Ponad 600 milionów euro dla Polski


Polska, Republika Czeska i Słowacja podzielą między sobą dodatkowy 1 mld EUR z funduszy strukturalnych w latach 2011-2013

Polska dostanie z funduszy strukturalnych dodatkowe 633 mln EUR, Republika Czeska 237 mln EUR a Słowacja 138 mln EUR. Ten dodatek jest bezpośrednim wynikiem wyższego niż przewidywano wzrostu gospodarczego w tych krajach. W porozumieniu międzyinstytucjonalnym między Parlamentem, Radą i Komisją w sprawie perspektywy finansowej na lata 2007-2013 zakładano automatyczne dostosowania dla krajów, których PKB odbiegał łącznie o ponad 5 % w latach 2007-2009 od prognoz, do których odnoszono się przy sporządzaniu perspektywy. Wzrost gospodarczy w Polsce we wspomnianym okresie wyniósł o 8 % więcej niż zakładano w prognozie, natomiast w Słowacji i w Republice Czeskiej wynosił on o odpowiednio 10,8 % i 7,5 % więcej.

Komentując tę decyzję komisarz ds. programowania finansowego i budżetu, Janusz Lewandowski, pogratulował trzem krajom tego, że mimo niesprzyjających okoliczności tak zdecydowanie przekroczyły prognozy wzrostu z 2005 r. Podkreślił przy tym, że przyznane środki powinny umożliwić im dalsze działania na rzecz modernizacji gospodarki i przygotowanie się na przyszłe wydarzenia. ”

Johannes Hahn, komisarz odpowiedzialny za kwestie polityki regionalnej, dodał, że wyższy niż przewidywano wzrost gospodarczy w Polsce, Republice Czeskiej i na Słowacji zawdzięcza się z pewnością po części środkom przyznanym tym trzem krajom z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, co jest wyraźnym dowodem na to, że unijna polityka spójności przyczynia się do wzrostu gospodarczego w krajach, które z jej środków korzystają. Komisarz Hahn jest przekonany, że dodatkowe środki, jakie państwa te otrzymają w ciągu następnych trzech lat, zostaną wykorzystane w takim samym duchu i w taki sam skuteczny sposób.

336 mln EUR rocznie w latach 2011-2013

Wspomniane trzy kraje podzielą między sobą sumę około 1 mld EUR. Kwota ta jest wynikiem obliczeń uwzględniających „niepełne wykorzystanie środków” (tj. kwot, które początkowo przyznano, ale które nie zostały wykorzystane) w odniesieniu do pułapów polityki spójności w latach 2007-2010. Każdy z tych krajów otrzyma kwotę proporcjonalną do swojego pierwotnego przydziału w ramach poddziału 1B perspektywy finansowej (polityka spójności).

Środki zostaną równomiernie rozłożone na lata 2011-2013, co oznacza 336 mln EUR rocznie.

Dodatkowe środki wykraczające ponad aktualne pułapy

Kwoty przydzielone tym trzem krajom będą dodane do aktualnego pułapu poddziału 1B perspektywy finansowej, a zatem ogólna kwota dla tego działu zwiększy się z 347 407 mln EUR do 348 415 mln EUR na lata 2007-2013.

To automatyczne dostosowanie nie wymaga zgody Rady Ministrów UE ani Parlamentu.

Kontekst

W pkt 17 porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami ustalono, że „w dostosowaniu technicznym dotyczącym roku 2011, jeżeli ustalone zostanie, że skumulowany PKB jakiegokolwiek państwa członkowskiego za lata 2007–2009 odbiegał o ponad +/- 5 % od skumulowanego PKB, który został oszacowany podczas sporządzania niniejszego porozumienia, Komisja dostosuje kwoty alokowane z funduszy wspierających spójność na rzecz danego państwa członkowskiego za ten okres”. Dalej w pkt 17 wprowadza się pierwsze zastrzeżenie polegające na tym, że całkowity wynik dostosowań netto, niezależnie od tego czy będzie on dodatni czy ujemny, nie może przekroczyć 3 miliardów EUR, oraz drugie zastrzeżenie mówiące o tym, że jeżeli wynik netto jest dodatni, to „całkowite dodatkowe środki ograniczone są do poziomu niepełnego wykorzystania środków w stosunku do pułapów poddziału 1B na lata 2007–2010”.

r

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *