OŚRODEK POTRZEBNY OD ZARAZ!


W listopadzie, w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie na temat perspektyw onkologii w Regionie Częstochowskim. W spotkaniu tym uczestniczył między innymi marszałek Sejmiku Samorządowego Województwa Śląskiego Grzegorz Spyrka, prezydent miasta Częstochowy Wiesław Maras, z-ca przewodniczącego komisji zdrowia Sejmiku Samorządowego Kazimierz Pankiewicz, naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Grażyna Stramska, dyr. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Zbigniew Świderek, członkowie komisji zdrowia, lekarze i wszyscy, którym na sercu leży zdrowie naszych mieszkańców.

OŚRODEK POTRZEBNY OD ZARAZ!

W listopadzie, w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie na temat perspektyw onkologii w Regionie Częstochowskim. W spotkaniu tym uczestniczył między innymi marszałek Sejmiku Samorządowego Województwa Śląskiego Grzegorz Spyrka, prezydent miasta Częstochowy Wiesław Maras, z-ca przewodniczącego komisji zdrowia Sejmiku Samorządowego Kazimierz Pankiewicz, naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Grażyna Stramska, dyr. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Zbigniew Świderek, członkowie komisji zdrowia, lekarze i wszyscy, którym na sercu leży zdrowie naszych mieszkańców.

Mówi dr Tadeusz Konieczny, specjalista neurolog, przewodniczący Komisji Zdrowia częstochowskiej Rady Miasta:

– Bez wątpienia choroby nowotworowe stanowią dziś jedno z najbardziej niebezpiecznych zagrożeń dla ludzkiego życia. Prawdę tę rozumie większość społeczeństw świata, znają ją dokładnie lekarze, ale do należytej ochrony przed tym zagrożeniem potrzebne jest wielostronne, na odpowiednim poziomie fachowym, przeciwdziałanie.

– Czy mieszkańcy naszego regionu mają je zapewnione? – Lecznictwo onkologiczne w Częstochowie i regionie, w obecnym kształcie organizacyjnym, nie może zapewnić swym mieszkańcom oczekiwanej opieki. Brak jest bowiem pełnoprofilowego ośrodka onkologicznego. Stąd też wielu chorych, zwłaszcza wymagających leczenia skojarzonego (chirurgia onkologiczna, radioterapia, chemioterapia), zmuszonych jest do leczenia poza Częstochową, w Instytucie Onkologiii w Gliwicach, czy Szpitalu Wojewódzkim w Opolu. Od lat zdajemy sobie dokładnie sprawę, że lecznictwo onkologiczne w Częstochowie wymaga zasadniczej przebudowy, a ściślej utworzenia, nowoczesnego ośrodka onkologicznego obejmującego oddziały onkologii, chirurgii onkologicznej radioterapii, chemioterapii oraz zaplecza diagnostycznego, nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej.

– W naszym regionie ciągle wzrasta liczba zachorowań na nowotwory złośliwe piersi.

– Tak. W 1987 roku wykryto 31 przypadków zachorowań na nowotwór złośliwy piersi, a w 1997 już 202. Tak znaczny wzrost ilości zachorowań, należy przypuszczać, spowodowany jest poprawą wykrywalności nowotworów w związku z uruchomieniem w mieście trzech kolejnych pracowni mammograficznych, do roku 1989 w mieście nie było ani jednego mammografu.

Od połowy lat osiemdziesiątych planuje się utworzenie w Częstochowie, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, Ośrodka Lecznictwa Onkologicznego, który zaspokajałby całą potrzebę diagnostyki i terapii w dziedzinie chorób nowotworowych w mieście i regionie.

W 1997 roku w Narodowym Programie zwalczania chorób nowotworowych, opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia uwzględniono potrzebę utworzenia w WSS w Częstochowie pawilonu onkologicznego oraz bunkrów dla radioterapii. Plan ten, mimo przygotowań w dziedzinie projektowania i starań o niezbędne środki finansowe, nie doczekał się jak dotąd realizacji, głównie ze względów na brak właśnie odpowiednich środków.

– A czy jest on ujęty w najbliższych planach województwa? – Jest. I należy podkreślić fakt, iż w przyjętej ostatnio Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego, budowę ośrodka onkologicznego w Częstochowie zaliczono do zadań priorytetowych. Doceniając wagę problemu onkologii, zwłaszcza potrzeb wczesnego rozpoznawania nowotworów, zwiększenia dostępności terapii i diagnostyki tych schorzeń i skutecznego skojarzonego leczenia. Komisja Zdrowia Rady Miasta poświęciła tej tematyce wiele miejsca w swych pracach. Wypracowała stanowisko przyjęte przez Radę Miasta, w którym czytamy: “Rada Miasta Częstochowy uważa za bezwzględnie konieczne utworzenie Pełnozakresowego ośrodka onkologii z kompleksową możliwością leczenia nowotworowego w zakresie chirurgii onkologicznej, radioterapii, chemioterapii. Brak Radioterapii w naszym mieście pozbawia wielu chorych możliwości kontynuowania właściwego leczenia. Odległe ośrodki w Gliwicach i Opolu nie zaspokajają potrzeb w zakresie radioterapii dla tylu pacjentów z chorobami nowotworowymi, narażając ich często także na dodatkowe cierpienia w czasie transportu. Biorąc pod uwagę ogromne zagrożenie życia ludzkiego, wysoką śmiertelność wskutek chorób nowotworowych, Rada Miasta Częstochowy wnioskuje o finansowe zabezpieczenie ośrodka onkologicznego w Częstochowie na bazie WSS”.

– Do kogo zaadresowano wypracowane stanowisko? – Adresatami tego stanowiska byli: Marszałek Sejmu RP, Marszałek Senatu RP, Sejmowa Komisja Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wojewoda Śląski i Zarząd Miasta Częstochowy.

W całym kraju i w naszym mieście również, dyskutuje się bardzo wiele o schorzeniach nowotworowych. O potrzebie utworzenia Ośrodka Onkologii w Częstochowie przekonani są zarówno lekarze, jak i społeczeństwo. Zachodzi pilna potrzeba podjęcia realnych działań i pozyskania w tym celu odpowiednich środków finansowych. Cel, jakim jest zwalczanie chorób nowotworowych jest tak wzniosły, iż musi on jednoczyć wszystkich, którzy mogą przyczynić się do utworzenia bazy lecznictwa onkologicznego. W działaniu tym istnieje potrzeba zjednoczenia wszystkich chętnych niezależnie od poglądow, czy przekonań politycznych. Tu właśnie wymagane jest zespolenie wysiłków ponad wszelkimi podziałami. Wobec, powiedzmy otwarcie, bardzo trudnej sytuacji finansowej w dziedzinie ochrony zdrowia dobrze byłoby też utworzyć “Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Onkologii w Częstochowie”, które by pilotowało program, zajmowało się sprawami fachowymi i dbało o zabezpieczenie finansowe.

– Dziękuję za rozmowę.

JOANNA BAR

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *