III Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym


      Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nieustająco podejmuje starania o wzrost bezpieczeństwa na wsi. W zakresie programowym realizuje liczne konkursy i projekty mające na celu budowanie wśród mieszkańców wsi poczucia świadomego korzystania z urządzeń podczas pracy oraz zachowania wszelkich środków ostrożności w codziennym życiu. Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie włącza się we wszystkie propozycje Centrali. Aktualnie zaprasza wszystkich zainteresowanych rolników do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – BEZPIECZNIE Z NIEBEZPIECZNYMI SUBSTANCJAMI.

 

– Konkurs jest przeznaczony dla osób pełnoletnich, podlegających w dniu rozwiązywania testu ubezpieczeniu społecznemu rolników, a jego tematyka w roku bieżącym dotyczy zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych i szkodliwych substancji chemicznych, np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw itp. – informuje dyrektor KRUS w Częstochowie Piotr Dobosz. – Wiedza jest podstawą do zachowania bezpieczeństwa podczas pracy. Zależy nam, aby rolnicy mieli jej jak najwięcej bo w praktyce przekłada się to pozytywne efekty. Wypadków w województwie śląskim odnotowujemy coraz mniej. Dodam, że zaproponowana forma konkursu jest nie tylko sposobem na zdobycie i sprawdzenie swojej wiedzy, ale także dobrą zabawą – dodaje dyrektor.

Aby wziąć udział w Konkursie należy zarejestrować się na stronie internetowej bezpieczenstwo.krus.gov.pl i wypełnić prawidłowo formularz. Test składa się z 20 pytań jednokrotnego wyboru – za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 pkt. Osoba zarejestrowana na stronie internetowej Konkursu może wypełnić test tylko jeden raz.

Wśród uczestników, którzy zdobędą największą ilość punktów w najkrótszym czasie, zostanie wyłonionych 100 laureatów, a każdy z nich otrzyma nagrodę rzeczową o wartości ok. 600 zł. Zakończenie konkursu 25 listopada 2022 r.

Szczegółowe informacje oraz Regulamin Konkursu na stronie: www.krus.gov.pl (zamieszczamy go także poniżej). W przypadku dodatkowych pytań można kontaktować się z Biurem Prewencji, tel. (22) 592 64 10, e-mail: bp(at)krus.gov.pl

 

 Regulamin Konkursu 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, działając na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 933),

ogłasza

III OGÓLNOPOLSKI KONKURS TESTOWY Z ZAKRESU BEZPIECZNEJ PRACY

W GOSPODARSTWIE ROLNYM „BEZPIECZNIE Z NIEBEZPIECZNYMI SUBSTANCJAMI”,

przebiegający pod patronatem medialnym TVP INFO.

REGULAMIN KONKURSU

 

Organizator

Organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Biuro Prewencji Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

Temat i cel

 1. Konkurs dotyczy zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych i szkodliwych substancji chemicznych, np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw itp.
 2. Konkurs ma na celu upowszechnianie wśród rolników Zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych, a w konsekwencji ograniczenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników.

Uczestnicy

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia, podlegająca w dniu rozwiązywania testu ubezpieczeniu społecznemu rolników.
 2. Udział w Konkursie wymaga:
 • zarejestrowania się na stronie krus.gov.pl i wypełnienia formularza poprzez podanie następujących danych:
 1. imienia i nazwiska;
 2. numeru UNO (Unikalny Numer Osoby objętej ubezpieczeniem w KRUS – znajduje się na korespondencji wysyłanej do ubezpieczonego);
 3. adresu e-mail;
 4. nazwy Użytkownika;
 5. hasła do logowania.

Podanie powyższych danych jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. W przypadku podania nieprawidłowych danych, test rozwiązany przez Uczestnika nie weźmie udziału w  klasyfikacji.

 • zaakceptowania na stronie krus.gov.pl niniejszego Regulaminu oraz „Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika III Ogólnopolskiego Konkursu Testowego z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami” – treść „Klauzuli (…)” stanowi zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 1. Po zarejestrowaniu Uczestnik otrzyma na adres e-mail podany podczas rejestracji wiadomość zawierającą link do aktywacji konta oraz informacje na temat testu.

Zadanie konkursowe

 1. Pytania z zakresu bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym ustala Organizator Konkursu.
 2. Uczestnicy Konkursu rozwiązują test jednokrotnego wyboru, złożony z 20 pytań. Za każdą odpowiedź można uzyskać 0 lub 1 punkt.
 3. Brak odpowiedzi jest uznawany za odpowiedź nieprawidłową, za którą uzyskuje się 0 punktów.
 4. Osoba zarejestrowana na stronie internetowej Konkursu może wypełnić test tylko jeden raz.
 5. Spośród Uczestników zostanie nagrodzonych 100 Laureatów, którzy zdobyli największą ilość punktów w najkrótszym czasie.

Komisja Konkursowa

 1. Komisja Konkursowa powołana jest do nadzorowania przebiegu Konkursu i wyłonienia Laureatów. Za organizację jej działalności odpowiada Przewodniczący Komisji Konkursowej. Decyzje Komisji są ostateczne.
 2. Komisja Konkursowa jest powoływana przez Dyrektora Biura Prewencji Centrali Kasy. Składa się z Przewodniczącego, Sekretarza oraz co najmniej 3 członków.
 3. Komisja Konkursowa rozpoczyna działalność z dniem powołania, a rozwiązuje się z chwilą zatwierdzenia i ogłoszenia wyników. Przewodniczący Komisji zapewnia przejrzystość jej działania, a także ogłasza wyniki Konkursu na stronie internetowej Kasy krus.gov.pl.
 4. Protokół z końcowego posiedzenia sporządza Sekretarz Komisji, a zatwierdza Prezes Kasy.
 5. Biuro Prewencji Centrali Kasy odpowiada za obsługę prac Komisji Konkursowej.

Nagrody

 1. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia do dnia 25 listopada 2022 r.
 2. Laureaci Konkursu, wyłonieni zgodnie z zapisami w § 4 ust. 5 Regulaminu, otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 600 zł brutto.
 3. Na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail do dnia 6 grudnia 2022 r. każdego z Laureatów Konkursu zostanie przesłana informacja o wygranej.
 4. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora na adres zamieszkania podany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.
 5. Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w Konkursie.
 6. Przekazanie nagród nastąpi po rozstrzygnięciu Konkursu, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
 7. Nagrody przyznane Laureatom, zgodnie z § 6 ust. 2 niniejszego Regulaminu oraz z zapisem art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.), są zwolnione z podatku dochodowego.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu określa prawa i obowiązki jego Uczestników. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zarówno postanowień Regulaminu, jak i obowiązującego prawa, a także powszechnie przyjętych zasad korzystania z sieci Internet.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika w każdym czasie jeżeli uzna, że naruszył on zasady udziału w Konkursie określone w niniejszym Regulaminie.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu trwania Konkursu
  i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu
  w miejscach, w których uprzednio go opublikował.
 5. W sprawach spornych i wątpliwych, a także nieuwzględnionych w niniejszym Regulaminie ostateczne decyzje podejmuje Organizator.

 

 

 

 

 

 

Zał. nr 1 do Regulaminu

III Ogólnopolskiego Konkursu Testowego

z Zakresu Bezpiecznej Pracy

w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika III Ogólnopolskiego Konkursu Testowego z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej RODO, Organizator III Ogólnopolskiego Konkursu Testowego z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami” informuje, że:

 1. administratorem danych osobowych Uczestników jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, adres: Centrala KRUS, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
  (e-mail): iod@krus.gov.pl lub listownie na adres: KRUS-Centrala, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych;
 3. dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu realizacji III Ogólnopolskiego Konkursu Testowego z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”;
 4. dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione m.in. członkom Komisji Konkursowej, podmiotom, którym zostaną przekazane publikacje dotyczące Konkursu, podmiotom korzystającym z materiałów informacyjnych i promocyjnych KRUS, użytkownikom strony internetowej KRUS oraz profilu KRUS w mediach społecznościowych. Dane osobowe Uczestników mogą być ponadto przekazane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora oraz osobom lub podmiotom, które mają prawo uzyskać te dane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429);
 5. dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3, lub do czasu odwołania albo zmiany zgody, o której mowa w pkt 3;
 6. podanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do realizacji celu, w którym zostały zebrane; konsekwencją niepodania wymaganych danych będzie odrzucenie zgłoszenia;
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, o którym mowa w art. 22 RODO;
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego/jej danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w RODO. Przysługuje im także prawo do przeniesienia tych danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Uczestnika narusza przepisy RODO osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *