Wsparcie na zalesienie i tworzenie trenów zalesionych – ARiMR przyjmuje wnioski do 1 sierpnia 2022 r.


O refundację kosztów poniesionych na zalesienie gruntów słabej jakości czy na utworzenie zadrzewień śródpolnych mogą wystąpić rolnicy (osoby fizyczne lub prawne, jak i grupy takich osób), którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia lub zadrzewienia. Beneficjentami mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

 

Wsparcie na zalesianie przyznawane jest do gruntów rolnych, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są do tego przeznaczone. W przypadku braku takiego planu zalesienie nie może być sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Wnioskujący może też przedstawić decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w której grunt jest przeznaczony do zalesienia.  Powierzchnia nasadzeń musi wynosić co najmniej 0,1 ha i mieć szerokość powyżej 20 m. Maksymalna powierzchnia objęta wsparciem to 40 ha. Ponadto teren, na którym planuje się nasadzenia, powinien był położony poza obszarami: Natura 2000, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych lub ich otulin. W składzie gatunkowym nasadzeń będą mogły być wykorzystywane wyłącznie rodzime drzewa lub krzewy (w tym te biocenotyczne lub miododajne), wskazane w przepisach krajowych, z tym że gatunki liściaste stanowić powinny co najmniej 90 proc. udziału.

W przypadku zadrzewień pomoc udzielana jest do gruntów ornych o powierzchni co najmniej 0,1 ha i nie większych niż 0,5 ha, które mają szerokość od 4 m do 20 m. Na takim gruncie nie mogą być stwierdzone usunięcia drzew lub krzewów w okresie 12 miesięcy poprzedzających wykonanie zadrzewienia. Nowe nasadzenia mogą powstawać w formie szpalerów, pasów drzew lub krzewów.

Oba rodzaje wsparcia mają charakter jednorazowych zryczałtowanych płatności.

Płatność zalesieniowa uzależniona jest m.in. od gatunku sadzonych drzew, rodzaju gruntów, nachylenia terenu czy wyboru sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej. Wysokość stawek wsparcia na zalesianie waha się od 8 307 zł/ha do 12 707 zł/ha.

Premia pielęgnacyjna – płatność za poniesione koszty prac pielęgnacyjnych, wypłacana jest corocznie przez 5 lat, w wysokości od 794 zł/ha do 1 628 zł/ha (w zależności od ukształtowania terenu, charakterystyki gruntów – grunty erozyjne oraz czy są to grunty z sukcesją naturalną). W ramach premii pielęgnacyjnej można uzyskać również środki na ochronę wykonanego zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną poprzez użycie repelentów (424 zł/ha).

Premia zalesieniowa – płatność za utracone dochody z działalności rolniczej, wypłacana jest corocznie przez 12 lat do gruntów, na których przed wykonaniem zalesienia była prowadzona działalność rolnicza, w wysokości 1 215 zł/ha.

Stawki na założenie zadrzewień śródpolnych zależą od ukształtowania terenu i wynoszą 10 892 zł/ha w przypadku korzystnych warunków oraz 13 664 zł/ha, gdy zadrzewienie ma być wykonane na powierzchni o nachyleniu terenu powyżej 12°.

Dodatkowo refundowane są koszty zabezpieczenia sadzonek przed zwierzyną. Za wykonanie ogrodzenia można otrzymać 8,82 zł/mb płotu, za zabezpieczenie drzewek osłonkami – 1488 zł/ha, a za zabezpieczenie ich trzema palikami – 1132 zł/ha.

Dokumenty aplikacyjne przyjmują biura powiatowe Agencji właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę ubiegającego się o dofinansowanie. Można je składać osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową, a także składać przy użyciu aplikacji eWniosekPlus.

Więcej informacji na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  (www.arimr.gov.pl). Zapraszamy także do skorzystania z bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *