UNIWERSYTECKA UCHWAŁA


Sejmik województwa Śląskiego, na posiedzeniu 19 marca 2000 roku, podjął uchwałę w sprawie udzielenia poparcia staraniom Częstochowy o utworzenie w naszym mieście Uniwersytetu. Ze względu na wagę tego dokumentu publikujemy go, wraz z uzasadnieniem, w całości.

Sejmik województwa Śląskiego, na posiedzeniu 19 marca 2000 roku, podjął uchwałę w sprawie udzielenia poparcia staraniom Częstochowy o utworzenie w naszym mieście Uniwersytetu. Ze względu na wagę tego dokumentu publikujemy go, wraz z uzasadnieniem, w całości.
Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 19 marca 2001 roku w sprawie udzielenia poparcia inicjatywie utworzenia Uniwersytetu w Częstochowie Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U.Nr 91, poz. 576 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego uchwala

par. 1
Udzielić poparcia inicjatywie utworzenia Uniwersytetu w Częstochowie

par. 2
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego

par. 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Od kilku lat czynione są starania różnych środowisk celem utworzenia w Częstochowie Uniwersytetu na bazie istniejących uczelni wyższych.
W 1998 roku powołano do życia Fundację na rzecz utworzenia Uniwersytetu, w skład której weszli przedstawiciele ówczesnych władz wojewódzkich, miejskich, środowisk kościelnych, parlamentarzyści, rektorzy państwowych i niepaństwowych uczelni wyższych. W ramach działań Fundacji prowadzone są starania mające na celu pozyskiwania niezbędnych środków finansowych i przygotowania dokumentacji związanej z powołaniem Uniwersytetu. Dotychczas pozyskano środki finansowe w wysokości 150.000 zł na wykup mieszkań dla profesorów oraz 9 działek budowlanych z przeznaczeniem na budowę domów dla kadry pozyskanej na rzecz Uniwersytetu.
Równocześnie trwają prace dotyczące modernizacji bazy dydaktycznej podmiotów, które mają współtworzyć przyszły Uniwersytet. W ramach tych działań zatwierdzona została dokumentacja dotycząca rozbudowy istniejącej bazy. Planuje się m.in.:
– budowę magazynu książek biblioteki głównej Wyższej Szkoły Pedagogicznej,
– rozbudowę Akademickiego Centrum Sportowego przy WSP.
Do Ministerstwa Edukacji Narodowej skierowany został wniosek dotyczący utworzenia Uniwersytetu w Częstochowie na bazie WSP, Wyższego Seminarium Duchownego i Instytutu Teologicznego. Wniosek ten zawiera, między innymi, Uchwały Senatów tych Uczelni oraz analizę stanu kadry i innych warunków niezbędnych do spełnienia przy tworzeniu Uniwersytetu.
Uwzględniając fakt, że wśród przedsięwzięć przyjętych w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2015, jako realizacja Priorytetu Rozwoju dotyczącego wzrostu wykształcenia mieszkańców znajduje się m.in. zapis dotyczący tworzenia ośrodka akademickiego w Częstochowie – uzasadnionym jest poparcie organów Województwa Śląskiego dla starań podejmowanych na poziomie lokalnym.

REDAKCJA

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *