Co z planami rozbudowy Włodar Trade?


W związku z planami rozbudowy zakładu Włodar Trade przy ul. Gminnej w Częstochowie oraz powiększenia jego produkcji – firma zajmuje się paczkowaniem cementu (projekt „Modernizacja istniejącej linii technologicznej w zakresie wymiany pakowaczki turbinowej o wydajności 12,5  t/h na pakowaczkę o wydajności 20  t/h w  zakładzie zlokalizowanym w  Częstochowie ul. Gminna 42”) wystosowaliśmy zapytania do Urzędu Miasta  Częstochowy o pozyskanie informacji w sprawie losów wniosku firmy Włodar Trade o rozbudowę zakładu przy ul. Gminnej w Częstochowie, złożonego do Urzędu Miasta w Częstochowie. Zapytaliśmy także, czy zgoda Prezydenta została już wydana i czy w decyzji będzie uwzględniony głos mieszkańców ul. Gminnej, przeciwny tej rozbudowie?

 

Poniżej odpowiedź Wydziału Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

 

Informacja w odpowiedzi na pytanie „Gazety Częstochowskiej” odnośnie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja istniejącej linii technologicznej w zakresie wymiany pakowaczki turbinowej o wydajności 12,5 t/h na pakowaczkę o wydajności 20 t/h w zakładzie zlokalizowanym w Częstochowie przy ulicy Gminnej 42”, planowanego przez spółkę Włodar Trade Wiesław Włodarczyk spółka jawna:

 

W chwili obecnej, po uchyleniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzji w sprawie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań z dnia 26 kwietnia 2019 r., wniosek spółki Włodar Trade jest ponownie rozpatrywany. Wnioskodawca złożył wyjaśnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie ze wskazaniami Kolegium Odwoławczego. Wyjaśnienia te zostały przesłane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie. Po rozpatrzeniu otrzymanych materiałów organy te podtrzymają swoje dotychczasowe stanowiska albo wydadzą odpowiednio: nowe uzgodnienie oraz nową opinię w sprawie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia. Stanowiska obu wymienionych organów będą stanowić podstawę do wydania przez Prezydenta Miasta Częstochowy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Należy w tym miejscu nadmienić, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest zezwoleniem na realizację i późniejszą eksploatację planowanego przedsięwzięcia. Takie zezwolenie wnioskodawca otrzymuje w drodze decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wymaganych prawem pozwoleń i zezwoleń z zakresu przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest narzędziem wstępnej oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz otoczenie. W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podmiot planujący realizację przedsięwzięcia nakładane są obowiązki w zakresie prowadzenia działalności w taki sposób, by zminimalizować oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uciążliwości związane z jego funkcjonowaniem. Obowiązki te muszą zostać uwzględnione na etapie projektowania przedsięwzięcia oraz przy uzyskiwaniu późniejszych decyzji administracyjnych, takich jak pozwolenie na budowę, czy pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, jeśli są wymagane.

W związku z tym, że wnioskodawca dokonał kolejnej modyfikacji treści raportu o oddziaływaniu na środowisko, zostanie ponownie przeprowadzona tak zwana ocena oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z przepisami ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, organ prowadzący postępowanie zapewnia udział społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko. W związku z tym został wyznaczony termin 30 dni, w którym każdy może składać uwagi i wnioski do dowodów w postaci raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz uzupełnień do niego. Wnioski i uwagi złożone w tym terminie są rozpatrywane przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Strony postępowania administracyjnego mają w tym względzie dużo szersze uprawnienia i mogą na każdym etapie postępowania brać czynny udział, zgłaszając wnioski, zastrzeżenia i uwagi.

Należy mieć na uwadze, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest na podstawie dowodów takich jak karta informacyjna, raport o oddziaływaniu na środowisko, wyniki prognoz i analiz czy wyniki pomiarów odzwierciedlających wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Skargi i uwagi mieszkańców składane w toku postępowania są rozpatrywane indywidualnie. Wnioski te są brane pod uwagę przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Nie oznacza to jednak w sposób automatyczny, że wniosek każdego mieszkańca jest przyjmowany bez zastrzeżeń i uwzględniany w decyzji. W szczególności dotyczy to wniosków, których treścią jest żądanie likwidacji zakładu lub wydania decyzji odmownej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code