Ruszają śląskie granty senioralne


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego poinformował, że Zarząd Województwa Śląskiego zabezpieczył środki finansowe w celu dofinansowania w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działań mających na celu wsparcie środowisk seniorskich z terenu województwa śląskiego oraz działań z zakresu deinstytucjonalizacji domów pomocy społecznej. Zachęcamy do składania ofert na wsparcie działań senioralnych.

 

Dofinansowanie działań mających na celu wsparcie środowisk seniorskich z terenu województwa śląskiego będzie realizowane w ramach w ramach dwóch priorytetów: Priorytet I Działania z zakresu aktywizacji i integracji seniorów w okresie epidemii COVID-19 oraz Priorytet II Działania z zakresu przeciwdziałania/minimalizowania skutków COVID-19 w środowisku osób starszych. Maksymalna wartość dofinansowania to 10 tys. zł, a okres realizacji zadania to maksymalnie 90 dni. Działania można realizować maksymalnie do 31 grudnia 2021 r. Nabór wniosków w ramach obu działań trwa od dnia 8 września 2021 r. do wyczerpania zaplanowanych środków.

 

Kompletną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta – Małe Granty Senioralne 2021”, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice, pok. 205 (II piętro). Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać pocztą/kurierem. Bliższych informacji o naborze udziela: Sylwia Adamczyk – (32) 730 68 86, Karolina Gałuszka – (32) 730 68 51, Tomasz Czarnocki – (32) 730 68 85.

 

Dofinansowanie działań mających na celu działań z zakresu deinstytucjonalizacji domów pomocy społecznej będzie realizowane w ramach trzech priorytetów: Priorytet I Szkolenia pracowników domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie regionu, z zakresu praw i wolności mieszkańców oraz działań usamodzielniających w procesie DI, Priorytet II Diagnozowanie mieszkańców DPS i stworzenie indywidualnych planów usamodzielnienia mieszkańców DPS z województwa śląskiego, Priorytet III Prowadzenie form terapeutycznych z mieszkańcami DPS, których celem jest wzmocnienie ich kompetencji w zakresie samodzielnego życia, w każdym aspekcie funkcjonowania. Maksymalna wartość dofinansowania to 10 tys. zł, a okres realizacji zadania to maksymalnie 90 dni. Działania można realizować maksymalnie do 10 grudnia 2021 r.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.