List-Oświadczenie Automobilklubu Częstochowskiego w sprawie Toru Wyrazów na oświadczenie burmistrz Blachowni


Ponad trzysta mieszkańców Blachowni podpisało się w spawie przywrócenia do działania obiektu Tor Wyrazów w Blachowni.

Automobilklub Częstochowski                                                                                                        08.09.2020

Krakowska 31

42-200 Częstochowa

Organizacja PZM FIVA

 

Oświadczenie w spr. „Tor Wyrazów”

 

W odpowiedzi na oświadczenie wydane przez Burmistrz Gminy Blachownia oraz liczne pytania, które kierują do nas media i wszystkie osoby zainteresowane dalszymi losami Toru Wyrazów, Automobilklub Częstochowski pragnie przekazać informacje o działaniach podjętych na rzecz obiektu oraz zaprezentować stanowisko Automobilklubu Częstochowskiego wobec sytuacji mieszkańców sołectwa Wyrazów i wdrożenia projektu rewitalizacji obiektu.

W odniesieniu do kwestii bezpieczeństwa, informujemy, że w lutym 2020 r., kiedy nastąpiło otwarcie obwodnicy, odbyliśmy spotkanie z przedstawicielami Gminy Blachownia, na którym zaprezentowaliśmy plan trójetapowego zabezpieczenia istniejącego obiektu, realizowanego ze środków własnych.

Plan zakładał inwestycję w kwocie ponad 200 tys. zł. celem uporządkowania infrastruktury obiektu w taki sposób, by nie stanowił on zagrożenia dla życia i zdrowia korzystających z toru oraz osób postronnych ale przede wszystkim zmniejszenie uciążliwości wynikających z usytuowania obiektu dla okolicznych mieszkańców. Na pierwszy etap składało się min. zabezpieczenie wjazdów bramami, wykonanie oznakowania drogowego, postawienie kontenera i uruchomienie systemu całodobowego monitoringu wizyjnego.

Pragniemy podkreślić, że koncepcja przywrócenia obiektu do stanu umożliwiającego jego legalne użytkowanie to owoc starań, jakie Automobilklub Częstochowski rozpoczął już w 2016 roku. Podjęliśmy wówczas działania porządkujące stan prawny gruntów, na których obiekt jest usytuowany. Następnie rozpoczęliśmy rozmowy z władzami gmin w nadziei na współpracę i wypracowanie wspólnego planu postępowania. Pokonaliśmy długą drogę administracyjną, a przedstawienie finalnej koncepcji poprzedziły spotkania z wieloma instytucjami, począwszy od samorządu województwa,  na wykonawcy budowy autostrady A1 kończąc.

Wynikiem powyższych działań było podpisanie porozumienia trójstronnego z Miastem Częstochowa oraz Gminą Blachownia, jako właściciela terenu, na którym znajduje się tor. Według postanowień porozumienia Automobilklub Częstochowski miał odpowiadać za prace na torze    i sprawować pieczę nad obiektem.

Od lutego br. oczekiwaliśmy na decyzję Gminy Blachownia uruchamiającą wyżej wspomniane środki, które miały zostać spożytkowane na podniesienie bezpieczeństwa toru oraz przywrócenie ładu i porządku w jego obrębie.  W odniesieniu do oświadczenia Burmistrz Miasta Blachownia pragniemy wyrazić głębokie zaniepokojenie faktem, iż Gmina Blachownia, jednoznacznie nie wycofując się z zawartego z nami i Miastem Częstochowa porozumienia, rozważa tymczasowe powierzenie terenu we władanie innej organizacji, powstałej zaledwie kilka miesięcy temu.

Dla Automobilklubu Częstochowskiego, jako stowarzyszenia z ponad 60-letnią historią, mającego w swoim gronie wielu aktywnych sędziów sportów samochodowych zrzeszonych w PZM, obecnych na imprezach rangi ogólnopolskiej i światowej, działających w oparciu o międzynarodowe regulaminy, pomysł powierzenia obiektu osobom nieposiadającym żadnego doświadczenia  w organizacji imprez motoryzacyjnych pod egidą PZM, jest nie do przyjęcia.

Posiadanie powyższych kompetencji jest ważne nie tylko z powodu możliwości podnoszenia rangi zawodów czy posiadania akredytacji międzynarodowych federacji, ale przede wszystkim jest absolutnie niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa zawodnikom, kibicom i mieszkańcom.

Niedopuszczalnym jest zatem stawianie tymczasowego rozwiązania ponad ustalenia, które miały doprowadzić do rewitalizacji terenu, a które nade wszystko może powodować uciążliwości    i stanowić zagrożenie dla mieszkańców i uczestników spotkań. Ponadto tymczasowe rozwiązanie określane jako projekt wspomnianej organizacji zakłada, że zabezpieczenie toru miałoby być sfinansowane z pieniędzy przeznaczonych w ramach Budżetu Obywatelskiego dla mieszkańców Wyrazowa. Należy podkreślić, iż stanowczo sprzeciwili się oni powierzeniu pieczy nad torem nowo powstałej strukturze. Pisemny sprzeciw mieszkańców sołectwa Wyrazów wpłynął do Urzędu Gminy i poparty jest podpisami niemal 80% osób, wyrażających dezaprobatę wobec planów nowej organizacji. Oświadczenie Stowarzyszenia Wyrazów Razem, którego treść prezentujemy w załączniku, wyklucza możliwość wypracowania regulaminu użytkowania toru podczas konsultacji społecznych.

Działając zgodnie z poszanowaniem praw i opinii mieszkańców, zorganizowaliśmy w lipcu 2020 spotkanie z mieszkańcami oraz zostali zaproszeni również przedstawiciele nowej organizacji.   W trakcie spotkania, jednoznacznie przekazaliśmy informacje co do naszych planów, które nie ulegają zmianie od kilku lat, a także opowiedzieliśmy o funkcjach obiektu po remoncie, które uważamy    za PRIORYTETOWE. Wysłuchaliśmy mieszkańców, odpowiedzieliśmy na ich pytania i wątpliwości. Sądząc jednak po dyskusji, która wywiązała się pomiędzy mieszkańcami sołectwa Wyrazów   a przedstawicielami klubu z Blachowni, mieszkańcy stanowczo sprzeciwiają się, pomysłowi przekazania tymczasowej opieki nad terenem przez grono „drifterów”.

Nie możemy tutaj nie wspomnieć iż niepokojące jest również dla nas, iż założone w marcu stowarzyszenie, które chce działać przeciw nielegalnemu i niekontrolowanemu użytkowaniu terenu tworzone jest między innymi przez osoby, które od przekazania terenu pod cele budowy autostrady A1 w 2016 roku samowolnie o każdej porze dnia i nocy, w dni robocze i weekendy, wjeżdżały na teren toru, niejednokrotnie chwaląc się swoimi wyczynami w mediach społecznościowych. Zamieszczając materiały na YT czy FB , szkalowali jednocześnie profesjonalnych zawodników i nas jako członków Automobilklubu Częstochowskiego, urządzając nielegalne imprezy na nie swoim terenie, z którymi niestety nasza organizacja przez część osób była utożsamiana.  Dowodem na to są liczne interwencje policji, telefony od zdenerwowanych mieszkańców zwracających się również do nas z prośbą o pomoc w zaprowadzeniu porządku na obiekcie. Ilość materiałów w Internecie jest zatrważająca. Przykłady takiego zachowania można mnożyć, otrzymaliśmy mnóstwo materiałów obrazujący poczynania,   w jaki sposób osoby reprezentujące klub z Blachowni szanują instytucje takie jak my czy policję.

Celem kilkuletnich działań Automobilklubu Częstochowskiego jest stworzenie nowoczesnego obiektu, który będzie funkcjonował bezpiecznie i profesjonalnie, zgodnie z działaniem prawnym ośrodków szkoleniowych dla kierowców, młodzieży i dzieci, zgodnym z normami PZM, popartym doświadczeniem i uprawnieniami sędziów sportu samochodowego na arenie ogólnopolskiej.

Równocześnie nasze starania są nastawione współpracę z mieszkańcami. Naszym priorytetem była i jest szeroko rozumiana rewitalizacja obiektu, niestety wynikiem niedotrzymania zobowiązań wynikających z porozumienia inwestycja jest wstrzymywana, a dla mieszkańców pozostawienie obiektu w obecnym stanie jest uciążliwe.

Zespół ds. rewitalizacji Toru Wyrazów Automobilklubu Częstochowskiego

Oświadczenie Burmistrz Blachowni Sylwii Szymańskiej w sprawie Toru Wyrazów

W związku z licznymi niejasnościami, pytaniami i publikacjami prasowymi dotyczącymi Toru Wyrazów wyjaśniam, co następuje.

W maju 2018 roku Gmina Blachownia decyzją Wojewody Śląskiego stała się właścicielem terenu, na którym zlokalizowany jest Tor Wyrazów.

Biorąc pod uwagę ponadregionalne znaczenie tego miejsca samorząd Gminy Blachownia podjął starania o przywrócenie torowi dawnej świetności. W związku z tym w grudniu 2018 roku ja, jako przedstawiciel właściciela terenu, Prezydent Częstochowy Pan Krzysztof Matyjaszczyk oraz prezes Automobilklubu Częstochowskiego Pan Marcin Stryczak podpisaliśmy porozumienie w sprawie rewitalizacji toru. Strony wyraziły wolę wspólnej realizacji inwestycji, która swym zakresem miałaby obejmować: budowę uniwersalnego toru w zakresie karting/samochody/motocykle, budowę ośrodka szkoleniowego z płytami poślizgowymi do doskonalenia jazdy kierowców oraz budowę zaplecza dydaktyczno-szkoleniowego. Porozumienie określiło, że współpraca ma być realizowana z pełnym poszanowaniem kompetencji instytucjonalnych i prawnych.

Działając konsekwentnie i zgodnie z ustaleniami wynikającymi z porozumienia, w marcu 2020 roku zwróciłam się do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego z prośbą o wprowadzenie projektu „Rewitalizacja toru wyścigowego w Wyrazowie” na listę projektów kluczowych dla województwa śląskiego w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Propozycja ta jednak nie została zaakceptowana przez Zarząd Związku, co niewątpliwie wpłynęło na zahamowanie działań. Budżet Gminy Blachownia nie pozwala na samodzielną realizację tej wielomilionowej inwestycji.

W marcu 2020 roku na terenie gminy Blachownia zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Automobilklub Blachownia, które wyraziło chęć tymczasowej opieki nad Torem Wyrazów w celu przeciwdziałania nielegalnemu i niekontrolowanemu, a przede wszystkim i niebezpiecznemu użytkowaniu tego terenu przez nieuprawnione osoby, które samowolnie o każdej porze dnia i nocy wjeżdżały na teren toru. Incydenty te ze względu na hałas są szczególnie uciążliwe dla mieszkańców Wyrazowa i są przedmiotem licznych interwencji policji i pracowników urzędu.

Automobilklub Blachownia złożył do Blachowniańskiego Budżetu Obywatelskiego Blachownia 2021 wniosek o wyposażenie terenu, na którym znajduje się tor, w monitoring, szlaban, kontener gospodarczy, energię elektryczną i przenośną toaletę. Działanie to ma przede wszystkim na celu zabezpieczenie i uporządkowanie terenu, na którym, po stworzeniu regulaminu wypracowanego podczas konsultacji społecznych i zaakceptowanego przez mieszkańców Wyrazowa, dopuszczono by organizację imprez, ale, co należy podkreślić, z poszanowaniem praw okolicznych mieszkańców. W przekonaniu blachowniańskiego samorządu przedsięwzięcie to w żaden sposób nie koliduje z porozumieniem zawartym z Częstochową i Automobilklubem Częstochowskim. Przeciwnie, służy zarówno terenowi, jak i mieszkańcom.

Pragnę także podkreślić że nigdy nie było mowy o przenoszeniu praw własności gminy Blachownia do terenu Toru Wyrazów na inny podmiot. Gmina Blachownia jest właścicielem gruntu, nie zamierza go sprzedawać i z determinacją będziemy dążyć do przywrócenia atrakcyjności tego terenu. Priorytetem jest jednak poszanowanie woli większości mieszkańców Wyrazowa i okolicznych terenów, bo to oni najbardziej są narażeni na hałas i niedogodności związane z potencjalnym użytkowaniem toru.

 

 

 

 

 

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *