Przesłuchania do Ogniska Baletowego w Żarkach


Miej­sko-Gmin­ny Ośro­dek Kul­tu­ry w Żar­kach i Aka­de­mia Sztu­ki Ba­le­to­wej Bal­le­ri­na za­pra­sza­ją do udzia­łu w za­ję­ciach Ogni­ska Ba­le­to­we­go dla dzie­ci i mło­dzie­ży.  W pro­gra­mie: ta­niec kla­sycz­ny, ta­niec lu­do­wy, ta­niec współ­cze­sny, ryt­mi­ka i umu­zy­kal­nie­nie. Rusza już 12 rok dzia­łal­no­ści.

 

 

Ogni­sko pro­wa­dzi Łu­kasz Zasik – dy­plo­mo­wa­ny tan­cerz, tań­czył w Ba­le­cie Na­ro­do­wym w War­sza­wie i Ba­le­cie Na­ro­do­wym w Mek­sy­ku oraz w Ze­spo­le Pie­śni i Tańca Śląsk w Ko­szę­ci­nie. Akom­pa­nia­to­rem jest uta­len­to­wa­ny muzyk Kamil Ko­sior. 
Prze­słu­cha­nia dla no­wych uczest­ni­ków w sali ba­le­to­wej w Domu Kul­tu­ry w Żar­kach w ter­mi­nach:
29 sierp­nia (wto­rek)  i 30 sierp­nia 2023 r. (środa) w go­dzi­nach 16.00 – 18.00,
5 wrze­śnia (wto­rek) i 6 wrze­śnia 2023 r.  (środa)   w go­dzi­nach 16.00 – 18.00.3
Uro­czy­ste roz­po­czę­cie roku ba­le­to­we­go: 7 wrze­śnia 2022 r. (czwar­tek), godz. 18.00 (sala wi­do­wi­sko­wa).
Do­dat­ko­we in­for­ma­cje: MGOK tel. 662 257 288, Łu­kasz Zasik tel. 501 234 150.
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *