Śladem naszych publikacji. / Nowe linie autobusowe w powiecie częstochowskim


Po ponad miesiącu oczekiwania otrzymaliśmy odpowiedzi od Starostwa Powiatowego w Częstochowie w sprawie uruchamiania nowych linii autobusowych przez Starostwo, przy znaczącym wsparciu funduszy rządowych. Uruchomionych zostanie siedem linii, starostwo na ten cel otrzyma ponad 2 miliony złotych z rządowego Funduszu Autobusowego. Poniżej odpowiedzi.
https://gazetacz.com.pl/komunikacja-od-starostwa-czestochowskiego-zalezy-w-duzej-mierze-przyszlosc-czestochowskiego-pks/

Ile linii autobusowych za pieniądze z rządowego Funduszu Autobusowe uruchomi Powiat Częstochowski?
Powiat Częstochowski zgodnie z delegacją ustawową rozpoczął przygotowania do uruchomienia powiatowych przewozów pasażerskich od września 2021 r. Przyjęta siatka połączeń wynika z Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego, który obecnie jest na etapie aktualizacji (link do ogłoszenia: https://www.czestochowa.powiat.pl/ogloszenie-starosty)
Planujemy uruchomienie powiatowych przewozów pasażerskich na 7 liniach komunikacyjnych:
1. Częstochowa – Kamienica Polska,
2. Częstochowa – Kruszyna,
3. Częstochowa – Kłomnice,
4. Częstochowa – Dąbrowa Zielona przez Przyrów,
5. Częstochowa – Mykanów,
6. Częstochowa – Lelów przez Zrębice, Pabianice,
7. Dąbrowa Zielona – Lelów przez Koniecpol.

Na realizację linii 1-5 Powiat Częstochowski otrzymał dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, natomiast na realizację linii 6-7 złożono wniosek o dopłatę, który został pozytywnie rozpatrzony.

Czy w tym przedsięwzięciu przewidujecie Państwo współpracę z PKS Częstochowa i w jakim zakresie?
Katalog przewoźników, którzy wezmą udział w obsłudze powiatowej komunikacji jest otwarty, przewidujemy współpracę z PKS Częstochowa, jak również z innymi przewoźnikami komercyjnymi. Głównym czynnikiem decydującym o podjęciu współpracy będzie stan posiadanego taboru, jakość świadczonych usług oraz gwarancja ciągłości realizacji zadania, której jedyną rękojmią jest stan danego przedsiębiorstwa. Z uwagi na trwający proces likwidacji PKS Częstochowa istniały obawy czy ten przewoźnik będzie w stanie obsługiwać powiatowe przewozy pasażerskie. Jak widzimy, sytuacja jest dość dynamiczna i PKS Częstochowa od 18.03.2021 r. nie jest już w likwidacji i możemy podejmować próby współpracy. Jesteśmy pełni nadziei, że sytuacja PKS Częstochowa z dnia na dzień będzie się poprawiać i w przyszłości liczymy na pełną współpracę.

Jaką kwotę otrzymał Powiat na ten cel?
Powiat Częstochowski jako przyszły organizator w listopadzie 2020 r. złożył wniosek o objęcie w roku 2021 dopłatą ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do Wojewody Śląskiego. Wniosek dotyczył realizacji 5 linii komunikacyjnych (1-5 z pytania 1). W efekcie podpisano umowę na wartość dopłaty do deficytu w kwocie 1 563 576,00 zł.
Ponadto w kwietniu Zarząd Powiatu Częstochowskiego aplikował o dopłatę na realizację kolejnych 2 linii użyteczności publicznej (6 – 7 z pytania 1). Wartość dopłaty z wniosku to kwota 514 850,00 zł. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, obecnie trwa procedura związana z podpisaniem umowy.
Należy jednak zaznaczyć, że ostateczna kwota dopłaty uzależniona będzie od wielu zmiennych tj. okresu realizacji, ostatecznej częstotliwości kursowania (trwają analizy i konsultacje), a także kwoty realizacji usługi transportowej przez wybranego operatora/ów oraz wpływów z biletów. Należy przypuszczać, że ostatecznie kwota dopłaty będzie niższa od tej wynikającej z umowy i wniosku.

Jaki będzie udział Powiatu w tym przedsięwzięciu?
Powiat ma kluczowy udział w tym przedsięwzięciu, gdyż jest organizatorem przewozów. O rozłożeniu finansowania będziemy mogli mówić, gdy uruchomimy przewozy i będziemy mieli dane np. o wpływach z biletów i ceny realizacji usługi przewozowej. Warto zwrócić uwagę, że rozmawiamy o powiatowych przewozach pasażerskich, gdzie realizując swoje zadanie własne, zapewniamy komunikację międzygminną (rozumianą, jako linia po najkrótszej i najszybszej trasie między gminami). W przypadku niektórych linii występować będzie współpraca z gminami, ich udział finansowy będzie zależny od ilości zrealizowanych wozokilometrów.

W jakim zakresie będą to zupełnie nowe linie, a w jakim będą pokrywać się z funkcjonującymi trasami PKS Częstochowa?
Powiat dotychczas nie był organizatorem publicznego transportu zbiorowego, proponowane linie są nowe, tym samym nie da się mówić o powiązaniu. Z pewnością niektóre trasy mogą w mniejszym lub większym stopniu pokrywać się z tymi realizowanymi przez PKS czy innych przewoźników, ale nie w kontekście organizacyjnym. Jak już wspomniałem wcześniej w pierwszym okresie realizacji zadania tj. wrzesień – grudzień 2021 r. powiat będzie bezpośrednio zawierać umowy z operatorami, biorąc pod uwagę obecnie realizowane trasy przez podmioty komercyjne. W tym gronie znajduje się również PKS Częstochowa, szczególnie mając na uwadze obsługę przez to przedsiębiorstwo linii np. do Kruszyny czy Kamienicy Polskiej.

Kto otrzyma pozwolenie na obsługę linii uruchomionych przez Powiat Częstochowski z rządowego Funduszu Autobusowego
W pierwszym okresie realizacji transportu publicznego tj. wrzesień – grudzień zamierzamy podpisać umowy z operatorami (zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym tj. w formie bezpośredniej), którzy dotychczas realizują komercyjne przewozy pasażerskie na terenie powiatu. Ma to na celu wykorzystanie w krótkim czasie potencjału przewozowego, który istnieje i jest gotowy do natychmiastowego rozpoczęcia realizacji usług. W dalszym etapie od stycznia 2022 roku będziemy wybierać operatora w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Docelowo zgonie z przepisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym rozwiązania techniczne w środkach transportowych będą wysokie, nacisk będzie stawiany nie tylko na bezpieczeństwo i komfort podróżnych, ale także kwestię ekologii i dostępności dla osób niepełnosprawnych. Kwestie możliwości ubiegania się o realizacji przewozów w ramach organizowanej przez powiat komunikacji będą uzależnione także od spełnienia wymogów dotyczących taboru. Bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest priorytetem.

fot. internet

 

KOMUNIKACJA / Od Starostwa Częstochowskiego zależy w dużej mierze przyszłość częstochowskiego PKS

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *