Śladem naszych publikacji. Znowu masakra drzew. Wyjaśnienia zleceniodawcy


Włodzimierz Tutaj rzecznik prasowy UM Częstochowy przesyła nam wyjaśnienia w sprawie w zniszczenia drzew przy ulicy Botanicznej.

 

Poniżej przytaczam szersze wyjaśnienie ze strony ZGM TBS, ale odnosząc się w skrócie.

Cięcia drzew rzeczywiście wykonała firma zajmująca się utrzymaniem i pielęgnacją zieleni, tyle, że zrobiła to – zdaniem zlecającego – niezgodnie z zasadami sztuki i prowadzone jest w tej sprawie stosowne postępowanie (o czym niżej). Zlecającym był jeden z oddziałów eksploatacji ZGM TBS, a spółka przysłała poniższe wyjaśnienie, z którego wynika, że firma została wybrana w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych, natomiast sposób realizacji prac przy ul. Botanicznej 27 był nieprawidłowy, co zostało stwierdzone przez spółkę i znajduje także potwierdzenie w notatce Straży Miejskiej oraz opinii Wydziału Ochrony Środowiska UM. Dodam, że – z uwagi na lokalizację drzew – potencjalne postępowanie administracyjne dotyczące działań firmy niezgodnych z ustawą o ochronie przyrody, będzie prowadził Urząd Marszałkowski.         

Pozdrawiam

 

W odpowiedzi na pytanie dotyczące cięcia drzew znajdujących się w Częstochowie w okolicy ul. Botanicznej 27 – czynności związane z cięciem tychże drzew wykonywało przedsiębiorstwo F.H.U. Lavare.

Zadanie zostało powierzone wskazanej firmie do wykonania przez ZGM TBS na podstawie stosunku zobowiązaniowego łączącego ją ze Spółką na skutek uprzedniego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na podstawie zawartej umowy firma zobowiązana jest do utrzymywania bieżących terenów zielonych na obszarach zarządzanych przez Spółkę, co polega m.in. na cięciach pielęgnacyjnych w koronie drzew. Wszelkie prace powierzone przez Spółkę tejże firmie wykonywane powinny być kompleksowo, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, zasadami sztuki ogrodniczej, wiedzy technicznej, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych usług. Wykonawca zobowiązał się nadto do powierzania realizacji prac objętych umową osobom posiadającym doświadczenie z zakresu pielęgnacji i wycinki zieleni wysokiej.

Spółka pragnie nadmienić, że przedmiotowe czynności powierzyła zatem profesjonalnemu podmiotowi, a w konsekwencji Spółka nie ponosi winy w wyborze na zasadzie art. 429 k.c. Jak bowiem przyjmuje się w doktrynie: „Powierzenie czynności przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności, stanowi o właściwie dokonanym wyborze, co prowadzi do wyłączenia odpowiedzialności powierzającego i nie wymaga się tu od niego dowodu braku winy w tym zakresie.” (Dubis [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Wyd. 10, Warszawa 2021).

Spółka prowadzi obecnie analizę konsekwencji możliwych do wyciągnięcia wobec F.H.U. Lavare, tj. konsekwencji odszkodowawczych wynikających z zawartej przez nią ze Spółką umowy. Ponadto Spółka analizuje, czy działania wspomnianej firmy miały charakter naruszający przepisy administracyjne i karne. W przypadku poczynienia ustaleń, iż działania te miały tego rodzaju charakter – Spółka złoży odpowiednie zawiadomienia do właściwych organów.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.