CZĘSTOCHOWA / Ponad 250 tysięcy złotych na nagrody dla kierownictwa magistratu


W czasie pandemii w latach 2019-2020 wydano ponad 250 tysięcy złotych na nagrody dla wiceprezydentów, dyrektorów i kierowników jednostek podległych Urzędowi Miasta. Lista nagrodzonych osób obejmuje 17 nazwisk.  Najwyższe kwoty nagród, jak tłumaczy rzecznik magistratu Włodzimierz Tutaj, dotyczą sytuacji okresowego łączenia dwóch stanowisk, za co osoby te nie otrzymywały drugiej pensji, więc nagrody były formą kompensaty za zwiększony zakres obowiązków. 53 tysiące złotych nagrody otrzymał zastępca prezydenta Piotr Grzybowski, prawie 26 718 złotych – p.o. dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg Jolanta Holi-Sosnowska i ponad 61 tysięcy złotych kierownik Powiatowego Urzędu Pracy Piotr Urbaniak.

Wysokie nagrody otrzymali między innymi, zastępca prezydenta Piotr Grzybowski (27 000 zł w 2019 roku i 26 000 zł w 2020 roku), który był czasowo jednocześnie naczelnikiem Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju UM oraz pełnił obowiązki dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg czy zastępczyni naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Marika Komorowska (ponad 10 000 zł), która powierzono też czasowo zadanie kierowania tworzonym Centrum Usług Komunalnych.

Zwiększony zakres obowiązków przypadał też w 2020 r. obecnej p.o. dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg Jolancie Holi-Sosnowskiej (ponad 26 000 zł w 2019 roku i 26 718 w 2020 roku) , która od pewnego momentu musiała jednocześnie realizować zakres zadań zastępczyni dyrektora i p.o. dyrektora, odpowiadając m.in. za procedury związane z aplikowaniem i wykorzystywaniem środków unijnych na miejskie inwestycje drogowe.

Do rekordzistów należy też  Piotr Urbaniak kierownik Powiatowego Urzędu Pracy, który w 2019 roku otrzymał trzy nagrody o łącznej wartości 34 508,97 złotych i w 2020 roku – 26 976 zł. W przypadku dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, jak tłumaczy rzecznik Urzędu Miasta, nagrody otrzymane przez niego w 2020 r. pochodziły z przyznanych ministerialnych środków Funduszu Pracy, na przeciwdziałanie skutkom Covid-19, kiedy częstochowski PUP realizował dużo szerszy zakres działań związanych także z tarczą antykryzysową. Za to zresztą dyrektor PUP niedawno został wyróżniony przez Marszałka Województwa Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Nagrody w 2019 r. były związane m.in. z realizowanymi programami aktywizacji bezrobotnych i uzyskaną rekordowo niską stopą bezrobocia w mieście, w czym PUP miał swój udział.  Ponadto w wykazie nagród za 2019-2020 r. została ujęta także nagroda dla dyrektora PUP jeszcze za 2018 r.

   – Poza tym trzeba zaznaczyć, że nagrody dotyczą przede wszystkim kierowników jednostek organizacyjnych, którzy nie otrzymują standardowych premii, więc nagrody są elementem motywacyjnym przy ocenie ich pracy i w przypadku zwiększonego zakresu zadań, z którym mierzyli się z reguły w dobie pandemii. Część nagród była też związana z realizacją projektów ze środków zewnętrznych, w tym unijnych lub też jest formą docenienia za skuteczne o nie aplikowanie. Oprócz wspomnianych wyżej przypadków większość nagród dla kierowników to kwoty 2-6 tysięcy złotych brutto w skali roku lub łącznie dwóch lat – na osobę. Nie są to więc chyba kwoty porażające wysokością np. dla ludzi zarabiających na poziomie średniej krajowej, a mówimy tu o samorządowych menedżerach pracujących pod dużą społeczną presją i kierujących dużymi, nierzadko kilkusetosobowymi zespołami pracowników. Zwracam przy tym uwagę na fakt, że samorząd jest transparentny (poniżej kopia informacji publicznej przekazanej przez dyrektora generalnego UM w odp. na zapytanie), natomiast zdobycie aktualnych, wiarygodnych danych na temat uposażeń i innych składników wynagrodzenia np. w spółkach Skarbu Państwa, gdzie wykorzystywane są środki publiczne, jest obecnie praktycznie niemożliwe, bo zadbali o to obecnie rządzący.” – pisze Włodzimierz Tutaj.

Łącznie wydano 254 359 zł.

 

W odpowiedzi na  wniosek z dnia 9.10.2021 r. o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej nagród w 2019 r. i 2020 r. dla pracowników Urzędu Miasta Częstochowy oraz kierowników jednostek podległych, dla których Prezydent Miasta Częstochowy jest pracodawcą, poniżej przedstawiam informacje dotyczące przyznanych nagród w ww. okresie:

 

Imię

Nazwisko

Funkcja

Kwota

Powód przyznania nagrody

Data

Piotr

Grzybowski

Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich
 i Rozwoju – p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg
i Transportu w Częstochowie

27 000,00 zł brutto

W związku z oddelegowaniem Pana Piotra Grzybowskiego Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju do pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu i ogromnym zaangażowaniem osobistym i wkładem pracy Pana Piotra Grzybowskiego
w powierzone mu zadanie, mającym odzwierciedlenie w udanych inwestycjach drogowych Miasta Częstochowy, której to oblicze drogowe zmieniło się na plus nie do poznania, jak również w dziesiątkach innych bardzo dobrze zrealizowanych przez Pana Piotra Grzybowskiego zadań w jednostce, w tym wzorowo przeprowadzonych zadań wybranych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego.

2019-12-30

Marika

Komorowska

Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – p.o. Dyrektora Centrum Usług Komunalnych
w Częstochowie

10 357,00 zł brutto

W związku z  ogromnym zaangażowaniem osobistym i wkładem pracy w powierzone Pani Marice Komorowskiej zadanie kierowania Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie w ramach oddelegowania Pani Mariki Komorowskiej do ww. jednostki, mającym odzwierciedlenie w udanym utworzeniu i organizacji nowej jednostki.

2020-12-30

Piotr

Grzybowski

Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich
 i Rozwoju – p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg
i Transportu
w Częstochowie

26 000,00 zł brutto

W związku z ogromnym zaangażowaniem osobistym i wkładem pracy w powierzone Panu Piotrowi Grzybowskiemu zadanie kierowania Miejskim Zarządem Dróg i Transportu w Częstochowie, mającym odzwierciedlenie w kolejnych inwestycjach drogowych Miasta Częstochowy, jak również w bardzo wielu innych wzorowo zrealizowanych przez Pana Piotra Grzybowskiego zadaniach w jednostce związanych między innymi z inżynierią, organizacją ruchu, komunikacją miejską, czy też dziesiątkami przeprowadzonych zadań wybranych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego.

2020-12-30

Ewa

Wójcik

Skarbnik Miasta

5 000,00 zł brutto

W związku z osiągnięciami w pracy, dokonanymi w trudnym okresie pandemii, polegającymi na wypracowywaniu w czasie pandemii trafnych rozwiązań zarówno dla Urzędu Miasta Częstochowy jak i jednostek organizacyjnych gminy, usprawniających funkcjonowanie urzędu i jednostek podległych oraz przynoszących oszczędności dla budżetu gminy.

2020-12-30

Jarosław

Marszałek

Zastępca Prezydenta Miasta

5 000,00 zł brutto

W związku z osiągnięciami w pracy, dokonanymi w trudnym okresie pandemii, polegającymi na zastosowaniu trafnych rozwiązań organizacyjnych w nadzorowanych przez siebie wydziałach, usprawniających funkcjonowanie w czasie pandemii jednostek kultury, działań Miejskiego Rzecznika Praw Konsumenta oraz uczestniczeniem w działaniach prowadzonych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw obronnych skutkujących wdrożeniem w mieście sprawnych procedur do walki i przeciwdziałania wirusowi SARS CoV-19

2020-12-30

Ryszard

Stefaniak

Zastępca Prezydenta Miasta

6 000,00 zł brutto

W związku z osiągnięciami w pracy, dokonanymi w trudnym okresie pandemii, polegającymi na zastosowaniu trafnych rozwiązań organizacyjnych usprawniających w czasie pandemii  funkcjonowanie zarówno placówek oświatowych jak i jednostek organizacyjnych działających w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej, wzorowym nadzorem nad pracą podległych wydziałów skutkującym licznymi nagrodami dla Miasta Częstochowy oraz owocne zaangażowanie w organizowanie pomocy charytatywnej dla Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich.

2020-12-30

Lidia

Czuma-Imiołczyk

Częstochowskie Centrum Świadczeń

5 000,00 zł brutto

Za szczególny wkład w wykonywanie zadań realizowanych przez Częstochowskie Centrum Świadczeń w 2019 r.

2019-12-20

Zbigniew

Kamiński

Dom Pomocy Społecznej

1 200,00 zł brutto

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

2019-12-17

Zbigniew

Kamiński

Dom Pomocy Społecznej

5 000,00 zł brutto

Za szczególny wkład w wykonywanie zadań realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej
w 2019 r.

2019-12-20

Małgorzata

Mruszczyk

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1 200,00 zł brutto

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

2019-12-17

Małgorzata

Mruszczyk

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

5 000,00 zł brutto

Za szczególny wkład w wykonywanie zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 r.

2019-12-31

Krystyna

Prokopska

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

4 000,00 zł brutto

Za bieżące zaangażowanie w wykonywane obowiązki.

2019-12-02

Sławomir

Radosz

Centrum Integracji Społecznej

5 000,00 zł brutto

Za szczególny wkład w wykonywanie zadań realizowanych przez Centrum Integracji Społecznej w 2019 r.

2019-12-20

Piotr

Urbaniak

Powiatowy Urząd Pracy

11 449,97 zł brutto

Za szczególny wkład w realizację zadań z zakresu rynku pracy w 2018 r.

2019-09-30

Piotr

Urbaniak

Powiatowy Urząd Pracy

11 450,00 zł brutto

Za podejmowanie działań mających bezpośredni wpływ na aktywizację bezrobotnych oraz zmniejszenie poziomu oraz stopy bezrobocia
w mieście Częstochowa.

2019-11-06

Piotr

Urbaniak

Powiatowy Urząd Pracy

11 609,00 zł brutto

Za szczególny wkład w realizację zadań z zakresu rynku pracy w 2019 r.

2019-12-18

Jarosław

Wydmuch

Cmentarz Komunalny

3 000,00 zł brutto

Z tytułu wprowadzenia rozwiązań usprawniających funkcjonowanie Cmentarza Komunalnego
w Częstochowie.

2019-12-13

Marek

Zielonka

Ośrodek Pomocy Osobom
z Problemami Alkoholowymi

5 000,00 zł brutto

Za szczególny wkład w wykonywanie zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Osobom
z Problemami Alkoholowymi w 2019 r.

2019-12-20

Tomasz

Łuszcz

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

2 000,00 zł brutto

Za szczególne osiągnięcia zawodowe w 2019 r.

2020-01-24

Piotr

Urbaniak

Powiatowy Urząd Pracy

8 992,00 zł brutto

Z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie
z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374
z późn. zm.)

2020-07-29

Zbigniew

Kamiński

Dom Pomocy Społecznej

1 450,00 zł brutto brutto miesięcznie za okres od sierpnia do października 2020 roku

Z tytułu zwiększonej ilości pracy i ryzykiem wynikającym z sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, za podejmowane na bieżąco działania niezbędne w walce z epidemią wirusa SARS-CoV-2 i łagodzeniem jej skutków dla mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej.

2020-09-17

Artur

Hołubiczko

Straż Miejska

4 000,00 zł brutto

W związku z ustawowym Dniem Straży Gminnych, za ogromne  zaangażowanie w wykonywane zadania, mające odzwierciedlenie we wdrożeniu programów poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta które to programy, wykorzystywane zostały również na terenie całego kraju oraz owocną współpracę z innymi służbami, skutkującą wieloma trafnymi rozwiązaniami zastosowanymi podczas pandemii koronawirusa.

2020-09-25

Piotr

Urbaniak

Powiatowy Urząd Pracy

8 992,00 zł brutto

Z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie
z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374
z późn. zm.)

2020-10-02

Zbigniew

Kamiński

Dom Pomocy Społecznej

1 450,00 zł brutto brutto miesięcznie za listopad 2020 roku.

Z tytułu zwiększonej ilości pracy i ryzykiem wynikającym z sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, za podejmowane na bieżąco działania niezbędne w walce z epidemią wirusa SARS-CoV-2 i łagodzeniem jej skutków dla mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej.

2020-11-25

Krystyna

Prokopska

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

4 500,00 zł brutto

Za bieżące zaangażowanie w wykonywane obowiązki.

2020-11-25

Małgorzata

Mruszczyk

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1 500,00 zł brutto

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

2020-12-02

Zbigniew

Kamiński

Dom Pomocy Społecznej

1 500,00 zł brutto

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

2020-12-02

Piotr

Urbaniak

Powiatowy Urząd Pracy

8 992,00 zł brutto

Z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie
z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374
z późn. zm.)

2020-11-30

Jarosław

Wydmuch

Cmentarz Komunalny

5 000,00 zł brutto

Z tytułu wprowadzenia kolejnych rozwiązań usprawniających funkcjonowanie Cmentarza Komunalnego w Częstochowie.

2020-12-09

Katarzyna

Rembisz

Biuro Finansów Oświaty

5 000,00 zł brutto

Za duży wkład i zaangażowanie w wykonywanie zadań realizowanych  przez Biuro Finansów Oświaty w 2020 r. skutkujących między innymi ujednolicaniem  procedur  prawnych stosowanych w jednostkach oświatowych oraz pozyskaniem zwrotu do budżetu gminy znaczących środków finansowych związanych z otrzymywaniem ulg dla jednostek oświatowych w ramach tarcz antykryzysowych.

2020-12-22

Joanna

Holi-Sosnowska

Miejski Zarząd Dróg i Transportu

26 718,00 brutto

Za ogromny wkład pracy i zaangażowanie w realizację zadań Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie w 2020 r. i pozyskiwanie kolejnych środków na przyszłe inwestycje drogowe w naszym mieście.

2020-12-22

Lidia

Czuma-Imiołczyk

Częstochowskie Centrum Świadczeń

5 000,00 zł brutto

Za szczególny wkład w wykonywanie zadań realizowanych przez Częstochowskie Centrum Świadczeń w 2020 r. skutkujący między innymi wprowadzeniem zmian organizacyjnych prowadzących do sprawniejszego funkcjonowania jednostki, w tym w czasie pandemii, wprowadzeniem polityki oszczędności  w jednostce oraz polepszeniem informatycznego środowiska pracy dla pracowników jednostki.

2020-12-29

Zbigniew

Kamiński

Dom Pomocy Społecznej

5 000,00 zł brutto

Za szczególny wkład w wykonywanie zadań  realizowanych  przez Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie w 2020 r. skutkujący między innymi sprawnym zarządzaniem jednostką
w czasie pandemii oraz dobrą oceną pracy placówki przez mieszkańców, rodziny, a także instytucje kontrolujące.

2020-12-29

Marek

Zielonka

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi

5 000,00 zł brutto

Za szczególny wkład w wykonywanie zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w 2020 r. skutkujący między innymi realizacją programu
korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie, programu psychologiczno-terapeutycznego, a także dostosowaniem pracy jednostki do wymogów związanych z pandemią.

2020-12-29

Sławomir

Radosz

Centrum Integracji Społecznej

5 000,00 zł brutto

Za szczególny wkład w wykonywanie zadań realizowanych przez Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie  w 2020 r. skutkujący między innymi efektywną współpracą z wieloma organizacjami, utrzymaniem działalności warsztatów, a także szybkim dostosowaniem pracy zakładu do nowych wyzwań organizacyjno-zadaniowych związanych z pandemią.

2020-12-29

Małgorzata

Mruszczyk

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

6 000,00 zł brutto

Za szczególny wkład w wykonywanie zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie w 2020 r., skutkujący między innymi sprawnym zarządzaniem dużym zespołem osobowym, realizacją zwiększonej ilości zadań zleconych przez rząd, a także sprawnym nadzorowaniem wielu projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe.

2020-12-29

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *