których cele i działalność promują homoseksualizm i inne dewiacje oraz permisywną edukację
seksualną, oderwaną od norm moralnych i sprzeczną z wartościami przekazywanymi przez rodziców. Współpraca ta stanowi rażące naruszenie zasad określonych w §7, ust. 1 Statutu
ZHP: ZHP współpracuje z […] organizacjami społecznymi i podmiotami, których cele i działalność nie są sprzeczne z celami ZHP.
2. Zaprzestania wprowadzania i usunięcie z materiałów ZHP o charakterze statutowym,organizacyjnym, wychowawczym, metodycznym, kształceniowym kadry itp., treści promujących
homoseksualizm i inne dewiacje oraz permisywną edukację seksualną, oderwaną od norm moralnych i sprzeczną z wartościami przekazywanymi przez rodziców.
W szczególności dotyczy to projektu Statutu ZHP, nad którym trwają prace na podstawie Uchwały XL Zjazdu ZHP nr 1 z dnia 9 grudnia 2017 r. i Uchwałą nr 15/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 17 czerwca 2018 r.
W przypadku braku podjęcia przez władze Związku Harcerstwa Polskiego niezwłocznych działań, proszę Pana Prezydenta o rozważanie podjęcia stosownych kroków, łącznie z odebraniem Związkowi Harcerstwa Polskiego Protektoratu Honorowego Prezydenta RP.
Z wyrazami głębokiego szacunku
Paweł Kwaśniak
Prezes Centrum Życia i Rodziny
Centrum Życia i Rodziny, ul. Nowogrodzka 42 lok. 501, 00-695 Warszawa
tel. +48 (22) 629 11 76,
email: biuro@czir.org, www.czir.org
3

r

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *