OSOBISTY ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ


Osoby z niepełnosprawnością będą mogły skorzystać ze wsparcia osobistego asystenta, który pomoże im w codziennym życiu. Opieką zostanie objętych około 80 osób. Chętni do zostania asystentem również mogą zgłaszać swoje kandydatury.

 

Uruchomienie usługi asystenta to efekt realizacji rządowego programu, którego wdrażaniem w Częstochowie zajmuje się Fundacja Oczami Brata. Celem programu jest uruchomienie ogólnodostępnego wsparcia dla dorosłych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej.

W ramach programu można będzie skorzystać z maksymalnie 30 godzin wsparcia w miesiącu. Pomocą może być objętych blisko 80 osób z niepełnosprawnością.

Ze względu na obecną sytuację, w pierwszej kolejności asystent skupiać się będzie na wsparciu osób z niepełnosprawnością w środowisku ich zamieszkania. Czas epidemii jest dla wielu rodzin bardzo trudny. Niektórzy z przebywających m.in. w placówkach dziennych (np. w fundacyjnym Warsztacie Terapii Zajęciowej lub Warsztacie Terapii Artystycznej) potrzebują kontynuacji wsparcia, aby m.in. nie dopuścić do regresji ich nabytych umiejętności. Chwili na załatwienie innych spraw potrzebują również ich rodzice i opiekunowie prawni.

Osoby zainteresowane wsparciem mogą zgłaszać się mailowo: biuro@oczamibrata.pl lub telefonicznie: 575-527-368. Rekrutacja osób z niepełnosprawnością jest ciągła, jednak liczba miejsc jest ograniczona.

Fundacja ogłasza też nabór na Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych. Usługi mogą świadczyć:

a)  osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;

b)  osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

CV wraz z listem motywacyjnym oraz kartą zgłoszeniową (dostępną na stronie www.oczamibrata.pl) należy kierować mailowo na adres: biuro@oczamibrata.pl, do 23 kwietnia.

Planowane jest zatrudnienie około 25 Asystentów. Każdy z nich przejdzie szkolenie przygotowujące do pracy Asystenta Osobistego.

Dodatkowe informacje oraz dokumenty potrzebne w rekrutacji można znaleźć na stronie www.oczamibrata.pl

Zadanie współfinansowane jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *