XXII Konferencja Naukowo-Techniczna


,,Bezpieczeństwo zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenach objętych antropopresją.” 10-11 maja 2018

10 maja 2018 r.

9:00 – 9:30
UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI
9:30
SESJA I – Prowadzący: Grzegorz Malina, Jan Przybyłek
9:30 – 9:50
ELEMENTY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PLANACH BEZPIECZEŃSTWA WODNEGO NA PODSTAWIE WYBRANYCH DOKUMENTÓW I AKTÓW PRAWNYCH Krzysztof Filipek
9:50 – 10:10
NOWE PODEJŚCIE DOTYCZĄCE USTANAWIANIA STREF OCHRONNYCH UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH JAKO ELEMENTU PLANÓW BEZPIECZEŃSTWA WODY Stanisław Witczak, Jarosław Kania, Ewa Kmiecik
10:10 – 10:30
ZAŁOŻENIA PROGRAMU HOLISTYCZNEGO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI WÓD PODZIEMNYCH CELEM ZAPEWNIENIA ZAOPATRZENIA W WODĘ REGIONU CZĘSTOCHOWSKIEGO Grzegorz Malina, Marcin Folwaczny

11:15 – 11:30
WYSTĄPIENIE SPONSORA GŁÓWNEGO: SAINT – GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA SP Z O.O.

SESJA II – Prowadzący: Elżbieta Kowalczyk, Andrzej Szczepański
11:30 – 11:50
FORMALNO-PRAWNE I MERYTORYCZNE ASPEKTY BILANSOWANIA POBORU WÓD PRZEZ UJĘCIA STUDZIENNE Z DYSPOZYCYJNYMI I DOSTĘPNYMI DO ZAGOSPODAROWANIA ZASOBAMI WÓD PODZIEMNYCH Piotr Herbich, Elżbieta Przytuła, Małgorzata Woźnicka
11:50 – 12:10
ZAGROŻENIA I OCHRONA UJĘĆ INFILTRACYJNYCH ORAZ ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH W POZNAŃSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM W ASPEKCIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Jan Przybyłek, Ireneusz Chomicki, Grażyna Łyczkowska
12:10 – 12:30
BEZPIECZEŃSTWO DZIAŁANIA SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W WODĘ W WARUNKACH ZMIAN JAKOŚCI WODY NA TERENACH WIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE UJĘCIA W NIEWIESZU Jacek Różkowski, Sylwester Sadowski, Sylwester Surdel, Krzysztof Szolich
12:30 – 12:50
DIAGNOSTYKA NIEEKSPLOATOWANYCH STUDNI W ASPEKCIE WŁĄCZENIA ICH DO EKSPLOATACJI Tomasz Górka, Ewa Styrkowiec, Jan Macuda

11 maja 2018 piątek

SESJA III – Prowadzący: Elżbieta Kowalczyk, Bohdan Kozerski
9:00 – 9:20
WPŁYW ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH STOSOWANYCH DO RENOWACJI CHEMICZNYCH STUDNI NA WŁASNOŚCI STUDNIARSKIEJ SIATKI FILTRACYJNEJ WYKONANEJ Z POLIAMIDU (PA) Marzena Boroń, Tomasz Górka
9:20 – 9:40
ANALIZA ZMIAN W WYZNACZANIU I USTANAWIANIU STREF OCHRONNYCH UJĘĆ WÓD WPROWADZONYCH NOWĄ USTAWĄ PRAWO WODNE Andrzej Rodzoch
9:40 – 10:00
WARUNKI ZASILANIA STUDNI BARIERY INFILTRACYJNEJ NA UJĘCIU MOSINA-KRAJKOWO W ŚWIETLE DANYCH HYDROCHEMICZNYCH Roksana Kruć, Józef Górski, Jan Przybyłek
10:00 – 10:20
KOMPLEKSOWA OCENA UDZIAŁU GŁÓWNYCH OGNISK W ZANIECZYSZCZENIU AZOTANAMI WÓD PODZIEMNYCH W OBSZARZE ZLEWNI KOCINKI JAKO POTENCJALNA WYTYCZNA DLA EFEKTYWNEJ GOSPODARKI ZASOBAMI WODNYMI Anna J. Żurek, Przemysław Wachniew, Dominika Bar-Michalczyk, Tomasz Michalczyk, Damian Zięba, Joanna Najman, Jarosław Kania, Kazimierz Różański, Stanisław Witczak

SESJA IV – Prowadzący: Grzegorz Malina, Stanisław Witczak
11:20 – 11:40
SKŁAD CHEMICZNY WÓD UJĘCIA ŻELATOWA PO LIKWIDACJI GÓRNICTWA RUD CYNKU I OŁOWIU NA OBSZARZE SYNKLINY CHRZANOWSKIEJ Agata Kasprzak, Jacek Motyka, Marek Szuwarzyński
11:40 – 12:00
ROZSZERZENIE PRZEDZIAŁU CZASOWEGO ANALIZY – INTEGRACJA INFORMACJI Z PUNKTÓW MONITORINGOWYCH W CELU UZYSKANIA CIĄGŁYCH DANYCH O STANIE ZWIERCIADŁA WÓD PODZIEMNYCH W DŁUŻSZYCH ODCINKACH CZASOWYCH NIŻ OKRESY OBSERWACJI W POJEDYNCZYCH OTWORACH BADAWCZYCH Agnieszka Kowalczyk, Magdalena Szydło, Paweł Januszewski
12:00 – 12:20
MOŻLIWOŚĆ MODELOWEGO ODTWORZENIA HISTORII ZANIECZYSZCZEŃ WÓD PODZIEMNYCH AZOTANAMI W WYBRANEJ ZLEWNI W OBRĘBIE PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI GZWP 326 – CZĘSTOCHOWA E Tomasz Michalczyk, Dominika Bar-Michalczyk, Jarosław Kania, Anna J. Żurek

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.