W czwartek odbędzie się LXV Sesja Rady Miasta


W czwartek 22 września odbędzie LXV zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy. Jej początek zaplanowany został na godz. 12.00. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy.

Na stronie Urzędu Miasta Częstochowy możemy znaleźć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad.
3. Zmiany w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad LXI, LXII, LXIII i LXIV sesji Rady Miasta Częstochowy.
5. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
7. Wystąpienia zaproszonych gości.
8. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Sprawozdanie za 2021 rok z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego Częstochowa na obszarze Miasta Częstochowy. (Sprawozdanie)
10. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2022-2038. (BR.1.LXV.22)
11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2022. (BR.2.LXV.22)
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie wieloletniej umowy na świadczenie usług przewozowych w ramach lokalnego transportu zbiorowego z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. (BR.3.LXV.22)
13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie wkładu pieniężnego. (BR.4.LXV.22)
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 188/XIII/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym. (BR.5.LXV.22)
15.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nawy ulicy w Częstochowie [Małopolska -przedłużeniem od ul. Bialskiej do ul. Zakopiańskie] (BR.6.LXV.22)
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nawy ulicy w Częstochowie [Rozmarynowa] (BR.7.LXV.22)
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie. (BR.8.LXV.22)
18.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy zawartych przez Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie ze Scanmed Spólka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. (BR.9.LXV.22)
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego Gminy Miasta Częstochowy. (BR.10.LXV.22)
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców metodycznych, konsultantów, doradców zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym przez Miasto Częstochowa. (BR.11.LXV.22)
21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Częstochowa. (BR.12.LXV.22)
22. Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia 80. rocznicy likwidacji Częstochowskiego Getta. (BR.13.LXV.22)
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Miasta Częstochowy. (BR.14.LXV.22)
24.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Częstochowy. (BR.15.LXV.22)
25.  Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości. (BR.16.LXV.22)
26. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
27.  Zamknięcie obrad LXV Sesji Rady Miasta Częstochowy.

źródło: UM Częstochowa

MS

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *