Obowiązkowy spis rolny


Od 1 września do 30 listopada potrwa tegoroczny Powszechny Spis Rolny. Udział w ogólnopolskim spisie jest obowiązkowy.

 

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:

– zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;

– dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;

– analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;

– wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;

– aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

Kto podlega spisowi rolnemu?

Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych:

– osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);

– osób prawnych;

– jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Jakie dane będą zbierane w trakcie spisu?

Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).

W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.:

– użytkowników gospodarstw rolnych;

– rodzaju użytkowanych gruntów;

– powierzchni użytkowanych gruntów;

– zużycia nawozów mineralnych i organicznych;

– pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych;

– rodzaju budynków gospodarskich;

– liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;

– nakładu pracy w gospodarstwie rolnym użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych:

– poprzez samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/

– telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99;

a jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju:

– bezpośrednio w wywiadzie udzielonym w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego;

– korzystając – w przypadku braku dostępu do Internetu – ze stanowiska komputerowego
w siedzibie gminy w celu dokonania samospisu internetowego.

Bezpieczeństwo danych:

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”.

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień
i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie https://spisrolny.gov.pl/

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *