Prezes RIPH w Radzie UJD


Prezes Zarządu Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie Andrzej Broniewski został ponownie wybrany na Członka Rady Uczelni Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

 

Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Uczelni odbyło się w czwartek 21 stycznia 2021 roku w trybie zdalnym. Podczas  posiedzenia ukonstytuowano nową Radę, powołano wiceprzewodniczącego Rady, zaopiniowano plan rzeczowo-finansowy za rok 2020, na zakończenie zostały omówione sprawy zgłoszone przez Członków Rady.

Kadencja Rady Uczelni trwa od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r.

Do zadań Rady Uczelni należy:
1) opiniowanie projektu strategii Uczelni;
2) opiniowanie projektu Statutu;
3) monitorowanie gospodarki finansowej Uczelni;
4) monitorowanie zarządzania Uczelnią;
5) wskazywanie kandydatów na Rektora, po zaopiniowaniu przez Senat;
6) opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii Uczelni;
7) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój Uczelni;
8) wspieranie realizacji strategii Uczelni;
9) wybór firmy audytorskiej, badającej roczne sprawozdanie finansowe Uczelni.

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.