PROF. JANUSZ KAPUŚNIAK NOWYM REKTOREM UNIWERSYTETU JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE


Prof. dr hab. Janusz Kapuśniak, który obecnie pełni funkcję prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą został wybrany na rektora Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie w kadencji 2024-2028. Wybory odbyły się 24 kwietnia 2024 roku. 

Prof. Kapuśniak jest chemikiem i technologiem żywności i żywienia. W 1997 r. ukończył studia chemiczne na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Po studiach rozpoczął pracę w macierzystej Uczelni. W 2000 r. obronił doktorat w dyscyplinie nauki chemiczne na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Następnie jako stypendysta programu Kolumb Fundacji na rzecz Nauki Polskiej odbył długoterminowy staż podoktorski w Department of Carbohydrate Chemistry w Iowa State University (USA). Po powrocie do kraju kontynuował zatrudnienie w Alma Mater. W 2009 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia nadany uchwałą Rady Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.  W styczniu 2023 r. otrzymał nominację profesorską.

Od 2002 roku pełni na swojej Alma Mater funkcje kierownicze. Kierował Zakładem Chemii Ogólnej, Katedrą Biochemii i Technologii Bioproduktów, a także Katedrą Dietetyki i Badań Żywności (obecnie). Był dyrektorem Instytutu Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii, a także dziekanem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Od 2018 r. jest przewodniczącym rady Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia. Od 1 września 2016 r. piastuje stanowisko prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą.

W latach 2020-2022 pełnił funkcję wiceprezydenta European Polysaccharide Network of Excellence (EPNOE). Jest członkiem Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu Polskiej Akademii Nauk, członkiem Zespołu Ekspertów Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, członkiem Zarządu Sekcji Technologii Węglowodanów Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, członkiem Klubu Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Prof. Kapuśniak koordynuje działaniami UJD w ramach Sojuszu Uniwersytetu Europejskiego COLOURS. Grupa dziewięciu uczelni regionalnych z Niemiec, Włoch, Francji, Szwecji, Chorwacji, Macedonii Północnej, Hiszpanii, Łotwy i Polski realizuje działania w zakresie innowacji w dydaktyce i badaniach naukowych w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Zainteresowania naukowe prof. Kapuśniaka związane są z badaniami nad fizyczną, chemiczną i enzymatyczną modyfikacją polisacharydów do celów spożywczych (błonnik pokarmowy, prebiotyki, żywność funkcjonalna, żywność pochodzenia roślinnego, żywność wegańska) i nieżywieniowych (materiały opakowanie, biomateriały nowej generacji, mikrokapsułki do kontrolowanego uwalniania). Jest autorem ponad 100 artykułów naukowych, 5 rozdziałów w monografiach, 7 patentów, 4 wdrożonych technologii. Kierował 6 i był członkiem 11 zespołów badawczych realizujących projekty finansowane przez MNiSW, NCBiR, NCN oraz FNP. Jest kilkukrotnym stypendystą FNP, ekspertem NCBiR i NAWA. W 2020 r. otrzymał Śląską Nagrodę Naukową.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *