Rozbudowa SP 47 przy ul. Przestrzennej w Częstochowie


Zbliża się zakończenie inwestycji związanej z rozbudową i modernizacją Szkoły Podstawowej nr 47 w Częstochowie. Praktycznie sfinalizowana jest już natomiast jedna z trzech realizowanych w ostatnim czasie termomodernizacji obiektów szkolnych – w Szkole Podstawowej nr 32 przy ul. Przerwy-Tetmajera.

 

Rozbudowa SP 47 przy ul. Przestrzennej to ważna inwestycja dla mieszkańców Stradomia, ale także Gnaszyna-Kawodrzy i Dźbowa. Jej celem jest nie tylko poprawa komfortu nauki i pracy w SP 47, ale także przeniesienie tu przedszkola z ul. Konwaliowej. Oprócz modernizacji istniejącego budynku szkoły, inwestycja objęła budowę nowego obiektu wielofunkcyjnego o powierzchni prawie 1000 m kw. z salą gimnastyczną (wraz z zapleczem) oraz salami szkolnymi i przedszkolnymi. Z obecnego budynku szkoły do sali gimnastycznej prowadzi obecnie łącznik. Dotychczasowy budynek szkoły przeszedł m.in. kompleksową termomodernizację, wymianę instalacji, a także przebudowę pomieszczeń dydaktycznych i administracyjnych. Prace dopełni zagospodarowanie terenu – w tym przebudowa i rozbudowa dojazdów, parkingów i chodników – wraz z zielenią.

Odbiór wszystkich prac, rozpoczętych w końcu 2018 r. planowany jest obecnie na połowę sierpnia 2020 roku, więc szkoła i przedszkole powinny być gotowe na przyjęcie uczniów w nowym roku szkolnym 2020/2021. Koszt inwestycji to blisko 10,3 mln zł.

Ze stanem zaawansowania prac w SP 47 (ocenianym obecnie na ponad 75%) zapoznawał się prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, który na miejscu rozmawiał z dyrekcją szkoły, przedstawicielami firm wykonawczych i nadzorem inwestorskim.

Zaawansowane są już również prace związane z termomodernizacją SP 1 przy ul. Księżycowej oraz SP 41 przy ul. Okólnej, których wykonawcą jest Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „KROMAR” ze Starokrzepic. Tu termin realizacji umów jest ustalony na czerwiec 2021 r., choć biorąc pod uwagę np. zaawansowanie prac przy ul. Księżycowej (obliczane na 75%), jest szansa, że roboty zostaną zakończone przed tym terminem.

Wspomniane trzy inwestycje realizowane są łącznym kosztem 6,3 mln zł, z czego ponad 3,4 mln zł stanowi dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje o zakresie inwestycji – rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 47 im. Konopnickiej – ul. Przestrzenna 68/70

Zakres robót obejmował:
– przebudowę istniejącego budynku szkoły;
– budowę budynku wielofunkcyjnego wraz z łącznikiem w których znajdują się: sala sportowa, pomieszczenia i sale na potrzeby szkolne oraz pomieszczenia i sale na potrzeby przenoszonego przedszkola;
– przeniesienie oddziałów przedszkolnych z ulicy Konwaliowej;
– rozbiórkę istniejącego budynku gospodarczego;
– przebudowę oraz wykonanie nowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych;
– przebudowę oraz wykonanie nowych instalacji sanitarnych: wod-kan., c.o., deszczowej, wentylacji mechanicznej i gazu;
– wykonanie zagospodarowania terenu wraz z zielenią, parkingami i zjazdami.

Charakterystyka obiektu:
– powierzchnia zabudowy istniejącego budynku szkoły – 614,00 m2
– kubatura istniejącego budynku szkoły –   4 581,60 m3
– powierzchnia zabudowy nowego budynku wielofunkcyjnego – 990,38 m2
– kubatura nowego budynku wielofunkcyjnego – 9 995,23 m3
– powierzchnia zabudowy nowego łącznika – 309,06 m2
– kubatura nowego łącznika – 1 431,00 m3
– powierzchnia utwardzona – 2 825,75 m2

Termin realizacji zadania: do dnia 14.08.2020 r.
Zaawansowanie finansowe robót na 07.07.2020 r: 75%.
Koszt wykonania robót budowlanych: 10 276 048 zł.
Wykonawca robót: KROMAR IMPORT EXPORT Sp. z o. o. – Starokrzepice.
Nadzór inwestorski: Firma Usługowa „GAWŁOWSKI” – Częstochowa.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – etap II – SP 1,32,41

     Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania : 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Północnego .Projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap II” obejmuje termomodernizację trzech placówek oświatowych.

Szkoła Podstawowa 32 ul. Przerwy-Tetmajera 40 w Częstochowie – koszt ok. 1,8 mln zł

Zakresem robót budowlanych w tej szkole były objęte:
– prace rozbiórkowe i demontażowe w tym między innym: demontaż lamp, uchwytów flag, rozbiórka rur spustowych z blachy, rozbiórka parapetów zewnętrznych, zerwanie posadzki cementowej, wykucie z muru krat okiennych;
– docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem tynku;

– docieplenie dachu budynku głównego;

– docieplenie dachu części sportowej;

– remont daszków nad wejściami;

– docieplenie ścian fundamentowych;

– docieplenie ścian piwnic;

– opaska z kostki brukowej;

– uzupełniająca wymiana stolarki okiennej;

– nadmurowanie kominów o warstwę docieplenia oraz remont kominów;

– remont schodów zewnętrznych,

– remont instalacji sanitarnej w zakresie centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników;

– remont instalacji elektrycznej w tym: instalacji gniazd wtykowych, oświetlenia, instalacji odgromowej.

Szkoła Podstawowej nr 1 przy ulicy Księżycowej 6 w Częstochowie – koszt ok. 2,4 mln zł

Zakresem robót budowlanych w tej szkole są objęte:
– prace rozbiórkowe i demontażowe między innymi: demontaż lamp, tablic, uchwytów flag, demontaż rynien, parapetów zewnętrznych, demontaż lekkiej obudowy ścian pod parapetami, zerwanie posadzki
– docieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem tynku;
– docieplenie dachów;
– remont daszków nad wejściami;
– docieplenie ścian piwnic,
– docieplenie ścian fundamentowych;
– opaska z kostki brukowej;
– uzupełniająca wymiana stolarki zewnętrznej;
– nadmurowanie kominów o warstwę docieplenia oraz remont kominów;
– wykonanie schodów zewnętrznych i podjazdu dla niepełnosprawnych;
– remont tarasu,
– remont instalacji sanitarnej w zakresie centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników,
– remont instalacji elektrycznej w zakresie w tym: instalacji gniazd wtykowych, oświetlenia, instalacji odgromowej.

Dotychczasowe zaawansowanie prac to ok. 75%. W zakresie prac budowlanych wykonano częściowo prace demontażowe, docieplenie dachów, docieplenie ścian piwnic i ścian fundamentowych, stolarkę zewnętrzną, remont kominów. Pozostały do wykonania: opaska z kostki wokół budynku, roboty malarskie wewnątrz budynku, remont daszków nad wejściami.

W zakresie robót elektrycznych wykonano remont instalacji elektrycznych w obiekcie, poza instalacjami w sali gimnastycznej oraz instalacją odgromową, która jest przewidziana do wykonania w przyszłym roku. W zakresie robót sanitarnych – trwają prace związane z remontem instalacji centralnego ogrzewania. Wykonawca deklaruje zakończenie robót w tym zakresie – w okresie wakacji.

 

Szkoła Podstawowa nr 41 (dawniej G12) przy ulicy Okólnej 31/39 – koszt ok. 2,1 mln zł
Zakresem robót budowlanych w tej szkole są objęte:

– prace demontażowe i rozbiórkowe lamp, tablic, uchwytów flag, rynien, parapetów zewnętrznych, wykucia  z muru krat okiennych;

– docieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem tynku;

– docieplenie dachów;

– remont daszków nad wejściami;

– docieplenie ścian piwnic;

– docieplenie ścian fundamentowych;

– wykonanie opaski z kostki brukowej;

– uzupełniająca wymiana stolarki zewnętrznej;

– nadmurowanie kominów o warstwę docieplenia oraz remont kominów;

– wykonanie schodów zewnętrznych;

– remont instalacji sanitarnej w zakresie centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników;

– remont instalacji elektrycznej w tym: instalacji gniazd wtykowych, oświetlenia, instalacji odgromowej.

W obiekcie została już wymieniona stolarka okienna, prowadzone są roboty dociepleniowe w tym docieplenie elewacji i dachów, trwają roboty związane z remontem instalacji elektrycznych oraz sanitarnych. Pozostały do wykonania roboty związane ze schodami zewnętrznymi, osuszanie i odgrzybianie ścian piwnic, a także roboty malarskie – w ramach umowy.

Na podstawie informacji z Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych UM 

Zdjęcia z inwestycji: SP 47 i SP 32.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.