W Koniecpolu budżet na 2024 rok zatwierdzony


28 grudnia 2023 roku na sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu jednomyślnie została przyjęta uchwała budżetowa na 2024 rok. Żaden radny nie był przeciw. Podczas sesji przyjęto również Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024 – 2038.

W budżecie miasta i gminy Koniecpol dochody w przyszłym roku zaplanowano w kwocie 72.404 mln zł, zaś wydatki w kwocie 78.126 mln zł.

Pomimo konieczności zwiększenia planu wydatków bieżących m.in. na podwyżki wynagrodzeń w związku ze znaczącym wzrostem wynagrodzeń minimalnych od 1 stycznia 2024 r. oraz w związku z inflacją, gmina Koniecpol zaplanowała budżet, w którym znalazło się miejsce na jakże ważne dla mieszkańców inwestycje – mówi Monika Starczewska, skarbnik gminy. – Sytuację finansową gminy odzwierciedla przede wszystkim fakt, czy ma możliwość zaplanowania budżetu na następny rok. Od czasu zakończenia programu naprawczego Regionalna Izba Obrachunkowa ocenia nasz budżet pozytywnie, o czym świadczą podejmowane uchwały w sprawie opinii o kolejnych budżetach gminy, jak i sprawozdaniach z realizacji budżetu za dany rok. Uchwałami o numerach: 4200/VI/167/2023; 4200/VI/168/2023, 4200/VI/169/2023 z dnia 4 grudnia 2023 roku Gmina Koniecpol uzyskała pozytywne opinie RIO i co podkreślam – bez najmniejszych uwag – o: przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol projekcie uchwały  budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem, o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej oraz projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2037, co oznacza, że prawidłowość projektu budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata nie budzi wątpliwości. Sytuacja finansowa gminy jest więc stabilna, która pozwala na realizację wspomnianych już przedsięwzięć, jak i na zaplanowanie kolejnych.

W przyszłorocznym budżecie zaplanowano wydatki majątkowe na łączną kwotę 35.138.248,92  zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 35.138.248,92 zł.

Jest to więc kolejny budżet bardzo proinwestycyjny. Po raz kolejny przekraczamy kwotę ponad 35 mln zł na inwestycje i to już na początku roku. To są środki, o których jeszcze kilka lat temu mogliśmy pomarzyć jako samorząd – mówi burmistrz Ryszard Suliga. – Jednak Koniecpol, jak i wszystkie samorządy czekają na uporządkowanie sytuacji finansowej i wzmocnienia ich dochodów własnych, m.in. poprzez zwiększony udział w podatku PIT, w tym zwiększenie udziałów do wysokości zapewniającej przywrócenie poziomu dochodów własnych w budżetach JST sprzed zmian ustawowych, wprowadzanych od 2019 r. oraz ponowne przyznanie im autonomii w tych obszarach, w których w ostatnich latach ją utraciły. Ważne też jest zapewnienie w roku 2024 pełnego pokrycia kosztów zadań zleconych gminom, w tym zwrot faktycznie poniesionych kosztów realizacji przez samorządy zadań zleconych za ostatnie lata – dodaje Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol.

Wydatki na inwestycje w budżecie gminy w roku 2024 najprawdopodobniej ulegną jeszcze zwiększeniu po wprowadzeniu środków unijnych z nowej perspektywy finansowej.

Z analizy założeń budżetowych wynika, że kontynuowane będą m.in. kierunki inwestycyjne związane z budową dróg i chodników, wymianą i budową oświetlenia ulicznego, budową kanalizacji i wodociągów, termomodernizacją budynków publicznych. Na dzień dzisiejszy wśród największych inwestycji 2024 roku zaplanowano:

 • Przebudowę i rozbudowę ul. Rzecznej w Koniecpolu – 6.411.535,00 zł,
 • Budowę sieci wodociągowej z przyłączami etap III w mieście i gminie Koniecpol – budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków – 3.389.791,01 zł,
 • Przebudowę istniejącego targowiska gminnego  z infrastrukturą towarzyszącą wraz z budową zadaszonej części handlowej na cele promocji lokalnych produktów – 1.430.170,87 zł,
 • Przebudowę drogi Łysiny – Radoszewnica – 5.750.698,00 zł,
 •  Pozostałe inwestycje drogowe – 2.814.922,85 zł,
 • Rewitalizację Rynku w Koniecpolu wraz z przyległym otoczeniem i drogą dojazdową – 6.269.158,22 zł,
 • Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu, “dzielnica Magdasz” – etap II, podetap 1 – 1.994.110,15 zł,
 • Modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Koniecpol – 1.980.000,00 zł,
 • Renowację zabytków 1.433.000,00 zł.

W ciągu roku będziemy na bieżąco weryfikować ewentualne plany dotyczące inwestycji i remontów, a także kontynuować rozpoczęte inwestycje – mówi burmistrz Ryszard Suliga. – Pracujemy nad nowymi projektami w ramach perspektywy unijnej 2021-2027Korzystając z okazji chciałem podziękować przede wszystkim Radnym Rady Miejskiej w Koniecpolu za wieloletnią pracę i to nie tylko nad uchwałą budżetową, ale nad stanem finansów i zakresem naszego planu inwestycyjnego. Każde przesunięcie w budżecie, czy wprowadzenie nowych pozycji wydatkowych jest analizowane i dyskutowane na komisjach stałych Rady Miejskiej. Z doświadczeń z lat ubiegłych wiadomo jednak, że część przedsięwzięć, których początkowo nie było w budżecie udało nam się realizować w późniejszym terminie. W miarę możliwości będziemy dokonywać przesunięć środków, aby realizować sukcesywnie wszystkie potrzeby mieszkańców – dodaje burmistrz Ryszard Suliga.

Największy udział w wydatkach budżetu miasta i gminy Koniecpol na 2024 rok stanowią środki przeznaczone na:

 • transport i łączność – 17.982.520,55 zł,
 • oświatę i wychowanie – 17.226.879,11 zł,
 • gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 13.400.975,78 zł.

Przyjęto też Wieloletnią Prognozę Finansową, która sporządzona została na lata 2024 – 2038 w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne zawarte w dokumentach rządowych.

Liliana Bielas-Kostyra

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *