CZĘSTOCHOWA / Zmiana opłat za śmieci, czyli ile wody zużyjemy tyle zapłacimy za śmieci


Osoby mieszkające w Częstochowie w zabudowie wielorodzinnej mają mieć obliczaną stawkę opłat za odpady od ilości zużytej w mieszkaniu wody. Mieszkańcy domów jednorodzinnych będą dalej płacić od liczby osób. – Celem zmiany przegłosowanej przez Radę Miasta jest uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami. Metoda od wykorzystanej wody daje większą możliwość wyłapania przypadków uchylania się od opłat, dzięki weryfikacji zużycia wody w danym mieszkaniu – tłumaczy władza miasta. Za takim rozwiązaniem głosowali radni: SLD, PO i Wspólnie dla Częstochowy

 

Obecnie za „nieoficjalnych” lokatorów musi płacić reszta mieszkanek i mieszkańców. Dzięki uzależnieniu opłaty „śmieciowej” od zużycia wody, administratorzy osiedli będą mogli teoretycznie puste lokale zgłosić do systemu gospodarowania odpadami, a administratorzy systemu – będą mieli podstawy do naliczania opłat (lub ich urealnienia, w przypadku zaniżanej liczby oficjalnych lokatorów).

Stawka przyjęta uchwałą Rady Miasta to 9.60 zł za 1 metr3 wody. Do jej kalkulacji przyjęto średnie zużycie wody na jednego mieszkańca w mieście według danych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie (za 2019 r. – 3,13 m3 miesięcznie) oraz ministerialną normę zużycia wody (2,4-3 m3 na osobę miesięcznie). Zatem średnie zużycie ok. 3 m 3 wody (przy stawce 9,60 zł za m3) ma odpowiadać obecnie obowiązującej opłacie od osoby w wysokości 29 zł. Taki sposób obliczania stawki za odpady (pod uwagę będzie brana średnia zużycia wody w lokalu za okres 6 miesięcy), w jednych przypadkach przyniesie obniżkę, w innych – możliwa jest podwyżka opłat. Jeżeli jednak średnie zużycie wody w danym gospodarstwie domowym nie odbiega istotnie od przeciętnej, zmiany w opłatach nie będą znaczące. Na zmianie zyskać mogą np. rodziny z dziećmi zameldowanymi i zgłoszonymi do opłat, a uczącymi się lub studiującymi poza domem.

Trzeba pamiętać, że system gospodarowania odpadami musi się bilansować. Miasto nie powinno więc do niego dokładać, ale nie może też na nim zarabiać. Jeżeli więc okaże się, że do uszczelnionego systemu zacznie wpływać więcej środków, możliwa jest obniżka stawki bazowej.

Oczywiście po zmianach zachowane zostaną zwolnienia w wysokości 50% opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz dla rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny (niezależnie od wysokości dochodu).

Wprowadzenie mieszanego systemu naliczania opłat za odpady ma wejść w życie od stycznia, 2021 r. po uprawomocnieniu się przyjętych uchwał. Zmiana metody naliczania opłat ma być oczywiście także zachętą do proekologicznego oszczędzania wody.

Dla osób mieszkających w zabudowie jednorodzinnej opłata pozostaje na obecnym poziomie 29 zł od osoby w gospodarstwie domowym.

Przypomnijmy, że koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują m.in. koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi administracyjnej tego systemu czy edukacji ekologicznej dotyczącej prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.