ŚLADEM NASZYCH INTERWENCJI. Mieszkańcy protestują. Nie chcą stacji Play pod oknami. Miasto odpowiada.


Pod koniec września napisaliśmy artykuł dotyczący sprzeciwu mieszkańców ul. Słomińskiego wobec planów budowy stacji bazowej sieci Play. Odpowiedź miasta daje pewną nadzieję.

 
Pod koniec września napisaliśmy artykuł dotyczący sprzeciwu mieszkańców ul. Słomińskiego wobec planów budowy stacji bazowej sieci Play. odpowiedź miasta daje pewną nadzieję.
Urząd Miasta zapytaliśmy o kwestię budowy stacji sieci Play  oznaczonej  CZE710A w formie pylonu reklamowego na terenie nieruchomości ozn. nr. ewd. 38 obręb 78 przy ul. Słonimskiego 4 w Częstochowie. Czy Pan Prezydent wydał zgodę na budowę tej stacji?, Jak Pan Prezydent odniósł się do protestu mieszkańców bloku przy ul. Słonimskiego 3/9?, Jeśli jeszcze zgody nie ma, to czy protest zostanie uwzględniony przez Pana Prezydenta?
Poniżej odpowiedź.

Ad. 1

W dniu 20.09.2022 r. z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego – budowy stacji bazowej telefonii komórkowej  CZE7107A na części działki o nr ewid. gr 38 obręb 78 przy ul. Słomińskiego 4. Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (które zostały zmodyfikowane w ostatnich latach), miasto nie ma podstaw do wydania decyzji odmownej w przypadku spełnienia przez wnioskodawcę wszystkich warunków formalnych do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (szerzej o tym w cytowanych poniżej fragmentach uzasadnienia decyzji).
Wydana decyzja ta nie jest jeszcze decyzją ostateczną. Zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wydaniu decyzji na piśmie powiadamia się właściciela terenu, na którym lokalizowana jest inwestycja celu publicznego.
Pozostałe strony powiadamia się w drodze obwieszczenia. Obwieszczenie to zostało podpięte na stronie BIP Miasta Częstochowy oraz na tablicy ogłoszeń na okres od 20.09.2022 do 04.10.2022 (termin do ewentualnego wniesienia odwołania dla strony, która np. w ostatnim dniu  – tj. 04.10.2022 – dowiedziała się o wydaniu decyzji, upływa 18.10.2022).  
 
Ad.2
Do zastrzeżeń mieszkańców miasto odniosło się w treści uzasadnienia decyzji. Ponadto zastrzeżenia przekazano potencjalnemu inwestorowi, który odpowiedział na nie w piśmie skierowanym m.in. do Spółdzielni Mieszkaniowej “Nasza Praca” (przekonywał w nim m.in., że stacje bazowe muszą spełniać wszelkie wymagania dotyczące dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku). Kopie tej odpowiedzi inwestor przesłał również do Urzędu.
Należy podkreślić, że decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nie upoważnia jeszcze inwestora do budowy. Do UM do dnia dzisiejszego nie wpłynął jeszcze żaden wniosek o pozwolenie na budowę tej stacji Przekazuję też poniżej znaczące fragmenty uzasadnienia decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: 
Wnioskiem złożonym w dniu 22.07.2022r. P4 Sp. z o.o. z/s w Warszawie przy ulicy Wynalazek 1, działając przez ustanowionego pełnomocnika, zwróciła się o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY oznaczonej CZE7107A w formie pylonu reklamowego, na terenie nieruchomości ozn. nr ewid. 38 obręb 78 przy ulicy Słonimskiego 4 w Częstochowie. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu
29.07.2022r.
W wyniku analizy akt sprawy ustalono, że teren objęty wnioskiem nie leży w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie znajduje się w obszarze, dla którego podjęta została uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu, w związku z powyższym w celu wydania niniejszej decyzji przeprowadzono postępowanie administracyjne na zasadach i w trybie przewidzianym w art. 50 i następnych ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Cel publiczny zdefiniowano na podstawie art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz.U. z 2021r., poz. 1899/. W toku postępowania administracyjnego zakończonego niniejszą decyzją dokonano analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dotyczącej warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, jak również stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji. W wyniku powyższego ustalono, że wnioskowana inwestycja projektowana jest na terenie nieruchomości, zgodnie z danymi pochodzącymi z Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Częstochowie, stanowiącej własność osób fizycznych. Użytek przedmiotowej nieruchomości oznaczony jest symbolem „Bi” inne tereny zabudowane. Na ww. nieruchomości zlokalizowany jest budynek handlowo-usługowy o powierzchni zabudowy 344,95m². Nieruchomość ta zlokalizowana w kwartale ograniczonym ulicami: Kozielewskiego, Słonimskiego, Szajnowicza-Iwanowa i Skrzyneckiego obsługiwana jest istniejącym zjazdem publicznym z drogi publicznej –
ulicy Kozielewskiego. W sąsiedztwie wnioskowanej stacji bazowej zlokalizowane są budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem ludzi tj.: budynek biurowy na nieruchomości przy ulicy Okólnej 17/19 – róg ulicy Słonimskiego, budynki transportu i łączności przy ulicy Szajnowicza-Iwanowa 20/26 – róg ulicy Słonimskiego oraz
budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy Słonimskiego 3/9. Ustalono, że budynek mieszkalny wielorodzinny w stosunku do wskazanej lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej, położony jest w odległości: ok. 48m.
Inwestor na załączonej do wniosku mapie zasadniczej wskazał obszar objęty wnioskiem oraz teren lokalizacji projektowanej stacji bazowej. Specyfika przedsięwzięcia, jakim jest stacja bazowa telefonii komórkowej w konkretnym postępowaniu administracyjnym wymaga jednoznacznego określenia jej usytuowania. Lokalizacja stacji, obszar jej oddziaływania wynikający z pracy wnioskowanych do zainstalowania anten, determinuje wyznaczenie kręgu stron postępowania. Do wniosku załączone zostało opracowanie p.n.: „Analiza rozkładu pól elektromagnetycznych wokół stacji bazowej” sporządzone w lipcu 2022 r., zawierające określone na załączniku graficznym, przewidywane maksymalne obszary pola EM o ponadnormatywnej gęstości odpowiadającej danej wartości częstotliwości pola elektromagnetycznego – obszar oddziaływania inwestycji, oraz charakterystyczne parametry techniczne przewidzianych do zainstalowania anten sektorowych i radiolinii. Dane wynikające z ww. opracowania wykorzystano w niniejszej decyzji.
Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022r. (Dz.U. z 2022r., poz. 1071) zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r., poz. 1839), uchylono w §2 w ust. 1 pkt 7, w §3 w ust. 1 pkt 8, tym samym z katalogu przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wykreślono instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach w zakresie od 0,03MHz do 300 000MHz.
W związku z powyższym, inwestycja określona wnioskiem w obowiązującym stanie prawnym nie jest zaliczona do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r., poz. 1839 z późn. zm.). (…)
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania niniejszej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, strony postępowania zawiadomiono w trybie i na zasadach przewidzianych w art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj.:
na piśmie inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będzie lokalizowana inwestycja;
w drodze obwieszczenia zamieszczonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Częstochowy, na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy oraz w terenie w pobliżu miejsca planowanej inwestycji – pozostałe strony postępowania.
Ustalając krąg stron postępowania tut. organ wziął pod uwagę posiadane dokumenty, oraz wykorzystał aktualne i dostępne orzecznictwo sądów administracyjnych w tym zakresie /por. wyrok WSA II SAGd 536/05/. Z przytoczonego orzeczenia sądu administracyjnego wynika, że „w sprawie, której przedmiotem jest ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, przymiot strony przysługuje osobom uprawnionym w stosunku do nieruchomości, na której ma być lokalizowana inwestycja oraz na które rozciąga się wpływ planowanej inwestycji, przy czym wpływ ten należy rozumieć szeroko, jako oddziaływanie, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o p.z.p.” Powyższy pogląd podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku sygn. akt II SA/Rz 352/14 z 29.07.2014r. Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku II SA/Bd
236/18 z dnia 12 marca 2018r. „Obszar oddziaływania” należy rozumieć szeroko, zarówno jako wpływ na środowisko przyrodnicze, jak i na nieruchomości sąsiednie w znaczeniu szerokim sąsiedztwa. Granice obszaru oddziaływania wyznacza zatem oddziaływanie faktyczne w przedmiotowym przypadku przede wszystkim przewidywana emisja pola elektromagnetycznego. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę wnioskowaną lokalizację stacji bazowej, posiłkując się oznaczonymi w załączonej „Analizie rozkładu pól
elektromagnetycznych wokół stacji bazowej”, granicami obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać (zasięgi oddziaływania anten stacji) – organ ustalił krąg stron postępowania i zawiadomił je na piśmie.
W wyniku wystosowanego do stron postępowania zawiadomienia o wszczęciu postępowania, nie wpłynęły żadne zastrzeżenia ani wnioski. W związku z zamieszczonym obwieszczeniem z dnia 2.08.2022r. Prezydenta Miasta Częstochowy o wszczęciu postępowania w sprawie niniejszego wniosku, wpłynął protest mieszkańców budynku wielorodzinnego przy ulicy Słonimskiego 3/9 w Częstochowie. Protestujący w treści złożonego pisma podnoszą zbyt małą odległość inwestycji od budynku mieszkalnego wielorodzinego oraz wyrażają obawę o zły wpływ inwestycji na ich stan zdrowia. Złożony protest za pismem z dnia 25.08.2022r. przekazano ustanowionemu w sprawie pełnomocnikowi Inwestora celem ustosunkowania się i poinformowania zainteresowanych zgodnie ze wskazaniem w treści złożonego pisma. Kopię odpowiedzi udzielonej
zainteresowanym przekazano do Wydziału.
W załączonych do wniosku dokumentach Inwestor przedstawił propozycję lokalizacji wnioskowanej stacji bazowej. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jest etapem wstępnym na drodze realizacji inwestycji. Decyzja taka ma odpowiedzieć na pytanie, czy na danym terenie jest dopuszczalna (możliwa)
zabudowa określonego rodzaju (planowana zmiana zagospodarowania terenu), a więc czy zamierzenie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami szczególnymi. Przedmiotem rozpoznania w niniejszej decyzji jest ocena możliwości realizacji na wnioskowanym terenie przedmiotowej inwestycji natomiast
uszczegółowienie zastosowanych rozwiązań, nastąpi na etapie zatwierdzenia projektu budowlanego wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego.
Zgodnie z art. 54 pkt 3) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego określa linie rozgraniczające teren inwestycji, z zastrzeżeniem art. 52 ust. 2 pkt 1). Biorąc jednak pod uwagę specyfikę inwestycji, uwzględniając argumenty przywołane w uzasadnieniu decyzji, na załączniku nr 1 do niniejszej decyzji określono linie rozgraniczające teren inwestycji oraz wskazano miejsce lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej.
Wskazać należy, że decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest decyzją
uznaniową organu. Ma charakter związany, co oznacza, że w przypadku zgodności inwestycji
z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U.
z 2022r., poz. 503) oraz przepisami odrębnymi nie można odmówić ustalenia jej lokalizacji. Odmowa ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego jest możliwa wyłącznie wówczas, gdy organ wykaże niezgodność
wnioskowanej inwestycji z przepisami prawa. Przy czym w rozumieniu art. 56 ustawy przepisami odrębnymi są
przepisy umiejscowione w odrębnych aktach prawnych aniżeli tej ustawy (II SA/Łd 743/15 – wyrok WSA Łódź
z dnia 29-10-2015). Oznacza to, że organ właściwy do wydania takiej decyzji zobowiązany jest ją wydać, jeśli
wnioskowane zamierzenie inwestycyjne czyni zadość wszystkim wymogom, wynikającym z konkretnych
przepisów prawa, a ma obowiązek odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji tylko wówczas, gdy wnioskowana
inwestycja nie spełnia chociażby jednej ustawowej przesłanki wynikającej ze skonkretyzowanej normy prawnej.
Wyjaśnić w tym miejscu należy, iż do przepisów odrębnych zaliczyć można wyłącznie te regulacje ustawowe,
które odnoszą się do ustalania i określania sposobów organizacji przestrzeni ze względu na jej funkcję, sposób
i formę zagospodarowania. Nie należą do nich natomiast reguły wznoszenia i realizacji obiektów budowlanych,
w tym standardy, warunki i normy techniczne. Podkreślić należy, że szczegółowe badanie pod kątem zgodności
z przepisami odrębnymi – zwłaszcza w zakresie w zasięgu oddziaływania inwestycji, nastąpi dopiero na etapie
sporządzania i zatwierdzania projektu budowlanego. Przestrzeganie spełnienia warunków powyższych przepisów
należy do organu administracji architektoniczno-budowlanej, na etapie postępowania administracyjnego
prowadzonego przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
W aktualnym stanie prawnym sprzeciw lokalnych mieszkańców nie może decydować o wydaniu bądź
odmowie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przepisy ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2022r., poz. 503) nie przewidują takiej
podstawy odmowy ustalenia lokalizacji. Odmowa wydania decyzji lokalizacyjnej wymaga więc nie tylko
poczynienia ustaleń faktycznych i przeprowadzenia postępowania administracyjnego określonego w art. 53 ww.
ustawy, ale też wyjaśnienia powodów odmowy jej wydania w uzasadnieniu decyzji z podaniem konkretnych
przepisów prawa określających warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikające z przepisów odrębnych, które narusza. (II SA/Rz 747/14 – wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 27-01-
2015). Podstawy do odmowy ustalenia lokalizacji planowanej stacji bazowej nie mogą stanowić protesty
mieszkańców sąsiednich nieruchomości. Z uwagi na związany charakter decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego, możliwość oparcia przez organ administracji decyzji odmownej na braku aprobaty społecznej
czyniłby z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego orzeczenie o charakterze zbliżonym do
uznaniowego. (II SA/Lu 725/10 – wyrok WSA w Lublinie z dnia 30-06-2011).
Sprzeciw mieszkańców, że inwestycja godzi w interes publiczny i nie znajduje społecznej akceptacji, nie
może stanowić samoistnej podstawy do odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.(II SA/Rz
1251/20 – Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 22 marca 2021 r.
Z treści artykułu 52 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika, że ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wniosek Inwestora. W tym zakresie organ jest związany
wnioskiem i nie może tego wniosku interpretować zawężająco, czy też zmieniać np. w zakresie lokalizacji
wnioskowanej inwestycji. Nie może też narzucić Inwestorowi zmiany wniosku. Wyłączne prawo do kształtowania
treści swojego żądania ma wnioskodawca. Z dostępnego aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych,
wynika iż „Wniosek inwestora wyznacza podmiot, przedmiot i zakres rozstrzygnięcia w postępowaniu
zmierzającym do wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, co w konsekwencji oznacza, iż organ
związany jest treścią tego żądania, przez co sam nie może modyfikować wniosku w żadnym zakresie, ani też nie
jest dopuszczalne rozstrzygnięcie wykraczające poza granice wniosku.” (wyrok NSA w Warszawie z dnia
31.05.2016r. sygn. akt. II OSK 2288/14).
Podkreślić należy, iż organ jest związany wnioskiem Inwestora i po przeprowadzeniu postępowania
administracyjnego kończy sprawę wydając stosowną decyzję. Decyzja taka nie jest decyzją uznaniową,
co oznacza, że organ zobowiązany jest wydać pozytywną decyzję, jeśli wnioskowane zamierzenie czyni zadość
wszystkim wymogom, wynikającym z konkretnych przepisów prawa, a ma obowiązek odmówić ustalenia
warunków zabudowy, gdy inwestycja nie spełnia chociaż jednej ustawowej przesłanki wynikającej ze
skonkretyzowanej normy prawnej (wyrok WSA sygn. Akt II SA/Lu751/). Należy tu podkreślić, jak wspomniano
wyżej, że szczegółowe badanie pod kątem zgodności z przepisami odrębnymi – zwłaszcza w zakresie w zasięgu
oddziaływania inwestycji, nastąpi dopiero na etapie sporządzania i zatwierdzania projektu budowlanego.
Przestrzeganie spełnienia warunków powyższych przepisów należy do organu administracji architektoniczno-
budowlanej, na etapie postępowania administracyjnego prowadzonego przed wydaniem decyzji o pozwoleniu
na budowę.
Zgodnie z art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie można odmówić
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami
odrębnymi. Z treści tego przepisu wyraźnie wynika, iż wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
ustawodawca nie pozostawił uznaniu organu wykonawczego gminy. Jeżeli żaden przepis prawa nie sprzeciwia
się realizacji wnioskowanej inwestycji, to właściwy organ jest zobligowany do pozytywnego załatwienia sprawy
w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ administracji publicznej w tych
sprawach nie ma uprawnień kształtujących (takich jakie przysługiwałyby mu przy realizacji władztwa
planistycznego) i ma obowiązek załatwić wniosek pozytywnie, gdy stwierdzi brak naruszenia przepisów prawa.
(II SA/Ol 793/21, Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 10 marca 2022 r.)
Biorąc pod uwagę powyższe, z uwagi na fakt, iż nie znaleziono przepisu odrębnego, z którym
pozostawałoby w sprzeczności wnioskowane zamierzenie inwestycyjne, ustalono warunki lokalizacji inwestycji
celu publicznego jak w treści decyzji. (…)

Od: “Urszula Giżyńska” <urszula.gizynska@gazetacz.com.pl>
Do: “biuroprasowe” <biuroprasowe@czestochowa.um.gov.pl>
Wysłane: niedziela, 9 października, 2022 11:03:05
Temat: Fwd: Fwd: Gazeta Częstochowska
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *