Hutki świętują. WSA unieważnił pozwolenie na budowę


KONOPISKA / HUTKI
30 września 2020 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odrzucił skargę inwestora w sprawie oczyszczalni w Hutkach. – Tym samym przyznał ze decyzja wydana w 2014 roku przez ówczesnego wójta Gminy Konopiska Jerzego Sochę została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Byliśmy w Gliwicach cała grupą. Były łzy wzruszenia i radość. Zwyciężyliśmy. Prawo zadziałało – komentuje wyrok Sądu sołtys Sołectwa Hutki Anna Suchecka.
O problemie z oczyszczalnią pisaliśmy kilkakrotnie.

Walka o unieważnienie decyzji wójta trwała blisko dwa lata, gdyż o  inwestycji mieszkańcy dowiedzieli się  dopiero pod koniec 2018 r., w momencie rozpoczęcia prac budowlanych. Wcześniej nic nie wiedzieli o decyzjach urzędników – a  trzeba pokreślić – że ostateczną zgodę na budowę oczyszczalni wydał starosta częstochowski, po akceptacji byłego wójta gminy Konopiska Jerzy Sochy. Potem dokument ugrzązł w archiwach Urzędu Gminy. Natomiast wójt Jerzy Żurek – jak podkreśla – nie miał wiedzy o podpisanej zgodzie. 

Mieszkańcy Hutek, na czele z sołtys Sołectwa Hutki Anną Suchecką, rozpoczęli walkę o unieważnienie dokumentu. Byli zdeterminowani i mieli konkretne argumenty na obronę swojego zdania. – Teren inwestycji nie był objęty planem zagospodarowania przestrzennego, chroniło go studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska, według którego obszar ten nie był przeznaczony do infrastruktury technicznej. Podlegała ochronie przed ekspansją gospodarczą i urbanistyczną, w tym m.in. poprzez występowanie na tym terenie fragmentów Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych (ESOCH) – tłumaczyli.

Ponadto planowana lokalizacja oczyszczalni była w linii zabudowy mieszkaniowej, a najbliższe domy w odległości ok. 80 m od inwestycji. Dodatkowo oczyszczalnia miała parametry wielkiego przedsiębiorstwa i docelowo miała dziennie przerabiać aż 600 m 3 ścieków. – Jak to się ma do niewielkiego zakładu przetwórstwa rybnego w Hutkach, który obecnie wytwarza ok. 40 m3 ścieków dziennie? – pytali mieszkańcy. Dlatego uznali, że w przypadku inwestycji zachodziło uzasadnione podejrzenie, że Hutki staną się zlewnią okolicznych, trudnych do utylizacji, a zarazem niebezpiecznych ścieków. – I na to zgodę wydały różne instytucje, jak Urząd Gminy w Konopiskach, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Sanepid i w końcu Starostwo Powiatowe w Częstochowie. Pozwolenia udzielono pomimo ewidentnego przekroczenia norm prawnych w zakresie zanieczyszczenia wód powierzchniowych chlorkami oraz powietrzna w zakresie średniorocznej zawartości siarkowodoru. Nie uwzględniono między innymi zagrożeń wynikających z przekroczenia norm hałasu, długotrwałego oddziaływania na organizmy ludzkie różnorodnych związków chemicznych, możliwości zaistnienia sytuacji kryzysowych z powodu transportowania ścieków niebezpiecznych wozami asenizacyjnymi oraz zagrożeń dla unikatowych form flory i fauny, występujących w pobliży cieku wodnego, do którego wlewane będą tzw. ścieki oczyszczone, ścieki, zawierające m.in. ponad 7 ton chlorków dziennie oraz metale ciężkie, charakterystyczne dla ścieków rybnych. Zagrożenia te wynikają wprost z raportu o oddziaływaniu na środowisko, przygotowanego na rzecz inwestora, a stanowiącego podstawę wydania decyzji administracyjnych – wyjaśniali. Mimo sprzeciwu mieszkańców budowa trwała, a Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Częstochowie 3 stycznia 2020 r. udzielił P.P.H.U. HUR-POL Huras Sebastian pozwolenia na użytkowanie mechaniczno-chemiczno-biologicznej oczyszczalni ścieków.

Droga do wyroku była długa i w proces unieważnienia decyzji zaangażowany był Urząd Wojewódzki. 23 marca 2020 r.  do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach wpłynął wniosek Krzysztofa Jagody, reprezentowanego przez radcę prawnego Patryka Chodkowskiego, o stwierdzenie z urzędu nieważności decyzji nr 3/2020 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Częstochowie z dnia 3 stycznia 2020 r., znak: PINB/II/7353/1/WM/OS/1/Kn/20, udzielającej P.P.H.U. HUR-POL Huras Sebastian pozwolenia na użytkowanie mechaniczno – chemiczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Hutki, działka nr 385 i 386, gmina Konopiska, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa.Po uzupełnieniu dokumentów 12 maja 2020 r.  wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie  stwierdzenia nieważności decyzji nr 3/2020 PINB w Częstochowie z dnia 3 stycznia 2020 r.,w czerwcu zapadła decyzja stwierdzająca nieważność decyzji.

Inwestor zaskarżył decyzję  Urzędu Wojewódzkiego, po kilkumiesięcznym procesie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odrzucił skargę inwestora w sprawie oczyszczalni w Hutkach.

 

Zdjęcie archiwalne, z protestu w styczniu 2019 roku.

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *