Absolutorium dla burmistrza Koniecpola


23 czerwca radni Rady Miejskiej w Koniecpolu jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol Ryszardowi Sulidze wotum zaufania i absolutorium za rok 2021. Przed głosowaniem nad uchwałą absolutoryjną Burmistrz przedstawił „Raport o stanie miasta i gminy Koniecpol w 2021 r.” i radni udzielili włodarzowi wotum zaufania. Zatwierdzili również wykonanie budżetu za 2021 rok, który wcześniej pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach.

 

Od kilku lat wotum zaufania jest odrębną od absolutorium częścią oceny pracy burmistrza i świadczy o zaufaniu radnych i pozytywnej albo negatywnej ocenie jego działań. Z kolei absolutorium ocenia każdego włodarza jako realizatora budżetowych zadań.

Ryszard Suliga: – Udzielenie absolutorium to bardzo ważny dla mnie moment w każdym roku, kiedy to radni oceniają pracę moją i całego Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol z jednostkami podległymi. To ważne uchwały w działalności jednostki samorządu terytorialnego, które pozytywnie oceniają zarówno wykonanie budżetu gminy, jak i działania realizowane w roku ubiegłym m.in. w zakresie spraw bieżących, inwestycji i remontów. Jednogłośnie udzielone wotum zaufania i absolutorium za rok 2021 jest powodem do satysfakcji, tym bardziej, że rok 2021 był niezwykle trudny i pracowity dla mnie, współpracowników, jak również – co wymaga szczególnego podkreślenia – radnych Rady Miejskiej w Koniecpolu. Od 2020 roku nieprzerwanie realizowaliśmy wiele działań w związku z pandemią i wdrażaliśmy nadzwyczajne środki mające na celu zabezpieczenie mieszkańców. Ogromnym wyzwaniem dla szkół, doposażonych przez gminę w sprzęt komputerowy, było sprawne zorganizowanie nauki zdalnej dla uczniów. W reżimie sanitarnym przeprowadzane były egzaminy ósmoklasistów. 4 lipca 2021r. nad gminą Koniecpol przeszły potężne nawałnice powodując wiele szkód i poważnych zniszczeń. Przyjęto wówczas ponad 200 zgłoszeń dotyczących uszkodzonych budynków i innych obiektów.

Z raportu wynika, że pomimo wszystkich przeciwności zrealizowanych zostało wiele zadań dla poprawy jakości życia w gminie.

Ryszard Suliga: – Infrastruktura komunalna, społeczna i drogowa – to główne kierunki inwestycyjne w roku 2021. Ich realizacja była możliwa dzięki wsparciu środków finansowych z zewnątrz, głównie z Unii Europejskiej. Niebagatelny wpływ na realizację planów w ubiegłym roku miała nie tylko pandemia, ale również ciągły wzrost cen materiałów, surowców, energii i kosztów pracy. Z tego powodu prawie każda inwestycja była zdecydowanie droższa niż zakładano wcześniej. Rosły koszty utrzymania gminy, a tempo wzrostu przychodów nie było za wysokie w stosunku do wzrostu wydatków. W roku 2021 realizowane były bardzo kosztowne i duże pod względem zakresu rzeczowego inwestycje. Największymi wyzwaniami była na pewno budowa kolejnych kilometrów kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej, przebudowa całego układu drogowego na nowym osiedlu za Zespołem Szkół przy ulicy Armii Krajowej. Nakłady na samą sieć wodno-kanalizacyjną wynosiły w 2021 roku prawie 9,5 mln zł. Rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy „Magdasz”. Kontynuowana była budowa wodociągów w ramach III etapu w lokalizacjach: Koniecpol – ul. Mickiewicza, Kościuszki, Przedmieście Podstocze, Przedmieście Przysieka, Przedmieście Koniawy oraz zakończono budowę wodociągu na ul. Zamkowej. Wybudowanie tych odcinków sieci wodociągowej było niezbędne do zakończenia tematu wyposażenia gminy w sieć wodociągową i budowy infrastruktury w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków i Łysiny – ul. Zielona. W ubiegłym roku wykonano w sumie ponad 11 remontów i inwestycji drogowych za kwotę ponad 3 mln zł, w tym remont chodnika w ul. Zachodniej od ul. Kościuszki, remont chodnika i budowę łącznika od ul. Kościuszki do ul. Zachodniej, przebudowę układu drogowego na ulicach:  Fredry, Boya Żeleńskiego, Gruszeckich, Krasińskiego, Norwida, przebudowę ul. Barycz w Okołowicach, budowę drogi przeciwpożarowej na działce gminnej w rejonie kościoła św. Trójcy w Koniecpolu, przebudowę ul. Stawowej w Koniecpolu, budowę drogi łączącej Załęże  z Okołowicami, pozwalającej na skrócenie dojazdu do Częstochowy i Radomska oraz odciążenie drogi wojewódzkiej nr 786 w Koniecpolu oraz wiele mniejszych remontów nawierzchni asfaltowych dróg oraz ulic w mieście i gminie Koniecpol. Pod koniec roku zrealizowano budowę oświetlenia ulicznego przy ulicy Słowackiego i ulicy Żeromskiego. W 2021 dobudowano w gminie ogółem 40 nowych punktów świetlnych.

Realizowano też mniejsze zadania w sołectwach, ale nie tylko.

Ryszard Suliga: – Wykonano również wiele zadań z funduszu sołeckiego za kwotę ponad 320 tys. zł, która została wygospodarowana w budżecie gminy. Zrealizowano urządzenia rekreacyjne z zagospodarowaniem otoczenia, altany, place zabaw, zmodernizowano i wyposażono budynki świetlic w sołectwach, zadbano o zieleń i dojścia do miejsc wypoczynkowych. Infrastruktura rekreacyjno-wypoczynkowa powstała też ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. W dzielnicy Magdasz zagospodarowano teren pod funkcję wypoczynkowo-rekreacyjną i wybudowano altanę. Remonty i inwestycje wykonywane były również w obiektach Ochotniczych Straży Pożarnych. Gmina Koniecpol w każdym roku wspiera zakup samochodów strażackich, a także dba  o poprawę infrastruktury poszczególnych jednostek. Ochotnicze Straże Pożarne w roku 2021 otrzymały wiele sprzętu pożarniczego.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Liliana Bielas-Kostyra

za koniecpol-info.pl

Zdjęcie archiwalne z Hetmaniady

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *