Porozumienie o współpracy pomiędzy KW PSP oraz OIP


22 listopada w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski oraz Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach Pan Piotr Kalbron podpisali porozumienie w celu zapewnienia sprawnego współdziałania w zakresie realizacji zadań ustawowych. 

W porozumieniu Strony zobowiązały się do stałego współdziałania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej, w szczególności przekazywania informacji o zdarzeniach, które wymagają podjęcia czynności przez drugą Stronę zgodnie z przepisami regulującymi jej właściwość rzeczową, wzajemnej wymiany doświadczeń i informacji dotyczących stosowania przepisów związanych z zakresem współdziałania, wspierania i rozpowszechniania inicjatyw mających na celu poprawę bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej, jak również podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz poprawy stanu przestrzegania prawa w zakresie spraw należących do właściwości organów, w tym podejmowanie wspólnych działań prewencyjno – promocyjnych propagujących zasady bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej. Zawarte porozumienie przewiduje także przeprowadzanie kontroli na wniosek organu współdziałającego, a także przeprowadzanie skoordynowanych kontroli, dotyczących istotnych problemów bezpieczeństwa pracy
i ochrony przeciwpożarowej.

Dzisiejsza deklaracja współpracy na szczeblu wojewódzkim została zawarta na podstawie porozumienia Głównego Inspektora Pracy i Komendanta Głównego PSP.
Tekst i zdjęcia: KW PSP w Katowicach

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *