SKO STWIERDZIŁO NIEWAŻNOŚĆ POZWOLENIA NA BUDOWĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W HUTKACH


  Mieszkańcy od początku nie godzili się  na tę inwestycję. Trzeba przypomnieć, że pozwolenie na budowę wydał starosta częstochowski po akceptacji byłego wójta gminy Konopiska Jerzy Socha. Mieszkańcy, na czele z sołtys Hutek rozpoczęli merytoryczną batalię o czystość ekologiczną swojej miejscowości. W tej chwili mają już czarno na białym, że decyzja starosty była  obarczona błędem. 

 

 

O problemie mieszkańców Hutek w gminie Konopiska z budową prywatnej oczyszczalni ścieków pisaliśmy już dwukrotnie.  

https://gazetacz.com.pl/mieszkancy-hutek-protestuja-23611/

https://gazetacz.com.pl/walcza-o-czyste-i-zdrowe-hutki23647/

    Mieszkańcy od początku nie godzili się  na tę inwestycję. Trzeba przypomnieć, że pozwolenie na budowę wydał starosta częstochowski po akceptacji byłego wójta gminy Konopiska Jerzy Socha. Mieszkańcy, na czele z Anną Suchecką – sołtys Sołectwa Hutki rozpoczęli merytoryczną batalię o czystość ekologiczną swojej miejscowości. W tej chwili mają już czarno na białym, że decyzja starosty była  obarczona błędem.                               

 

Informacja w sprawie budowy mechaniczno-chemiczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Hutki z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

 

  • Decyzją nr 947/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. znak: AB.6740.885.2014 Starosta Częstochowski udzielił pozwolenia na budowę mechaniczno-chemiczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Hutki.

 

  • Po rozpatrzeniu wniosku mieszkańców o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy Konopiska nr 3/14 znak GR.6730.3.2014 z dnia 10 marca 2014 r. o warunkach zabudowy (dalej zwanej WZ) – wydanej dla przedmiotowej inwestycji -Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie decyzją z dnia 2 września 2019 r. stwierdziło nieważność ww. decyzji WZ

 

  • Zawiadomieniem z dnia 14 października 2019 r. Wojewoda Śląski wszczął z urzędu postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności wymienionej na wstępie decyzji Starosty Częstochowskiego z dnia 14 sierpnia 2014 r. o pozwoleniu na budowę przedmiotowej inwestycji.

Do dnia dzisiejszego nie wpłynęło zwrotne potwierdzenie odbioru tego zawiadomienia przez inwestora, w związku z czym nie może się rozpocząć 14-dniowy termin (określony w zawiadomieniu) na możliwość zapoznania się stron z aktami sprawy. Dopiero po upływie tego 14-dniowego terminu będzie można wydać decyzję stwierdzającą nieważność decyzji Starosty Częstochowskiego z dnia 14 sierpnia 2014 r.

  • Dnia 21 października 2019 r. Pani Anna Suchecka zwróciła się do tutejszego organu z wnioskiem o „wstrzymanie budowy”. Właściwy do orzekania o wstrzymaniu prac budowlanych jest właściwy miejscowo organ nadzoru budowlanego, w tym przypadku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu Częstochowskiego.

Ponadto można to pismo potraktować również jako wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji w toku postępowania nieważnościowego i na podstawie art. 159 § 1 K.p.a. postanowieniem wstrzymać wykonanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Projekt takiego postanowienia został sporządzony.

 

  • Podsumowując, zgodnie z linią orzeczniczą, tutejszy organ (Wojewoda Śląski) jest zobowiązany do stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, bowiem – jak stwierdza uchwała 7 sędziów NSA z dnia 13 listopada 2012 r. sygn. akt I OPS 2/12 NSA – jeżeli decyzja zależna była oparta na wcześniejszej decyzji (w tym przypadku decyzji WZ), której skutki prawne w wyniku stwierdzenia nieważności zostały zniesione od dnia jej wydania, to uznać należy, że także decyzja zależna została wydana z rażącym naruszeniem prawa.

 

 

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *