Sejmik wojewódzki podzielił pieniądze


Sejmik Województwa Śląskiego przyjął budżet województwa na 2020 rok. Planowane wydatki mają wynieść ok. 2 mld zł

Sejmik Województwa Śląskiego przyjął budżet województwa na 2020 rok. Planowane wydatki mają wynieść ok. 2 mld zł

Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowała zdecydowała większość 27 radnych, 12 było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu.

„Prawie 2 mld zł w przyszłorocznym budżecie województwa śląskiego to rekordowa kwota. Jest to efekt m.in. dobrej sytuacji gospodarczej w kraju, którą odczuwamy także na poziomie regionu. Jako jedno z dwóch województw, obok małopolskiego, notujemy 20 procentowy wzrost w wydatkach. Największą część budżetu stanowią środki na transport i komunikację – to kręgosłup rozwoju regionu. Tak jak obiecywałem, zwiększamy środki na kulturę, ponieważ ta dziedzina wymaga nakładów, a także na ochronę zdrowia, gdzie spora część to środki na inwestycje w nasze szpitale. Istotny wpływ na kształt budżetu, podobnie jak w latach ubiegłych, stanowią środki europejskie. Budżet daje gwarancję, że w najbliższych latach będziemy dalej dynamicznie rozwijać województwo z korzyścią dla mieszkańców” – powiedział marszałek Jakub Chełstowski.

Wydatki w przyszłorocznym budżecie mają wynieść 1,954 mld zł, dochody natomiast 1,823 mld zł. Budżet mają zrównoważyć przychody w kwocie 243,2 mln zł. Mają być one pokryte głównie kredytem bankowym w wysokości ok. 196,7 mln zł.

W 2020 roku największe środki finansowe zostaną przeznaczone na transport i łączność (ok. 834 mln zł), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (199,5 mln zł), oświatę i wychowanie (115,5 mln zł), edukacyjną opiekę wychowawczą (175,4 mln zł), kulturę fizyczną (37,3 mln zł) oraz ochronę zdrowia (ok. 88,2 mln zł).

Na organizację pasażerskich przewozów kolejowych przez Koleje Śląskie i Przewozy Regionalne w 2020 roku Województwo Śląskie planuje przeznaczyć ok. 194,9 mln zł. W kwocie tej 1,2 mln zł pochodzi z miast Rybnika i Wodzisławia Śląskiego, 6 mln zł z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii oraz 5,7 mln zł z Funduszu Kolejowego na remont taboru.

Na inwestycje na drogach wojewódzkich realizowanych przez ZDW zarezerwowano w budżecie ok. 446,8 mln zł. Ponad 322,9 mln zł (w tym 212,8 mln zł środków unijnych) przeznaczono na realizację działania 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. W ramach programu planuje się wykonanie 4 projektów własnych mających na celu zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugo- i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T:

 • „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik – etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza” – 86 mln zł
 • „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933” – 94,3 mln zł,
 • „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK1 do DK 78, etap II” – 90,2 mln zł,
 • „Przebudowa Drogi Wojewódzkiej 913 etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86” – 52,5 mln zł.

Środki na bieżące remonty i utrzymanie dróg wojewódzkich ujęte w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach wynoszą 57,1 mln zł. Utrzymanie dróg wojewódzkich w systemie powierzania zadań powiatom wyniesie łącznie 27,5 mln zł.

W ochronie zdrowia budżet na inwestycje wynosi łącznie 38,5 mln zł. Największe kwoty przeznaczono m.in. dla jednostek (w tym dla podmiotów leczniczych Województwa Śląskiego 32,6 mln zł, w ramach konkursu dla podmiotów leczniczych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii 2,9 mln zł oraz na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego 3 mln zł):Podmioty lecznicze, dla których zabezpieczono środki na pilne potrzeby inwestycyjne to:

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie na zakup angiografu dla Pracowni Hemodynamiki (1,3 mln zł);
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu na modernizację dachu budynku A2 i A3 (2,1 mln zł), oraz na modernizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w celu dostosowania do obowiązujących przepisów i programu inwestora (1,2 mln zł), modernizację i wyposażenie Apteki Szpitalnej w budynku C2 (880,5 tys. zł) modernizację i przebudowę istniejącego Oddziału Kardiologii (1,5 mln zł) jako wkład własny do projektów które ubiegają się o środki z budżetu państwa;
 • „Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach na przebudowę hydroforni i stacji uzdatniania wody oraz częściową rozbiórkę i budowę sieci wodociągowej – etap I – wykonanie przyłącza rezerwowego (1,7 mln zł);
 • SP ZOZ Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku na modernizację wentylacji i klimatyzacji Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego (1 mln zł);
 • Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu na doposażenie w sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego Neurochirurgii (4,9 mln zł);
 • Szpital Wojewódzki w Bielsku Białej na przebudowę i dostosowanie oddziałów poprzez zmianę ich lokalizacji (2,3 mln zł), zakup aparatury i sprzętu medycznego (2 mln zł);
 • SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach – Bystrej (4,076 mln zł) w tym między innymi na dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych (1,258 mln zł), modernizację i dostosowanie drogi dojazdowej do wymogów przeciwpożarowych dla potrzeb bezpieczeństwa transportu chorych do Izby Przyjęć przez zespoły ratownictwa medycznego oraz do budynku głównego szpitala wraz ze stanowiskami parkingowymi (2,5 mln zł).

W planie zdrowia w latach 2020-2022 zarezerwowano także ponad 9 mln zł jako wkład własny do RPO na realizację unijnych projektów. Wśród nich jest 10 projektów w ramach Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowego usług publicznych – projekty „eCareMed” (w 2020 roku to kwota ok 3,9 mln zł).

W przyszłorocznym budżecie województwa zauważalny jest wzrost środków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. W roku bieżącym plan na koniec września wyniósł 189 mln zł, przyszłoroczny budżet zakłada 199,5 mln złotych. W tej kwocie 1,4 mln zł to środki na wsparcie zadań bieżących realizowanych przez jednostki inne niż wojewódzkie, m.in. otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego (500 tys. zł), otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego (400 tys. zł). Na organizacje obchodów 100 Rocznicy Powstań Śląskich przewidziano 2 mln zł, na organizację i funkcjonowanie Panteonu Górnośląskiego zaplanowano 1 mln zł.

Jedną z największych inwestycji, na którą zapisano środki w budżecie województwa śląskiego jest projekt przebudowy Planetarium Śląskiego w Chorzowie. Na modernizację i rozbudowę tego obiektu przeznaczono 131 mln zł.

W przyszłorocznym budżecie przewidziano 1 mln zł dotacji celowych na zapewnienie bezpieczeństwa w górach i na wodzie przez jednostki ratownictwa, a także 3 mln zł na wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych. W rezerwie celowej budżetu województwa śląskiego zaplanowano też środki w wysokości 10 mln zł, na sfinansowanie zadań wybranych w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego oraz zarezerwowano 3 mln zł na Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka”.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *