Można składać wnioski o dofinansowanie na imprezy Nocy Kulturalnej


Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” oraz Centrum Promocji Młodych – Muzeum Częstochowskie wspólnie koordynują przygotowaniami tegorocznej Nocy Kulturalnej.
A będzie to edycja jubileuszowa: 29 czerwca 2013 Noc odbędzie się po raz 10. Motywem przewodnim będzie CZAS.

OKP czeka na propozycje imprez – składać je mogą instytucje kultury, prywatni przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz animatorzy kultury i artyści.
Poniżej zasady ubiegania się o dofinansowanie. Wszystkie te informacje można też znaleźć w internecie: http://www.gaudemater.pl/gaudemater/strona,409,html

Zasady dofinansowania projektów 10. Nocy Kulturalnej (29 czerwca 2013)

I. DOFINANSOWANIE

1. Podstawowe środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie imprez 10. Nocy Kulturalnej to wpływy ze sprzedaży karnetów podczas poprzedniej edycji. Część propozycji będzie miało szansę na osobne dofinansowanie z Urzędu Miasta Częstochowy – decyzje w tej kwestii podejmie Wydział Kultury, Promocji i Sportu.
2. Wnioski o dofinansowanie z propozycjami imprez będziemy przyjmować do piątku, 1.03.2013.
3. Wnioskodawcami mogą być kluby, puby, instytucje, organizacje pozarządowe i artyści niezależni.
4. Ilość propozycji od każdego wnioskodawcy jest nieograniczona.
5. Każdą propozycję należy wpisywać na oddzielnym formularzu wniosku.
6. Propozycje niewymagające dofinansowania należy również składać na formularzu do dnia 5.04.2013.
7. Prosimy o dokładne i konkretne opisywanie wnioskowanych projektów, tak aby były jasne i czytelne dla oceniającej komisji, oraz podanie dwóch alternatywnych godzin rozpoczęcia wydarzenia.
8. O przyznaniu dofinansowania zdecyduje komisja złożona z dziennikarzy i niezależnych animatorów kultury.
9. Posiedzenie komisji decydującej o przyznaniu dofinansowania odbędzie się do 15.03.2013.
10. Decyzje o przyznanym dofinansowaniu zostaną ogłoszone na stronach www.gaudemater.pl i www.noc.czestochowa.pl oraz rozesłane do zainteresowanych.
11. Ocenie podlegać będzie przede wszystkim nowatorstwo pomysłu, nawiązanie do motywu przewodniego – CZASU, oraz interakcja z publicznością.
Maksymalna wnioskowana kwota pojedynczego projektu dofinansowanego ze środków Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater” to 3.000,- zł brutto. Najlepsze propozycje otrzymają do 100% dofinansowania.
Najsłabsze propozycje zostaną odrzucone i niezakwalifikowane do programu Nocy.
12. Po zakończeniu Nocy Kulturalnej wnioskodawca wystawia Ośrodkowi Promocji Kultury „Gaude Mater” rachunek na przyznaną kwotę oraz dołącza kopie rachunków i umów z wykonawcami, potwierdzających wykonanie zadania.

II. ORGANIZACJA

1. 10. Noc Kulturalna rozpocznie się o godz. 18:00. Zakończenia imprez o dowolnej godzinie porannej.
2. Elementem rozpoznawczym uczestników Nocy będą karnety.
3. Karnety otrzymają do sprzedaży wszystkie zainteresowane miejsca, którym zostanie przyznane dofinansowanie do projektów. Otrzymanie dofinansowania będzie możliwe wyłącznie po rozliczeniu przekazanych karnetów (zapis ten zostanie zamieszczony w umowie). Warunkiem koniecznym do prowadzenia sprzedaży karnetów jest posiadanie kasy fiskalnej.
4. Obligujemy wszystkich organizatorów do wyznaczenia osoby/osób, która/e przez cały czas trwania imprezy będzie/będą wpuszczać jej uczestników na podstawie ważnego karnetu (wyłączając projekty plenerowe). Ewentualny koszt zatrudnienia takiej osoby można wpisać we wniosek o dofinansowanie.
5. Współorganizator zapewni odpowiednią ochronę w miejscu imprezy.
6. Darmowe wejściówki otrzymają tylko i wyłącznie sponsorzy oraz patroni medialni.

III. UWAGI DODATKOWE

1. Do programu 10. Nocy Kulturalnej zakwalifikują się tylko naprawdę ciekawe i oryginalne pomysły, również te nieubiegające się o dofinansowanie, a wyjątkowe atrakcyjne.
2. Pamiętajmy o wszystkich dziedzinach sztuki (muzyka na równi z literaturą, teatrem, sztukami plastycznymi, fotografią, kinematografią, sztuką kulinarną, tańcem…) i o różnych odbiorcach – młodzież i studenci, ale też rodziny z dziećmi.
3. Pamiętajmy, że Noc zaczyna się o godz. 18.00 i ma trwać do rana. Rozłóżmy imprezy równomiernie. Nie bójmy się braku odbiorców o 2:00 czy 3:00 w nocy.
4. Pomyślmy również o atrakcyjnych projektach, których realizacja nie wymaga wysokich nakładów finansowych.

R

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *