KALENDARZ EKOLOGA


Wrzesień obfituje w wydarzenia poświęcone ochronie przyrody. Przypominamy idee świąt, o których warto pamiętać także przez cały rok.

 

16 września

Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej

W 1994 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ustaliło dzień 16 września Międzynarodowym Dniem Ochrony Warstwy Ozonowej dla upamiętnienia rocznicy podpisania Protokołu Montrealskiego (1987 rok), mającego na celu ograniczenie w skali światowej emisji freonów i halonów, niszczących warstwę ozonową. Polska przystąpiła do Konwencji w 1990 roku.

 

16–22 września

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

Obchody zainicjowane przez Komisję Europejską w 2002 roku, a odbywające się regularnie w dniach od 16 do 22 września. Celem kampanii jest zachęcenie mieszkańców miast do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń i wybrania alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania: jazdy na rowerze, korzystania z komunikacji miejskiej, chodzenia pieszo czy do car-poolingu (zbiorowego podróżowania i dzielenia się kosztami przejazdu).

 

19 września

Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk

W związku z tym, że liczebność wielu gatunków dzikiej fauny i flory ulega obecnie poważnemu zmniejszeniu, a niektórym z nich zagraża wyginięcie, Rada Europy w latach 70. ubiegłego wieku rozpoczęła negocjacje, które zakończyły się stworzeniem międzynarodowej umowy. Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, zwana potocznie Konwencją Berneńską, została podpisana 19 września 1979 r. w Bernie.

 

 

21–23 września

Sprzątanie Świata

Sprzątanie Świata to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw.

Akcja „sprzątanie świata” wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy odbyła się w 1989 r., kiedy 40 tysięcy mieszkańców Sydney wzięło udział w akcji sprzątania terenów portu. Już rok później akcja objęła zasięgiem całą Australię, a liczba jej uczestników co roku rośnie.

W Polsce sprzątanie świata zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz. Akcja odbywa od 1994, a krajowym patronem i koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia. W akcji uczestniczy młodzież szkolna, harcerze, członkowie organizacji ekologicznych oraz ochotnicy.

 

22 września

Europejski Dzień bez Samochodu

Europejski Dzień bez Samochodu ma wspomóc proekologiczne idee i zmniejszyć ilość spalin wytwarzanych przez miliony aut poruszających się po miastach. Podczas tego dnia zachęca się kierowców do rezygnacji z użytkowania samochodów przez dobę. W zamian promuje się i motywuje do korzystania z komunikacji miejskiej lub rowerów. W wielu miastach, również na terenie Polski, kierowcy zwolnieni są z opłat za bilety, pod warunkiem posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Jego genezy można szukać w różnych akcjach organizowanych po kryzysie naftowym w 1973 roku. W latach 90. pierwsze inicjatywy zachęcające do porzucenia pojazdów prywatnych zaczęły powstawać na Islandii, w Wielkiej Brytanii, czy też we Francji. Ideę podchwyciła Komisja Europejska i w 2000 roku ustanowiła dzień 22 września Ogólnoeuropejskim Dniem bez Samochodu.

 

27 września

Światowy Dzień Turystyki

Święto zostało ustanowione w 1979 roku z inicjatywy Światowej Organizacji Turystyki działającej z ramienia ONZ. Celem tego dnia jest podniesienie świadomości roli turystyki w ramach społeczności międzynarodowej i pokazania, jak wpływa na społeczne, kulturowe, polityczne i ekonomiczne wartości na całym świecie.

Pierwsze obchody odbyły się w 1980 roku pod hasłem „Wkład turystyki dla zachowania dziedzictwa kulturowego, pokoju i wzajemnego zrozumienia”.

 

28 września

Dzień Morza

Na całym świecie uroczystości związane ze Światowym Dniem Morza odbywają się od 24 do 28 września. Obchody mają na celu uświadamianie społeczeństwa i rządów, jak ważna jest ochrona środowiska morskiego. Data obchodów upamiętnia rocznicę podpisania Konwencji, na mocy której powołano Międzynarodową Organizację Morską.

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.