Konkurs


REGULAMIN
MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU POETYCKIEGO SEN O KARPATACH 2010 VII EDYCJI

Tegoroczna siódma edycja konkursu Sen o Karpatach odbywać się będzie pod hasłem Wędrówka krainą źródeł i potoków. Konkurs organizuje Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Piwnicznej Zdroju oraz miejscowi twórcy. Do udziału w konkursie zapraszamy parających się piórem ludzi kultur pogranicza: Polaków, Słowaków i Łemków , a także wszystkich, dla których zawsze góry są snem i miłością.
Konkurs będzie rozegrany w dwu kategoriach wiekowych:
Kategoria I – młodzież do lat 20
Kategoria II – dorośli
Wiersze w ilości 1-3 nigdzie nie publikowane należy nadsyłać pod adresem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Piwnicznej Zdroju w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2010 r. W oddzielnej kopercie podpisanej wyłącznie godłem należy zamieścić dane personalne, adres mailowy, telefon, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych do celów związanych z konkursem. W przypadku osób niepełnoletnich musi być zgoda rodziców lub opiekuna prawnego na udział w konkursie . Każdy wiersz w trzech egzemplarzach wydruku komputerowego lub maszynopisu powinien być podpisany tym samym godłem.
Komisja pod przewodnictwem krakowskiego poety i krytyka Józefa Barana oceni nadesłane wiersze, a wyniki ogłosi i wręczy nagrody w czasie sierpniowej imprezy Wrzosowisko XI, na którą laureaci i wyróżnieni otrzymają zaproszenie. Uhonorowani w konkursie zostaną o tym fakcie powiadomieni po zakończeniu prac Komisji, a ich nagrodzone i wyróżnione wiersze znajdą się w almanachu pokonkursowym.
Dla laureatów I kategorii przewidziano nagrody rzeczowe, laureaci II otrzymają nagrody pieniężne . Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji wybranych wierszy w prasie lokalnej i wydawnictwie pokonkursowym.
Hasło tegorocznego konkursu sugeruje zwrócenie uwagi na urodę i niezwykłość źródeł, strumieni i rzek górskich widzianych w perspektywie realnej, rzeczywistej, ale i, może przede wszystkim, w wymiarze metaforycznym, poetyckim. Warto i tak spojrzeć na otaczająca nas niezwykłą zwyczajność krajobrazu górskiego.
Zapraszamy piszących, szczególnie młodzież, do udziału w Konkursie.
Adres organizatora
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Rynek 11, 33-350 Piwniczna Zdrój
Tel. 18 446 41 84
e-mail: bpmig.piwniczna@onet.pl

r

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.