Można składać wnioski o stypendia szkolne


Przypominamy, że od 1 września można ubiegać się o stypendium szkolne. Wnioski dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych będą przyjmowane w szkołach tylko do 15 września. Do 16 września z kolei, można składać wniosek, by otrzymać dofinansowanie na zakup podręczników w programie „Wyprawka Szkolna”.

Stypendium szkolne to pomoc pieniężna udzielana, by zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierać edukację uczniów zdolnych. Z tej możliwości mogą skorzystać osoby w trudnej sytuacji materialnej – obowiązuje tu próg dochodowy.

Ważne by przestrzegać terminów, bo wnioski dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które będą przyjmowane w szkołach, można składać tylko do 15 września.

Stypendium przysługuje:

uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami;
uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł.

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku. Świadczenie wychowawcze „500 +” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

– rodziców/opiekunów prawnych,

– pełnoletniego ucznia,

– dyrektora szkoły.

Stypendium nie przysługuje uczniom klas zerowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wnioski o przyznanie stypendium szkolnego, w przypadku szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, składa się od 1 do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Bardzo istotne jest dotrzymanie wspomnianych terminów, w przeciwnym razie wniosek nie będzie rozpatrywany.

Warunkiem przyznania pomocy materialnej jest zamieszkanie na terenie gminy Częstochowa.

Druki wniosków o przyznanie pomocy w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 są dostępne od 1 września w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie miasta Częstochowy. W szkołach również rodzice/opiekunowie prawni uczniów i pełnoletni uczniowie składają wypełnione druki wniosków wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami (wykaz załączników wymieniony jest w „pouczeniu”). Druki te dostępne będą również w siedzibie Sekcji Usług Środowiskowych i Instytucjonalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kwoty i okres

Corocznie są to kwoty zmienne. Wysokość udzielanej pomocy w postaci stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 będzie uzależniona od napływu środków finansowych w postaci dotacji celowej od Wojewody Śląskiego i od ilości stypendystów.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym (od września do czerwca), a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich – na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy.

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie. Zdarzeniem losowym jest np. śmierć rodzica ucznia lub członka jego rodziny, nagła choroba ucznia lub członka jego rodziny, pożar, powódź lub klęska żywiołowa. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Druki wniosków dostępne są w szkołach oraz w siedzibie Sekcji Usług Środowiskowych i Instytucjonalnych MOPS – Częstochowa, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, parter, pokój nr 4.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U z 2015r. poz.2156 z późn. zm.)
Uchwała Nr 731/XL/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 11 lipca 2013 r i Uchwała Nr 757/XLII/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 września 2013 r w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Częstochowa.

Pliki do pobrania

1. wniosek o udzielenie pomocy w postaci stypendium i zasiłku szkolnego – http://www.mops.czestochowa.pl/mops/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=12662

2. wykaz wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego w roku szkolnym 2016/2017 – http://www.mops.czestochowa.pl/mops/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=12663

r

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *