Parkowanie w Częstochowie zdrożeje


Już nie dwa, ale trzy złote zapłacą kierowcy za godzinę postoju w strefie parkowania.  Większa też będzie kara za nieopłacony postój. Osoby z niepełnosprawnościami nadal będą parkować bezpłatnie na miejscach dla nich wyznaczonych, a na pozostałych – w ramach kwartalnego abonamentu.  

 

27 lutego koalicja radnych SLD-PO podniosła ceny za parkowanie w Częstochowie. Podjęta uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zmiany wprowadzone w przyjętej uchwale przewidują:

podniesienie godzinnej stawki postoju pojazdu z 2 zł/h na 3zł/h, z uwzględnieniem 20% progresji,

‑ podniesienie opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty postojowej do wysokości 150 zł (opłacona w tym samym lub następnym dniu roboczym możliwa będzie w wysokości 75 zł);

‑ wprowadzenie abonamentu jednodniowego – przewidziany jest on głównie dla wystawców, którzy cyklicznie parkują swoje pojazdy w rejonie alei Najświętszej Maryi Panny oraz ulicy Kossak-Szczuckiej (skorzystać z niego mogą również turyści);

‑ utrzymanie zerowej stawki opłat za parkowanie dla osób niepełnosprawnych kierujących pojazdami oraz dla osób kierujących pojazdami i przewożących osoby niepełnosprawne na oznaczonych, zastrzeżonych miejscach postojowych dla osób niepełnosprawnych, na podstawie aktualnej karty parkingowej wydanej przez właściwego starostę (parkowanie w innych miejscach w strefie wymaga wniesienia wyżej wskazanej opłaty);

‑ wprowadzenie abonamentu (kwartalnego) postojowego dla osób posiadających kartę osoby niepełnosprawnej (w wysokości 60 zł ‑ taka sama stawka jak dla mieszkańca SPP) – dotyczy standardowych, płatnych miejsc w SPP; wprowadzenie tej niewysokiej opłaty podyktowane jest tym, że Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał już ponad 6,8 tys. kart osoby niepełnosprawnej,  a wszystkich miejsc postojowych w częstochowskiej strefie jest ok. 2750;

‑ wycofanie abonamentów: dwutygodniowego, miesięcznego nieprzypisanego do pojazdu oraz remontowych;

‑ wycofanie identyfikatora postojowego dla osoby zamieszkującej w obszarze SPP na podstawie umowy najmu; powodem jest brak możliwości weryfikacji takich umów, ponieważ Urzędy Skarbowe nie udzielają informacji czy umowy te są rejestrowane; obecnie abonament mieszkańca będzie mogła dostać tylko osoba zameldowana na pobyt stały lub czasowy; – zmianę wysokości opłat abonamentowych dla abonamentów: tygodniowego, miesięcznego oraz dla zastrzeżonego miejsca postojowego (tzw. koperta).

W celu większej przejrzystości zmiana w uchwale reguluje też granice w dwóch rejonach Strefy Płatnego Parkowania oraz dostosowanie numeracji rejonów wraz z aktualizacją nazw ulic (Perepeczki, Więckowskiego, Gąsiorowskiego).

Identyfikatory postojowe mieszkańca oraz abonamenty postojowe wydane przed terminem wejścia w życie nowej uchwały zachowają ważność do 30 czerwca 2020 r., a zapisy nowej uchwały przewidują ich zwrot.

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA POSTÓJ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH NA DROGACH PUBLICZNYCH POŁOŻONYCH W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA (DALEJ SPP) I OPŁATY DODATKOWEJ ZA NIEOPŁACONY POSTÓJ POJAZDU.

1. Bilet postojowy z parkomatu:

1) do pół godziny 1,50 zł

2) do jednej godziny 3 zł

3) do dwóch godzin 6,60 zł

4) do trzech godzin 10,80 zł

5) za każdą rozpoczętą godzinę powyżej trzech godzin 3 zł.

2. Abonament postojowy:

Abonament postojowy (obowiązujący od chwili zakupu):

1) przypisany do pojazdu (z wyszczególnionym numerem rejestracyjnym) uprawniający do postoju pojazdu w okresie jednego dnia – jednodniowy 21 zł

2) przypisany do pojazdu (z wyszczególnionym numerem rejestracyjnym) uprawniający do postoju pojazdu w okresie 7 dni kalendarzowych – tygodniowy 50 zł

3) przypisany do pojazdu (z wyszczególnionym numerem rejestracyjnym) uprawniający do postoju pojazdu w okresie 1 miesiąca – miesięczny 150 zł

4) miesięczny na zastrzeżone miejsce postojowe (tzw. koperta), uprawniający do postoju pojazdu w okresie 1 miesiąca – 400 zł

3. Abonament postojowy mieszkańca:

1) abonament postojowy mieszkańca SPP – kwartalny, wydawany jest osobie fizycznej zameldowanej na obszarze określonym w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały, w rejonie miejsca zamieszkania, posiadającej pojazd samochodowy na podstawie:

– własności,

– współwłasności,

– umowy leasingu przez leasingobiorcę,

– umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie w przypadku umowy kredytu na zakup samochodu,

– umowy z pracodawcą wnioskodawcy o korzystanie samochodu do celów prywatnych z której wynika fakt zatrudnienia na umowę o prace lub oświadczenie pracodawcy wnioskodawcy o korzystanie samochodu służbowego do celów prywatnych i zatrudnienia na umowę o pracę,

– inny tytuł prawny do użytkowanego przez siebie pojazdu samochodowego.

2) W przypadku zameldowania na okres czasowy na czas nie dłuższy niż okres czasowego meldunku.

3) Abonament postojowy mieszkańca wydawany jest osobie fizycznej po spełnieniu wymogów wynikających z punktu 1) i 2) na podstawie pisemnego oświadczenia o zameldowaniu – 60 zł.

4. Abonament postojowy osoby niepełnosprawnej

Abonament postojowy osoby niepełnosprawnej kwartalny, przypisany do pojazdu

(z wyszczególnionym numerem rejestracyjnym) uprawniający do postoju pojazdu dla osoby niepełnosprawnej lub osoby przewożącej osobę niepełnosprawną;

Abonament postojowy osoby niepełnosprawnej wydawany jest dla osoby posiadającej kartę parkingową osoby niepełnosprawnej – 60 zł.

5. Zerowa stawka opłat.

Zerową stawką opłat objęte są:

1) pojazdy oznakowane: Straży Miejskiej w Częstochowie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie wykorzystywane i przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, pogotowia energetycznego, wodno-kanalizacyjnego, gazowego, ciepłowniczego oraz uczestniczące w akcjach charytatywnych związanych z działalnością profilaktyki zdrowotnej i krwiodawstwa;

2) pojazdy zarejestrowane na osoby będące honorowymi dawcami krwi w dniu oddawania krwi na podstawie zaświadczenia ze stacji krwiodawstwa;

3) pojazdy TAXI na postojach oznaczonych znakami D-19 i D-20 (TAXI);

4) zastrzeżone miejsca postojowe (koperty) dla osób niepełnosprawnych na podstawie aktualnej karty parkingowej wydanej przez właściwy organ (parkowanie w innych miejscach w strefie wymaga wniesienia opłaty).

6. Opłata dodatkowa za nieopłacony postój pojazdu:

1) uiszczona w tym samym lub następnym dniu roboczym – 75 zł

2) uiszczona po wyżej wymienionym terminie – 150 zł.

 

Fot. Dziennik Zachodni

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.