NIE TYLKO GASTRONOMIA


Istniejący od 1958 roku Zespół Szkół Gastronomicznych w roku szkolnym 2002/2003 proponuje absolwentom gimnazjów kształcenie w następujących kierunkach:
1. Trzyletnie Liceum Profilowane o profilu usługowo – społecznym;
2. Czteroletnie Technikum w zawodach:
– Technik organizacji usług gastronomicznych.
– Technik żywienia i gospodarstwa domowego, gdzie uczeń może wybrać jedną z następujących specjalizacji: dietetyka, kuchnie różnych narodów, hotelarstwo, żywienie zbiorowe i agroturystyka. Wybór specjalizacji odbywa się w klasie trzeciej, a ich wdrożenie zależy od liczebności grup i możliwości edukacyjnych szkoły.
– Technik technologii żywności o następujących specjalizacjach: przetwórstwo mleka, przetwórstwo mięsa, analiza żywności, przetwórstwo owocowo – warzywne, produkcja piekarsko – ciastkarska i chłodnictwo. Tu również wybór specjalizacji odbywa się w klasie trzeciej i wdrożenie również w warunkach jak wyżej.

Istniejący od 1958 roku Zespół Szkół Gastronomicznych w roku szkolnym 2002/2003 proponuje absolwentom gimnazjów kształcenie w następujących kierunkach:
1. Trzyletnie Liceum Profilowane o profilu usługowo – społecznym;
2. Czteroletnie Technikum w zawodach:
– Technik organizacji usług gastronomicznych.
– Technik żywienia i gospodarstwa domowego, gdzie uczeń może wybrać jedną z następujących specjalizacji: dietetyka, kuchnie różnych narodów, hotelarstwo, żywienie zbiorowe i agroturystyka. Wybór specjalizacji odbywa się w klasie trzeciej, a ich wdrożenie zależy od liczebności grup i możliwości edukacyjnych szkoły.
– Technik technologii żywności o następujących specjalizacjach: przetwórstwo mleka, przetwórstwo mięsa, analiza żywności, przetwórstwo owocowo – warzywne, produkcja piekarsko – ciastkarska i chłodnictwo. Tu również wybór specjalizacji odbywa się w klasie trzeciej i wdrożenie również w warunkach jak wyżej.
3. Dwu lub trzyletnia Szkoła Zawodowa w zawodach: piekarz, kucharz małej gastronomii, cukiernik i rzeźnik-wędliniarz.
Wprowadzenie kształcenia w zawodach cukiernik i rzeźnik-wędliniarz wymaga podjęcia praktyk zawodowych w zakładach cukierniczych lub zakładach mięsnych.
Warunkiem przyjęcia do szkoły zawodowej jest podpisanie indywidualnej umowy o praktyczną naukę zawodu z zakładem pracy prowadzącym działalność zgodną z wymogami klasyfikacji zawodów oraz zatrudniającym pracownika z uprawnieniami pedagogicznymi.
Po ukończeniu Szkoły Zawodowej istnieje możliwość kontynuacji kształcenia w 3-letnim Technikum dla dorosłych w zawodach:
– technik technologii żywienia, specjalizacja – żywienie zbiorowe;
– technik technologii żywności, specjalizacja – przetwórstwo mięsa i produkcja piekarsko – ciastkarska.
Szkoła posiada dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną i najlepszą bibliotekę fachową w dziedzinie żywienia i żywności. Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Szkoła nie posiada własnego internatu, ale uczniowie korzystać mogą z bazy noclegowej innych szkół ponadgimnazjalnych w Częstochowie. W klasach technikum uczniowie odbywają praktykę w ustalonych przez szkołę zakładach pracy.
Zasady rekrutacji przebiegają w oparciu o aktualne rozporządzenie MEN. Wymagane dokumenty: podanie, 3 zdjęcia, karta zdrowia, karta szczepień, orzeczenie lekarskie, świadectwo ukończenia gimnazjum w oryginale, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie, pesel – składać można w sekretariacie szkoły w dniach 27.05. – 24.06.2002 r.
W przypadku ubiegania się o przyjęcie do zasadniczej szkoły zawodowej wymagana jest umowa o pracę zgodna z wybranym zawodem. Kandydaci, jak w każdej szkole ponadgimnazjalnej, uzyskać mogą 200 punktów. Absolwenci gimnazjów będący laureatami konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim przyjmowani są niezależnie od obowiązujących kryteriów. W ogólnej punktacji kandydata nie uwzględniane są punkty za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, jeśli został zwolniony z obowiązku przystąpienia do tego egzaminu na podstawie odrębnych przepisów. Kandydat, zwolniony z egzaminu może uzyskać maksymalnie 100 pkt. O przyjęciu do wybranej klasy decyduje największa liczba punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym. Istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy w tej samej szkole w przypadku nie zakwalifikowania się do wcześniej wybranej. W przypadku wolnych miejsc dodatkowa rekrutacja prowadzona będzie w terminie 26 – 29 sierpnia 2002 roku. Lista przyjętych osób wywieszona będzie 30 sierpnia 2002 roku, o godz 12.00.

JOANNA BAR

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *